Boligpolitikk er etter mitt syn i aller høyeste grad kommune og fylkespolitikk. God og tilpasset bolig er en av pilarene i det norske samfunn og en sentral del av livet. Kommunene kan ved å legge til rette for både nybygging og rehabilitering av boliger, slik at kostnadene reduseres.

Kommunene legger i kommuneplanens arealdel grunnlag for at det kan reguleres tomter som kan bebygges. Ingen nye tomter å bygge på betyr at prisen for brukte boliger stiger. Fremskrittspartiet i Vestfold og Telemark er urolig for at den prisutviklingen vi ser i Oslo området skal spre seg til vår del av landet. En aktiv boligpolitikk i kommunene er viktig for at prisene ikke skal løpe løpsk.

Når brukte eneboliger koster millionbeløp og nye boliger har kvadratmeterpriser på 40.000 kroner og oppover, så er dette med på å stenge ungdommen ute av boligmarkedet. Vi må legge til rette for flere attraktive og rimelige tomter som kan bebygges. Tilgang til tomter virker stabiliserende for prisutviklingen.

Fylkestinget eller kommunene har ikke mulighet til å forandre byggeforskriftene som skal sikre at det som bygges er av god kvalitet. Regjeringen har nå foreslått et langt større kommunalt skjønn i plan- og bygningsloven hva gjelder ombygginger av eksisterende boliger.

Kommunen kan stille mer realistiske tekniske krav. Dette handlingsrommet må det lokale bygningsrådet bruke på en slik måte at man kan gjennomføre ombygginger innenfor både en teknisk og økonomisk forsvarlige rammer. Det er bedre at et eksisterende bygg får økt kvalitet, enn at det ikke blir gjort utbedringer i det hele tatt, på grunn av økonomi og tekniske løsninger for at bygget skal oppfylle alle krav som settes til et helt bygg!

Gebyrer til kommunen for byggesaker er også en kostnad for tiltakshaver. Vestfold og Telemark FrP mener at når regjeringen legger til rette for digitale søknadsløsninger så må brukerne også få nyte godt av effektiviseringene som oppnås ved at gebyrene reduseres.