Da jeg vokste opp på Nøtterøy hadde vi valget mellom to nye og spennende linjer, i tillegg til engelsk, realfag og handelsfag. Det var Sosialfaglinja på Borgheim Gymnas og Dramalinjen på Tønsberg Gymnas. Begge linjene ville neppe kommet i stand uten ildsjeler med utrettelig pågangsmot. Bak Sosialfaglinja sto Alv Teig, Hans Terland og Tore Dyrhaug, og Dramalinjen var synonymt med Sivert Øydvin. Vi er mange elever som er dem evig takknemlige.

Mange av oss grublet veldig over hvilken linje vi skulle velge, og noen prøvde begge to før de fant seg til rette. Selv valgte jeg Sosialfaglinja, der vi fikk smake på så bredt fagutvalg som sosiologi, politikk, kriminologi, juss og psykologi. Vi hadde en fordypningsdag i uken, og leverte prosjektbeskrivelser og mapper. Det var rett og slett gøy! Men ga også lærdom for livet, som jeg har tatt med meg både i journalistikken og politikken.

Det kom elever fra andre deler av landet, de bodde på hybel og ble nok litt fortere voksne. Det var medelever som vi innfødte unge her på øya fikk bryne oss på både sosialt og politisk. Og det var sunt, for oss og for dem. Klassene ble sammensveiset, og vi har fulgt hverandre siden. Mange spennende karrierer kom ut fra både Sosialfaglinja og Dramalinjen, valgfriheten betalte seg. Vi fikk fordype oss i det vi var interessert i. Derfor støtter jeg Venstres politikk for fritt skolevalg.

Venstres politikk for en bedre skole

Fritt skolevalg og bredere fagkrets er god venstrepolitikk. Vi mener de unge bør få velge ut fra evner og interesser, fordi ingen av oss er like, og en form passer ikke alle. Barn og unge skal ha en skolehverdag som oppleves som både meningsfylt og interessant, og vi vil gi større plass til også kreative, praktiske og estetiske fag. Vi vil ha færre timer til kjernefag og flere til valgfag.

Venstre vil også oppdatere eksamens- og vurderingsformene, ha arbeidsformer som gjenspeiler bedre de arbeidsformene elevene møter i yrkeslivet, og sikre at skolene har oppdatert og tidsriktig verktøy.

Venstre vil investere i gode lærere, og vil fortsette løftet for videreutdanning. Vi vil gi mulighet til kompetansepåfyll helt fra barnehagelærere og grunnskolelærere, til lærere i videregående. Og vi ønsker å åpne opp for flere yrkesgrupper i skolen, så lærerne skal kunne fokusere på sin hovedoppgave. Vi har også en stor jobb å gjøre med å avbyråkratisere skolen, ha mer tillitsbasert ledelse og færre styringsnivåer.

Fullføringsreform og friskoler

Samtidig som at vi vil styrke kvaliteten og valgfriheten i skolen, så skal unge ha krav på å kunne fullføre. Mange opplever avbrekk i skoleløpet av ulike grunner, de skal få komme tilbake og fullføre. Det må også bli enklere å kombinere teoretiske fag i praktiske studier, og styrke tilskudd til lærlingeordningene.

Det hender Venstre blir feiltolket, og det kan være på sin plass å understreke at vi verken vil pålegge hjemlekser eller fjerne historiefaget. Vi mener lærerne og skolen er best egnet til å avgjøre både om lekser og mobilbruk, og at skolen må få bruke skjønn når det gjelder fraværsgrensen. Venstre ønsker å flytte makt til de som er i situasjonen, også når det gjelder skolen.

Og til siste, Venstre mener det må være rom for flere friskoler i Norge. Friskoler med andre fagtilbud og ulike pedagogiske opplegg gir mangfold og frihet for elevene. Det er viktig inspirasjon og et supplement til det offentlige skoleverket. Og et bredere skoletilbud gir oss et bedre grunnlag for å møte fremtidens utfordringer nasjonalt og internasjonalt.

Rekordmange unge valgte landets eldste parti Venstre til å levere fremtidens løsninger innen skole, klima og grønt næringsliv under årets skolevalg. Det bestyrker oss i troen på at unge fint kan velge både fremtidsrettet og ansvarlig. Og vi vil gi dem større valgfrihet også for egen utdannelse.

Godt valg!