Gå til sidens hovedinnhold

Høyre med tilbaketog i strandsonen?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For et knapt år siden (TB 27.04.20) erklærte de to Høyre-representantene Kårstein Løvaas og Tom Mello med brask og bram, at det skulle bli lettere å få dispensasjon for byggetiltak i strandsonen. «De mener at dispensasjons-paragrafen i plan- og bygningsloven er alt for streng og blir tolket veldig restriktivt», tolket Tønsbergs Blad i ingressen. De to støttet seg på et høringsforslag fra regjeringa til endringer i plan- og bygningsloven, og formulerte seg slik: «I dagens regelverk er dispensasjon betinget av at fordelene for allmennheten må være klart større enn ulempene ved et tiltak for at dispensasjonen kan innvilges. Høyre vil bort fra dette og vil fjerne kravet om «klare fordeler for allmennheten». I forslaget som regjeringa sendte på høring, sto det også at interessene til eierne av strandeiendommer skulle vektlegges mer enn før dispensasjonsbehandlingen.

Siden strandsonen allerede er bygd kraftig ned gjennom dispensasjoner, møtte høringsforslaget sterk motstand – ikke minst fra friluftsorganisasjoner og miljøorganisasjoner. Da kommunestyret i Færder behandlet høringsforslaget (17.06.20) dannet imidlertid Høyre flertall sammen med FrP, Venstre, KrF og Senterpartiet, for en uttalelse som var positiv til dette.

Da regjeringa nylig kom med det endelige forslaget sitt (Proposisjon 169 L 2020-2021) hadde den snudd. Etter loven skal det fortsatt være en klar fordel for allmennheten om det skal kunne gis dispensasjon, og tiltakshavernes interesser skal ikke vektlegges mer enn før! Fortsatt er lovkravet at en skal foreta en samlet vurdering av allmenne interesser ved å vurdere helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet (allemannsretten), som en helhet.

Forslaget er nå til behandling i Stortinget. Jeg vil derfor spørre Løvaas og Mello om de vil akseptere regjeringas snuoperasjon på disse to punktene, eller om de fortsatt arbeider for at det skal bli enda lettere å bygge på i strandsonen. I Færder er det god grunn til å stille det samme spørsmålet til varaordføreren fra Senterpartiet.

Da Løvaas og Mello gikk ut med synet sitt i fjor, trodde de tydeligvis at de hadde en god sak. Siden har de sikkert oppfattet at de fleste synes at alt for mye er bygd ned allerede. Etter oppfordring fra Riksrevisoren har da også Sivilombudsmannen fått gjennomført en utredning som i meget krasse ordelag kritiserer det som i dag er gjengs praksis i mange kommuner, og som viser at mange kommuner ikke følger lovverket i saksbehandlingen.

Et annet viktig poeng for Løvaas og Mello i intervjuet, var at høringsforslaget tok sikte på å svekke statsforvalterens rolle i dispensasjonssaker. «Nå får kommunen begge hendene på rattet i utviklingen», sa Løvaas. Også i det endelige forslaget foreslår regjeringa å stryke formuleringen om at kommunene ikke bør dispensere fra loven «når en direkte berørt statlig eler regional myndighet har uttalt seg negativt.» Regjeringa sier i proposisjonen (s. 43/44), at dette ikke skal gjøre det lettere å dispensere. Begrunnelsen er at en formulering om at nasjonale og regionale interesser «skal tillegges særlig vekt» skal endres til at de samme interessene «ikke kan bli vesentlig tilsidesatt» gjennom dispensasjonsbehandlingen. Jeg føler meg på ingen måte overbevist om at dette er nok for å hindre enda flere dispensasjoner. Kanskje sier Løvaas og Mello seg derfor tilfreds med egen regjering på dette punktet?

Kommentarer til denne saken