Kjerringhovet er fra gammelt av et av Sems mest populære turmål. Plassen ligger midt mellom Hesby-gårdene og bygdeborgen Børjan, og nås via Hesbyveien. Hit gikk gjerne søndagsturen – her kunne et pledd brettes ut blant engblomster og markjordbær, og saft og matpakke inntas. Og enkelte semlinger kan nok ha blitt unnfanget bak bærbusker og koller i dette området, for Kjerringhovet var også tidligere plassen hvor semlinger møttes for fest, blant annet for å feire sankthans.

Et «hov» var (ifølge Store norske leksikon) i norrøn diktning betegnelse på et hus til bruk for norrøn gudsdyrking, og det gir perspektiv til turopplevelsen å vite at kyststripa et par tusen år tilbake gikk helt opp til Hesby, og at semlinger lang tid tilbake har levd sine liv i dette området, rett nord for Semsbyen. Her er det funnet godt bevarte brønner helt tilbake fra romertida, og i 2010 uttalte arkeolog Martin Gollwitzer til NRK at 3–4 slettede vikinggraver på Hesby tydet på et maktpolitisk spill. Nye makthavere, kanskje ved Jarlsberg eller i Tønsberg, ville slette sporene av tidligere makthavere på Sem.

Sem kommune slo seg sammen med Tønsberg i 1988. Sammenslåingen har dessverre ikke falt heldig ut for Kjerringhovet. Selv om dette er definert som LNF-område, har det ikke hindret Tønsberg kommune i å åpne for privatisering og næringsvirksomhet i betydelig skala. En kårbolig ble av politikerne, med Bent Moldvær i spissen, tillatt satt opp på en kolle i umiddelbar nærhet til Kjerringhovet-plassen. Kårboligen kom opp i 1999, bygd av laftede tømmerstokker og i bonderomantisk stil. Huset har fått en fremtredende plassering i landskapet, og hele 300 meter fra hovedhuset på Hesby.

I 2016 fikk Flått Eiendom AS tillatelse til å sette opp et lagerbygg til fyringsflis rett ved Hesbyveien, som er del av turløypa som leder opp til Kjerringhovet. Og igjen ble det gitt dispensasjon fra LNF-formål. I dispensasjonsvurderingen fra administrasjonen står det blant annet at «det er ikke registrert tursti» for eiendommen, og at «området vurderes til å ikke inneha stor rekreasjonsverdi for allmennheten». Slik betraktes og vurderes altså Sems mest brukte tursti/-område fra gammelt av gjennom saksbehandlerbriller i et kontor i Tønsberg rådhus. Det er ikke til å tro. Hvem var kilden? Utbygger?

Firmaet som startet opp i lagerbygget heter Norsk Bio og produserer «miljøvennlig» byggvarme. Virksomheten er tett sammenfiltret med Fanebust Maskin AS, og siden 2016 har disse firmaene ekspandert kraftig i området rundt Kjerringhovet.
Ødeleggelsen av natur- og kulturlandskap er av et betydelige omfang. Det er opprettet store grusplasser hvor det parkeres lastebiler og andre tunge kjøretøy. Og det stables – usikret, rett ved turstien – enorme mengder tømmer, 5–6 meter i høyden. Lastebiler triller jevnt og trutt fram og tilbake på den gamle turveien, som på ingen måte er tilrettelagt for slik trafikk.

Området har fullstendig endret karakter, og idyllen er rasert. For mange semlinger er det vanskelig å akseptere at et kjært turområde har blitt «industrialisert». For over et år siden spurte jeg kommunen om hva som var gitt av dispensasjoner i LNF-området på Kjerringhovet. Jeg har purret to ganger på svar, men foreløpig ikke fått annen avklaring enn at «tilsynsavdelingen vår har stor pågang og prioriterer liv og helse». Den siste grusplassen er anlagt tvers over stien som leder inn til selve Kjerringhovet-plassen. Da jeg nylig spurte tiltakshaver direkte om han hadde lov til dette, var svaret at han ikke trang å søke, fordi «plassen er under 350 m², og jeg er grunneier her».

Folk på Sem må kunne forvente at deres egen kommune tar stilling til pågående og eskalerende raseringen av et kjært turområde! Jeg vil be om at rådmannen i Tønsberg, 13 måneder etter første varsel, nå gir svar på disse spørsmålene:

1. Er aktiviteten ved Kjerringhovet i tråd med gjeldende kommuneplan og dispensasjoner som er gitt?
2. Anser rådmannen at det er trygt for turgjengere å bevege seg i området?