Fritt brukervalg er en viktig del av en helsetjeneste som setter pasienten i sentrum. De kommunale tilbudene passer ikke alltid til våre innbyggeres ønsker og behov, eller tar høyde for mangfoldet i befolkningen. Alt for få kommuner gir innbyggerne sine en reell valgfrihet, derfor har vi gjort det enklere for kommunene å åpne for private tilbud.

Valgfrihet er en viktig del av Høyres politikk. Det er et mål for oss at alle skal få bestemme mest mulig over sin egen hverdag. Valgfrihet gir mangfold og muligheter for pasienter, brukere og pårørende.

Pasienten bør få påvirke innholdet i tjenestetilbudet, på hvilken måte den ytes og så langt som mulig hvilket tidspunkt tjenesten gis. Det passer ikke for alle å stå opp klokken syv.

Da Helse- og omsorgskomiteen hadde høring om denne saken nevnte en at fritt brukervalg for dem betød at pasienten skulle få bestemme om den skulle dusje eller ikke. For oss er spørsmålet om å dusje eller ikke en grunnleggende del av det å være sjef i eget liv. Å ikke få bestemme om en skal dusje eller ikke er et overgrep.

Gjennom fritt brukervalg gis den enkelte økt innflytelse over eget tjenestetilbud og kan i større grad tilpasse dette ut fra egne ønsker og behov. Det handler om å få leve så normalt som mulig så lenge som mulig. Og dette er spesielt viktig når det tross alt handler om de mest intime og viktigste tingene i livet.

Kun et fåtall av våre kommuner har innført fritt brukervalg. Sammen med Venstre, KrF og Frp vedtok vi nylig å lovfeste noen grunnleggende prinsipper som gjør det enklere å innføre fritt brukervalg i kommunale helse- og omsorgstjenester. Private aktører må være godkjent av Helfo før de kan levere anbud til kommunene.

Det vil være opp til hver enkelt kommune om de ønsker å åpne for private tilbydere. For meg er det åpenbart at fritt brukervalg er noe som gjør en kommune mer attraktiv å bo i enn kommuner som ikke gir innbyggerne det tilbudet.

Det blir gjort godt og viktig arbeid i de kommunale helsetilbudene. Vi verdsetter absolutt det viktige og gode arbeidet som blir utført hver eneste dag ute i alle våre kommuner. Men vi vet også at et innslag av private tilbud gir gode alternativer, åpner for nye måter å løse tilbudene på, og tar med seg nye ideer og nye løsninger tilbake til det kommunale helsetilbudet.

I kommuner hvor det offentlige har monopol på å levere helse- og omsorgstjenester er valgfrihet forbeholdt innbyggere som har mulighet til å betale for et annet tilbud selv. Det bidrar til en todeling av helsetjenesten.

Høyres ambisjon er å skape pasientens helsetjeneste. Fritt brukervalg er en viktig del av dette.