Den siste uken har ungdommer og voksne brølt for klimaet både her i Vestfold og i resten av landet – og vi er med! Høyres klimapolitikk virker for både folk og næring, men hva skiller egentlig Høyre fra venstresiden?

Vestfold er ikke bare svaberg og sjø, det er også et sted det skapes store verdier. Skal vi løse klimakrisen, må vi politikere og næringslivet spille på lag – og vi må sørge for at det blir enklere for folk i Vestfold å velge grønt.

Et av Høyres viktigste prinsipper er at vi skal overlate kloden i bedre stand enn da vi overtok den. Dette ansvaret tar vi på alvor. Utslippene i Norge har gått ned med Erna som statsminister, og i dag har vi de laveste utslippene siden 1993, med andre ord går det rett vei. I samme periode har vi blitt flere mennesker og den norske økonomien har mer enn doblet seg i samme periode. Høyres klimapolitikk kutter utslippene, ikke utviklingen. Skal Tønsberg være en del av det grønne skiftet, må dette ligge til grunn for politikken som føres.

Høyre skal kutte 50-55 prosent av utslippene innen 2030. Det betyr at vi må kutte utslippene i et mye høyere tempo enn i dag. Til nå har Høyre og regjeringen fokusert mye på forskning og utvikling, for å modne frem teknologiene som er nødvendige for å kutte utslippene. Det har fungert – nå ser vi bedrifter over hele landet som implementerer lav- og nullutslippsteknologi som faktisk kutter utslipp i den daglige driften. Det grønne skiftet skjer nå, ikke minst her i Vestfold.

Konsberg Defence and Aerospace i Horten utvikler satellittsystemer som overvåker både vær og klima. BlueTech i Tønsberg er på ballen, og Fosstech i Sandefjord og Jotron i Larvik har begge videreutviklet produkter som tidligere ble brukt i oljeindustrien til nå å gå inn i nye industrier. De skaper arbeidsplasser; moderne og grønne arbeidsplasser.

Høyre tror på en klimapolitikk som gjør hverdagen bedre for folk, ikke tiltak som skaper forskjeller eller tar jobben fra folk. Vi tror ikke at vi lykkes med klimapolitikken om den utelukkende gjør livet vanskeligere for folk. Derfor er vi opptatt av at klimapolitikken må skape nye muligheter og Norges utgangspunkt er veldig ulikt mange andre land fordi vår energisektor allerede i dag er fornybar. Vi har overskudd av ren vannkraft. Når andre land kan gjøre store kutt gjennom utfasing av fossile energikilder, må vi gå inn i hver enkelt sektor for å finne mange små enkeltkutt som til sammen tar oss til målet.

Fire av våre pilarer i klimapolitikken er:

· Det skal lønne seg å velge grønt. Vi gjennomfører et grønt skatteskift ved å øke CO2-avgiften samtidig som vi kompenserer med å kutte andre skatter og avgifter. Slik blir det dyrere å forurense, og mer lønnsomt å velge grønt.

· Vi skal fortsette den grønne transportrevolusjonen. Ikke bare skal transport på land elektrifiseres, men vi satser tungt på grønn skipsfart.

· Vi skal bygge ny grønn industri og skape nye arbeidsplasser. Gjennom stortingsmeldingen "Energi til arbeid" legger vi grunnlaget for mange nye, grønne næringer.

· Klimakrisen er global. Vi må jobbe sammen med andre land for å redusere verdens utslipp og ta vare på naturen og havene våre.

Ofte blir norsk klimadebatt redusert til kun et spørsmål om ja eller nei til videre oljeproduksjon. Det er snevert. Det å legge ned norsk olje- og gassproduksjon vil føre til betraktelig mindre penger i kassen, høy arbeidsledighet og minimale reduksjoner i globale klimagassutslipp.

Deler av venstresiden sier at vi skal leve av havvind etter oljen. Uten kabler til utlandet eller EØS-avtalen som Sp, R og Sv er mot, blir det ingen lønnsomhet i bunnfast havvind i Norge. Summen av venstresidens politikk er at en norsk havvindindustri vil måtte leve av statsbudsjettet heller enn å bidra til det.

Klimakrisen er global, og derfor bør alle partier kunne svare et rungende JA på spørsmålet om man ønsker mer samarbeid med andre land, inkludert EU. Det gjør ikke flertallet på venstresiden. Vi lurer derfor på hva de har tenkt å gjøre etter de har lagt ned norsk oljeproduksjon og ser at utslippene er nærmest uendret?

Høyre fører en klimapolitikk som faktisk kutter utslippene - uten å kutte utviklingen!