Under et møte med tillitsvalgte, ledere og politikere informerte Arendal og Kongsberg kommuner om sine positive erfaringer og O.M. Minsås fra KS informerte om kultur og utfordringer. Etter dette møtet har administrasjonen i Tønsberg kommune hatt tre møter med tillitsvalgte om heltidsstrategi og helgeturnus.

Saken om heltidsstrategi var til politisk behandling i administrasjonsutvalget 24. januar 2022. Det var bred enighet om innføringen om heltid, men ansattes representanter ønsket en annen formulering av helgeturnus.

LES OGSÅ: Heltid i Tønsberg: Gode intensjoner, feil oppskrift!

Senterpartiet tok derfor initiativ til et nytt forslag om helgeturnus, og posisjonen fremmet følgende forslag til kommunestyrebehandlingen 2. februar 2022:

A. Alle timer må dekkes der det leveres helkontinuerlig tjenester.

B. Hvordan arbeidstimer i helg fordeles, drøftes lokalt.

C. Det arbeides for å finne nye fleksible løsninger for helgeturnus, og dette drøftes i samarbeid med de ansattes organisasjoner.

Senterpartiet fikk også flertall for en protokolltilførsel for å forsterke punkt C:

Det skal tilstrebes frivillighet for helgevakter oftere enn hver 3. uke.

LES OGSÅ: En blid helsearbeider gir en blid bestemor!

Uheldige uttalelser

Vi ønsker å sikre en faglig forsvarlig bemanning der det er behov for døgnkontinuerlig tilbud. Vi ser også behovet for å øke grunnbemanningen. Dette arbeidet er allerede i gang, og det har nylig vært to møter med de tillitsvalgte for å finne gode og forsvarlige tiltak for å imøtekomme utfordringene med helgeturnus for de som blir berørt.

Tønsberg kommune vil nå utlyse 100 prosentstillinger ved nyansettelser. Dette vil sikre nyutdannede og andre forutsigbarhet når det gjelder inntekt og sikkerhet i forhold til eksempelvis banklån.

LES OGSÅ: Ap-Trude etter omstridt turnus-vedtak: – Vil heller ha en blid bestemor og ta med en sur tillitsvalgt på kjøpet

Senterpartiet er bevisst kommunens rolle som arbeidsgiver og leverandør av tjenester. Dette kan kun oppnås med samarbeid med de ansatte. Tillit mellom ansatte, administrasjonen og politikere er en avgjørende forutsetning for gode arbeidsforhold og god kvalitet på tjenestene.

Senterpartiet tar sterkt avstand fra uheldige uttalelser som er fremkommet i mediene i etterkant av kommunestyrevedtaket.