Boligprosjektet på Hjemseng har engasjert flere lesere av TB den siste tiden. Vi har fått mange positive reaksjoner, men også noen kritiske kommentarer. Jeg vi derfor bidra med noen faktaopplysninger og egne synspunkter i denne saken:

Offentlig behandling

I Færder kommunes hovedutvalg for kommunalteknikk 5. juni 2019 ble områdeplanen for Brua (Hjemseng Brygge) vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn (1. gangs behandling) med 9 mot 2 stemmer.
Området ble vedtatt tatt inn i kommuneplanen i 2015 etter at departementet (KMD) hadde vurdert saken. Departementet la viktige føringer for reguleringen som planforslaget har tilpasset seg.

Det er lagt fram et grundig og omfattende planmateriale (49 dokumenter) som gir alle interesserte gode muligheter til å sette seg godt inn i saken. Det har vært åpne informasjonsmøter for alle i kommunen og planene har vært diskutert mange ganger i Nøtterøy / Færders politiske organer.
Planen åpner for at området kan bebygges med inntil 300 boliger med store variasjoner i høyder og takformer.  Høydevariasjon og siktlinjer er ikke bare en mulighet, men et krav i planen.

Les også

Legg planene for Hjemseng Brygge i en skuff; lås og kast nøkkelen!

 

Tilgang til sjøen for alle

Planforslaget er utarbeidet med store fellesarealer som ønskes brukt av alle innbyggere og besøkende til kommunen. Planene omfatter ca. 1 km kyststi, badeplasser, bryggetorg, ballplasser og skatepark.  Kystlinjen mellom Rosanes og Knarberg er i dag utilgjengelig.

Energivennlige boliger

Vi ønsker å utvikle et godt bomiljø for alle som er glad i sjø- og båtliv.

Smarte energiløsninger og god kollektivtrafikk vil gjøre området attraktivt for mange.
Bruk av borettslagsmodellen på deler av området gir gunstig finansiering som sikrer at svært mange vil få muligheten til egen leilighet nær sjøen.   Dette vil frigi eneboliger til barnefamilier og bidra til en fortsatt god aldersfordeling i kommunen.  På deler av området kan vi legge til rette for eldre- og omsorgsboliger.
Vi ønsker også at barnefamilier kan trives på Hjemseng Brygge.

Vi vil at området skal friste folk til å bo der hele året, og ønsker ikke å markedsføre dette som et ferieboligprosjekt slik flere antyder.

Les også

Trenger vi flere dyre leiligheter på Nøtterøy?

 

Arealeffektivitet

Utbyggingen av de 300 boligene vil få plass innenfor 40 dekar utbyggingsareal, hvorav 60 % ligger på areal som allerede er utfylt og brukt til båt/næring. Til sammenligning ville en tilsvarende utbygging av eneboligbebyggelse beslaglegge 380 dekar landbruks-, natur- eller friluftsområder.  I dag er det 90 % eneboliger i Færder kommune.

 

Bidrar til befolkningsvekst og arbeidsplasser

Vi tror at Hjemseng Brygge vil bidra til befolkningsvekst i Færder kommune. En fortsatt negativ befolkningsvekst kan gi reduserte skatteinntekter som igjen kan gi færre ansatte inne skoler og barnehager.

I anleggsfasen kan vi sysselsette 50 – 70 personer i år  i 12-15 år.
Båthavna vil bestå, og vi har innledet et godt samarbeid med båtforeningen om videre drift.
Verksted- og opplagsvirksomhet vil vi søke å etablere et annet sted i Færder kommune.

Prosjektet gir ikke redusert areal av dyrket mark.  Utbyggingen gir samtidig anledning til en miljøsikker fjerning av forurensning som har ligget i jorda i mange tiår med fare for utlekking til bekken og fjordmiljøet.  Fagmiljøene vi har konsultert mener at ørreten fortsatt vil gå opp i Bruabekken etter utbygging og at negative virkninger for fugleliv blir begrenset.

Vi opplever at mange er svært positive til prosjektet, men selvfølgelig er det også de som er kritiske. Jeg er overbevist om at nytten for Færders innbyggere langt overstiger ulempene dette prosjektet medfører.