Det er umulig å unngå budskapet ditt på radio for tiden; «Nå er det vanlig folks tur». Målet ditt er jo at jeg skal være enig i det, MEN jeg skjønner ikke hva du mener! «Vanlige folk» finner du veldig mange av innenfor alle partitilhørigheter på Stortinget, så hva er din og arbeiderpartiets definisjon Jonas?

Budskapet ditt forringes av dine helsepolitiske talspersoner, som gjør fjerning av Fritt behandlingsvalg (FBV) til en valgkampsak. Dette formidles på riksnyhetene uten nyanser, uten tanker om hvilke konsekvenser det medfører, uten reelle gjennomtenkte alternativer og ikke minst uten tilsynelatende innsikt i selve ordningen! Det eneste argumentet, som kommuniseres med en påtatt tilfredshet, er at ordningen kun er en kamuflert snikprivatisering.

Hadia Tajik advarer nylig i TB mot en farlig trend i helsevesenet? Hun bruker misvisende begreper og hevder ordningen FBV har tappet Sykehuset i Vestfold for 27,6 millioner kroner, og at dette er midler som kunne styrket de offentlige sykehusene. Tappet?! Hun sier ingenting om hvor mange pasienter som har fått god behandling og livsnødvendig hjelp for disse pengene. Tajik advarer mot et todelt helsevesen, og skjønner tydeligvis ikke at argumentasjonen hennes vil føre til akkurat det!

Disse uttalelsene skaper stor utrygghet for veldig mange «vanlige folk» som har jobbene sine knyttet opp mot FBV, i denne sammenheng innenfor tjenesteområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) hvor undertegnede driver en ideell institusjon.

Det virker ganske kunnskapsløst å bruke begrepet «snikprivatisering» i den grad det var tiltenkt fagfeltet TSB. Selv om TSB utgjør en relativt liten del av spesialisthelsetjenestene totalt sett, så er det her andelen private tjenester er og har vært størst. Godt over halvparten av alle dagbehandlinger og oppholdsdøgn innenfor rusbehandling gjennomføres i privat regi, og sånn har det vært i flere tiår. Videre gis det inntrykk av at FBV TSB er et bunnløst pengesluk for staten. Det er veldig feil! La oss se på tallene;

Totalt 17 840 pasienter fikk behandling gjennom ordningen FBV i 2020, og det er pasienter som mottar somatiske tjenester som utgjør det desidert største volumet (16 955). Antall pasienter i FBV TSB i 2020 var 563. For TSB totalt ble det brukt ca. 5,6 milliarder i 2020. Dette fordeler seg med ca. 3,6 milliarder til offentlige sykehus/offentlige institusjoner, ca. 1,8 milliarder til ideelle private avtalepartnere gjennom anbudsordningen og til slutt rett i overkant av 200 millioner til private godkjente leverandører innenfor FBV.

Selv om FBV innenfor TSB utgjør kun 3,8 % av budsjettet, så er det forholdsmessig flere pasienter som får minst like forsvarlig og god døgnbehandling gjennom denne ordningen kontra de øvrige. Vi har de samme kravene til bemanning, kompetanse og forsvarlighet som resten av spesialisthelsetjenesten, men får mye mindre betalt pr. pasient pr. døgn.

Kanskje ligger det et mulighetsrom i å se litt mer bak disse tallene i stedet for å skrote en hel ordning som fungerer?

Hvis du ser på alle leverandørene innenfor FBV TSB i dag, så finner du både kommersielle selskaper og ideelle organisasjoner/stiftelser. Jeg representerer det siste, altså en ideell stiftelse hvor vi er tydelige på at ingen selskaper eller enkeltpersoner skal ha egen økonomisk vinning som agenda. I tillegg til høy andel fag- og spesialistkompetanse, har vi egenerfaring og idealisme som gjør jobben vår til en livsstil. Vi tar ansvar, vi har den ekstra villigheten og forståelsen som er absolutt nødvendig i vår krevende hverdag sammen med pasienter og pårørende i krise.

Dette er gode gjerninger med høy faglighet i praksis Jonas! Det er rett og slett god politikk, og det bør i høyeste grad være noe du kan identifisere deg med som leder for Arbeiderpartiet og det dere står for!

Konsekvensene ved å fjerne FBV som dere ikke snakker om er følgende;

  • Veldig mange arbeidsplasser for vanlige folk settes i fare
  • Sterk økning i ventetid innen somatikk, TSB og ROP pasienter
  • Mindre brukermedvirkning og færre valg for de mest sårbare pasientene
  • Dramatisk forverring av psykisk og fysisk helse for pasienter som trenger rask hjelp, med påfølgende belastninger og økte kostnader for norsk helsevesen
  • Forskjellene vil øke og en todeling av helsevesenet blir enda tydeligere.

Du bruker begrepet «uklokt» veldig ofte Jonas. Fjerne FBV er nettopp det – veldig uklokt!

Jeg stiller meg positiv til en gjennomgang av alle døgninstitusjonene i TSB. Hvilke holdninger råder? Er det riktig bemanning og er god faglig kompetanse på drifts- og styrenivå ivaretatt? Hvordan går det med pasientene de behandler? Hvilken opplevelse har pasientene og deres pårørende til behandlingstilbudet? Hvordan benyttes midlene de får tildelt? For de private aktørene spesielt bør det i tillegg ses på; Har man en ideell eller en kommersiell/økonomisk agenda? Går verdiskapningen til å sikre god og forsvarlig drift, eller forsvinner den til kreative bindinger med private helsekonsern, familieselskaper og/eller eiendomsselskaper?

Hvis dere er opptatt av de mest utsatte så må dere se på hele fagfeltet i sammenheng, og heller styrke FBV ordningen som en viktig del av et omfattende og helhetlig tjenestetilbud. Så jeg spør igjen;

  • Hva skjer med FBV hvis dere vinner valget Jonas?
  • Kommer dere til å terminere inngåtte avtaler/godkjenninger med nevnte konsekvenser som resultat?
  • Er det hele ordningen eller kun visse fagområder/tjenester innenfor FBV dere vil fjerne?
  • Kommer dere til å fase ut ordningen over tid?
  • Kommer dere til å endre søknads- og godkjenningsordningen for FBV med fokus på ideelle aktører kontra kommersielle?

Hvordan jeg og veldig mange andre bruker stemmeretten vår avhenger av tydelige svar. Her har du muligheten til å gi det Jonas.