Det har vært vist til alvorlig hendelser på akuttsenteret, ansatte har varslet om tøffe arbeidsforhold og bemanningskrise, en overlege har uttrykt bekymring for ansatte som slutter og heller velger å arbeide ved andre sykehus, nylig forteller en sykepleier at hun «har fått nok» og sier at grunnleggende behov blir nedprioritert og at hun er bekymret for pasientsikkerheten.

Ved valg viser det seg at helse er ett av de viktigste temaene for velgerne. Vi mottar helsetjenester både fra kommunen og fra statlige sykehus (helseforetakene). Ifølge resultatene i Innbyggerundersøkelsen 2021, foretatt av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), er sykehusene det innbyggerne er mest fornøyd med av de statlige tjenestene.

LES OGSÅ: Etter 12 år orker ikke Camilla (32) mer: – Helt grunnleggende behov blir nedprioritert om og om igjen, fordi vi ikke har tid

Vi ønsker alle å ha en et godt og velfungerende sykehus i vår nærhet. Gjennom beslutningsprosesser ser vi hvor mye plassering av sykehus og konkrete sykehusavdelinger betyr for folk. Skal sykehuset ligge i Molde eller Kristiansund, i Hamar eller Lillehammer eller midt imellom? Skal fødeavdelingen opprettholdes eller flyttes til et annet sykehus? De fleste er likevel mest opptatt av at sykehuset kan gi kvalitativt gode tjenester. Folk forventer at sykehuset skal gi god og riktig pasientbehandling, noe som også samsvarer med sykehusets egen ambisjon om hva de skal levere.

LES OGSÅ: Dette er ikke sutring, det er ramme alvor!

I Vestfold har vi vårt eget sykehus, i all hovedsak lokalisert i Tønsberg. i 2021 hadde sykehuset 94.500 pasienter. Sykehuset er arbeidsplassen til ca. 5.300 ansatte. Nå har noen av disse ansatte uttalt seg om forholdene på sin arbeidsplass.

Når ansatte ikke er tilfredse med forholdene på egen arbeidsplass tas det gjerne opp internt og løses internt. I foreliggende situasjon har enkelte ansattes vurdering av forholdene ved sykehuset blitt kjent for oss alle. Blant annet meldte tillitsvalgte bekymring fordi de mente det ikke ble gitt forsvarlig helsehjelp ved sykehusets nye akuttsenter, og ansatte ved kreftavdelingen skal ha uttrykt bekymring for forsvarligheten i det tilbudet de gir og vist til deres arbeidsforhold og arbeidsmengde.

Men hvor bekymret skal vi som pasienter være?

LES OGSÅ: TB avslørte bekymring for pasientsikkerheten på akutten. Nå går to av toppsjefene av

Åpenhet viktig og vanskelig

I utgangspunktet mener jeg åpenhet om faktiske forhold og synspunkter er svært viktig. Samtidig representerer denne åpenheten et visst dilemma, fordi den omfattende omtalen også kan skape frykt, en frykt for at man som pasient ikke skal få en god behandling ved sykehuset. Det kan utfordre tilliten til sykehuset. Hvis vi får en oppfatning av sykehuset som en organisasjon med mye uro, kan det skape bekymring i befolkningen. Videre kan det representere en risiko i forhold til rekruttering av nye medarbeidere.

Som pasientombud mottar vi mange henvendelser fra pasienter og pårørende om deres erfaringer ved sykehuset. De som henvender seg til oss har ofte erfaringer og synspunkter om sin kontakt med sykehuset som de ikke er tilfredse med. Dette blir vanligvis videreformidlet til sykehuset, slik at sykehuset på denne måten blir kjent med hvordan pasienter og pårørende erfarer tjenestene. Det kan dreie seg om mangelfull informasjon, venting på behandling, diagnostisering, resultatet av behandlingen, for tidlig utskriving, manglende omsorgsfull hjelp osv.

Dette kan være enkeltstående hendelser av ulik karakter eller uttrykk for alvorlig svikt, og noen ganger representerer det noe i systemet eller rutinene. Sykehuset må da svare ut de klagene eller misnøyen som pasienter og pårørende kommer med. Disse erfaringene skal og bør danne grunnlag for forbedringer.

LES OGSÅ: Nå vokser helsekøen igjen: – Vi er ikke på bedringens vei

Krevende tid

Hvordan er så situasjonen ved sykehuset? Vi har hatt en pandemi som har vært krevende for sykehusets ansatte, det har vært gjennomført interne omorganiseringsprosesser, sykehuset har fått nye sykehusfløyer og mange har byttet lokaliteter. Parallelt med dette har sykehuset et «etterslep» av ventende pasienter. Pasienter som venter på behandling og pasienter kan bli både engstelige og irritert over denne realiteten. Her er det enkelte seksjoner som er mer berørt enn andre, som for eksempel øyeavdelingen, lunge- og gastroseksjonen med flere. Ledelsen ved Sykehuset i Vestfold har formidlet at det tas grep for å bedre situasjonen, spesielt konkretisert for akuttsenteret.

Vi hører om høyt sykefravær og relativt omfattende bruk av vikarer. Vi vet også at det det gis mye god behandling. De fornøyde pasientene tar i liten grad kontakt med oss. Blant de med negative tilbakemeldinger gis det også beskrivelser hvor positive erfaringer trekkes frem. Bildet er nyansert.

LES OGSÅ: Ansatte varslet om alvorlige problemer på akutten, men er usikre på om det gjøres nok: – Håper vi tar feil

Sykehuset som sådan utgjør en stor og kompleks spesialisttjeneste med mange dedikerte og flinke medarbeidere. De har et viktig samfunnsoppdrag og er avhengig av befolkningens tillit.

Vi vil alle ha et godt og velfungerende sykehus som gir oss god og riktig behandling når vi trenger det. Pasienter skal forvente å motta både forsvarlig og omsorgsfull hjelp i vårt helsevesen.