Parken er tenkt i svensk økonomisk sone, men vil ligge tett inntil norskegrensen. Plasseringen er nær land både på svensk og norsk side, og bare 3,5 mil fra Verdens Ende.

Nærhet til land, i et område med stor befolkningsmengde, gir store miljømessige utfordringer, som derfor krever spesiell oppmerksomhet. Havforskningsinstituttet har utarbeidet forvaltningsplaner for alle norske havområder med hensyn til deres miljøverdi, og beskrevet områder som er særlig verdifulle og sårbare. De skriver bl.a.:

«Ytre Oslofjord skal vektes særskilt også for sin verdi grunnet klimatiske og fysisk/kjemiske forhold med høyere planteproduksjon enn andre fjordområder …» (Ny utredning utarbeides i løpet av våren 2022. (2)

Det er mye vi ennå ikke vet om parken og hvilke virkninger slik etablering vil ha. Viktige konsekvenser å få avdekket er bl.a.

* Konsekvenser for fugleliv og -trekk som går over og i området der vindparken er planlagt. (1)

* Konsekvenser for fisk, gyteplasser og planteliv på havbunnen der parken plasseres, og der ilandføringskabler for strøm legges. (2) Knyttet til dette er også fiskerinæringens behov, som må tas hensyn til.

* Faren for, og virkning av, mulig oljesøl og havari.

* Lys- og lydforurensning som påvirker befolkningen generelt og fuglelivet spesielt. (1)

* Ulemper for skips og småbåttrafikk, og risiko for ulykker knyttet til slik trafikk.

Må skiftes etter 20 år?

I tillegg er det av stor viktighet at livsløpsregnskap for vindmøllene med alt fra metallutnyttelse til mikroplastavfall fra vindmøllene utredes med stor nøyaktighet, slik at man sikrer at en etablering av et slikt anlegg faktisk er regnskapssvarende for miljøet og Norge som nasjon. Det er hevdet at slike vindmøller kun har 20 års levetid før de må skiftes ut, og at avfallet ikke har noen resirkuleringsverdi og må graves ned i miljøsikrede deponier.

Alt dette vil kun en grundig konsekvensutredning med søkelys på miljømessige, driftsmessige og økonomiske konsekvenser gi svar på.

Vi krever en grundig konsekvens- og risikoanalyse, hvor fagkunnskap og innspill fra uavhengige fagmiljøer og ideelle organisasjoner vektlegges spesielt.

Plasseringen i Nordre Skagerrak, rett utenfor den norske kysten, tilsier at norske uttalelser er særdeles viktige. Forhold for vår kyst, med nasjonalparker på Hvaler, i Færder og ved Jomfruland må også tas hensyn til og vurderes i den videre utredningen.

Rfr (1) Store Færder ornitologiske stasjon (2022) Flytende vindturbiner nord i Skagerak (Vidar). Høringsuttalelse

Rfr (2) Havforskningsinstituttet (2021). Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) i norske havområder -Miljøverdi Rapport 2021/332

(Uttalelse fra årsmøtet i Færder SV 27.01. 2022.)