Vi er det fylket som har den lengste delen av Oslofjorden og et spesielt ansvar for miljøet langs kysten og i havet. Derfor har vi vedtatt at det vi ønsker er at det skal bli vanskeligere å bygge i strandsonen.

Samtidig har den nye regjeringa i regjeringsplattformen bestemt seg for å gå inn at det skal bli lettere å bygge i strandsonen, ikke vanskeligere. Det til tross for at 70 prosent av indre Oslofjord er utilgjengelig for allmennferdsel ifølge Miljødirektoratet.

I tillegg har fylket vedtatt mål om arealnøytralitet innen 2030. Det vil si at fylkeskommunen skal lage et eget arealregnskap, og at natur som bygges ned skal erstattes med ny natur et annet sted.

I Norge bygges det ned 7000 fotballbaner med natur hvert år (kilde Miljødirektoratet). Det skjer samtidig som arealendringer i Norge er en trussel mot ni av ti arter på norsk rødliste ifølge WWF.

Fylket har fokus på å stanse nedbyggingen av matjord fordi det bidrar til biologisk mangfold, samt at Vestfold og Telemark er et av de fylkene som produserer mest landbruksvarer. Denne næringen gir oss mange viktig arbeidsplasser. Å sikre matjorden i fylket vårt er viktig for å sikre matproduksjon i Norge.

I fremtiden er det viktig å få opp tempoet på vern av skog. Halvparten av truede arter i skog ifølge WWF, mens regjeringen ønsker at skogvern bare skal skje der skogindustrien ikke har noe interesse av å hogge. Flatehogst og intensivt skogbruk fører til monokulturer hvor få arter kan leve ifølge WWF. Det er grunnen til at nesten alle land i Europa har gått bort fra den måten å drive skogen på og EU ønsker å forby det. I dag er 90 % av skogdriften i Norge flatehogst. Allikevel uttaler regjeringa i sin plattform at de ønsker mer av det. Det er kortsiktig interessetenkning og vi i MDG ønsker en best mulig skogforvaltning som sikrer truede arter.

Løsningen på å sikre både artsmangfoldet og næringsinteresser er å tenke helhetlig og langsiktig. Gjennom mål om arealnøytralitet og arealregnskap fastsatt av fylket kan vi holde kontroll med om hensynet til naturen ivaretas i plan- og bygge avgjørelser.

La oss håpe at 2022 blir et bedre år for miljøet og at vi på sikt får mer liv i både skog- og sjø i våre nærområder.