Spørsmålet om regional styring er et overordnet spørsmål som må sees for seg – og i diskusjonen om å splitte Vestfold og Telemark fylke blandes ofte begrepene.

Venstre i Vestfold og Telemark anerkjenner fylkeskommunalt nivå for å løse regionale samfunnsutfordringer. For oss er det viktig at dette er et folkevalgt regionalt nivå.

Fylkeskommunen er blant annet eiere av de videregående skolene, tannhelsetjenesten, kollektivtransporten, drifter 3.100 km fylkesvei samt er en viktig regional utviklingsaktør.

Venstre anerkjenner også fylkeskommunens samfunnsansvar når det gjelder forvaltning av natur og vilt, arealsaker som berører friluftsloven og plan og bygningsloven, dessuten klimastrategier og overordnede regionale interesser.

Gjennom dette har som eksempel fylkeskommunen høringsansvar/myndighetsutøvelse som ikke må forveksles med reduksjon av lokaldemokrati. Overordnet regional høring handler mer om likhet for loven, konsistens i vedtak, og juridiske betraktninger omkring vedtak, herunder dispensasjoner målt mot intensjonen i loven, for eksempel Plan og bygningsloven.

Venstre er en stor tilhenger av lokaldemokrati, men dette forutsetter igjen at loven er lik for alle. Kommuner som ofte møter problematikken langs kysten og i fjellområder, må også styre etter lovens intensjon der lovanvendelse følger hovedprinsippene i loven og hvor dispensasjon er unntaket. Eksempler på kommuners dispensasjonsgrad fra loven er varierende fra kommune til kommune. Dette har vi også sett eksempler på i vårt eget fylke.

Fylkeskommunen kan sikkert forbedre seg når det gjelder kommunikasjon omkring dispensasjoner som burde være greie. Eksempler kan være erstatning av bygninger som allerede er oppført uten å øke volum, oppføring av toalett/bad når kommunene krever tilkobling av vann. Dette kan være dispensasjoner som allerede er inntatt i kommuneplanen som også fylkeskommunen tidligere har gått god for. For Venstre er positive til dispensasjoner (slik loven sier) når det overordnet er flere fordeler enn ulemper (for innbyggerne/omgivelsene) ved å dispensere. Å forhindre utslipp fra kloakk er ett slikt unntak.

I den andre enden må også politiske vedtak i kommunen forholde seg til sine egne beslutninger. Det er i dette lokalpolitisk styring sikres best ved at vedtak har sammenheng i ajourførte planer; som kommuneplaner, sentrumsplan eller andre typer delplaner.

Venstre mener det må være mulig å innføre årlige møteplasser/konferanser hvor fylkeskommunen og plan- og miljøavdelinger i kommunene med formål å sikre en bedre praksis mellom nivåene. Lokalpolitisk burde alle som blir medlemmer i Plan-miljø/Bygg-utvalg delta i obligatorisk årlig kurs med jurister eller andre eksperter fra fylkeskommunen når det gjelder forståelse for loven, ansvaret, dispensasjoner osv. Her er det også naturlig å bringe inn klima og naturansvar som for eksempel for myrområder.

Vi mener dette ville føre til en bedre samordning mellom fylket og kommunene, men også at færre beslutninger foretatt på feil grunnlag som igjen gir dårlig saksgang for tiltakshavere/innbyggerne.

Med vårt nye fylke har vi den lengste kystlinja innenfor Oslofjorden og med en stor tilhørende skjærgård.

En ny fylkeskommune gir oss en unik mulighet til sammen jobbe for hva kysten, sjøen og havet trenger av fokus og ambassadører i de kommende årene. En ny fylkeskommune fører også til at vi får et større kompetansemiljø knyttet til plan -og arealdisponeringer både på land og sjø. Alt til det beste for våre innbyggere og gjester som vet å sette pris på fri tilgang til natur og sjø.

Venstre i Vestfold og Telemark ønsker løsninger for framtida – også for tilgang til vår felles natur!