Utgangspunktet er en målsetting om at trafikkveksten skal tas med gange, sykkel og kollektiv (G/S/K), helt i tråd med målene i Nasjonal Transportplan.

Det er forutsatt at minimum 15% av kostnadene til ny fastlandsforbindelse skal gå til nye tiltak innen G/S/K. Med en anslått kostnad på 3.800 millioner kroner for bruløsningen vil dette bety 570 millioner kroner til friske tiltak innen sektoren, merk deg tallet – 570 millioner kroner!

I tillegg kommer tiltak som kan klassifiseres som myke – dette gjelder ny gangbro over Kanalen til om lag 200 millioner kroner, tiltak på Teie Torv til om lag 100 millioner kroner, nye gang- og sykkelveier på Tjøme til om lag 60 millioner kroner, innfartsparkering og shuttlebuss på Kaldnes-siden, en helhetlig løsning av Hogsnesbakken med tosidig gang- og sykkelvei og andre tiltak.

Totalt blir dette en pakke på over en milliard kroner for å løfte de myke trafikantene og legge forholdene bedre til rette for kollektivtrafikken som vil komme hele Tønsberg-regionen til gode.

For kollektivtrafikken planlegges det fysiske tiltak ved at det legges opp til at hovedinnfartsårene til Tønsberg får sambruksfelt hvor bussene prioriteres. Dette gjelder ny firefelts vei på Semslinna fra Kjelle til E-18, ny firefelts vei opp Presterødbakken og gjennom Presterødkrysset, og endelig blir et kjørefelt i hver retning over Kanalbrua og i Nøtterøyveien (Bryggeribakken) reservert som sambruksfelt og blir forbeholdt bussene. Nedre Langgate vil få eget kollektivfelt og blir stengt for gjennomfartstrafikk. Det vil igjen bety et løft for byutviklingen og fjerne den stålbarrieren som biltrafikken gjennom Nedre Langgate i dag utgjør.

En bieffekt av den store kollektivutbyggingen er at vi da blir enda bedre kvalifisert for å komme med i ordningen med de statlige Byvekstavtalene.

Et av de mest spennende tiltakene som vi har fått gjennomslag for i intensjonsavtalen, er en ny gangbro fra Kaldnes til bysiden. Den gangbroa vi har i dag er blitt en formidabel suksess, så vellykket at trafikken over broa til tider står i stampe. Det er også tendenser til begynnende konflikter mellom gående og syklende. At vi har fått gjennom kravet om en ny gangbro, dekker derfor et klart behov. Den nåværende gangbroa har også vist seg å være svært effektiv i å avlaste Kanalbrua for trafikk, faktisk så effektiv at trafikken over Kanalbrua en tid viste nedgang til tross for den store utbyggingen på Kaldnes-siden.

De store investeringsbeløpene, som gjennom Bypakka blir stilt til disposisjon for nye tiltak, vil gjøre oss i stand til en storstilt  utbygging av gang- og sykkelveier. På 90-tallet var Tønsberg, sammen med Sandnes, de to første sykkelbyene i Norge. Gjennom Bypakke Tønsberg-regionen og intensjonsavtalen får vi nå mulighet til et kvantesprang i utbygging av nye gang- og sykkelveier, utbedring av de gamle og utprøving av et nytt konsept – ekspressykkelveier. De mange sykkelentusiastene i distriktet har noe å glede seg til!

Det er ikke uten grunn at navnet på prosjektet er endret fra Veipakke Tønsberg til Bypakke Tønsberg-regionen – fra veipakke til et bærekraftig og helhetlig transportsystem.