Vi vil derfor prioritere god bemanning i barnehage og skole. En stabil bemanning som skal bestå gode fagpersoner, med god tid og god lønn.

Bemanningsnormen for barnehager stiller krav om at barnehagen har en bemanning som tilsvarer minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Men dette kravet tilfredsstilles kun deler av barnehagens åpningstid.

Barnehagedagen er ulik klokken sju om morgenen og klokken ett på dagen. Mange oppgaver tar voksne vekk fra barna. Og summen av dette gjør at man ikke har den bemanninga som normen var ment å sikre. Dette blant annet fordi barnehagens åpningstid er lengre enn de ansattes arbeidstid. Noe som gjør at en enkelt ansatt kan ha ansvar for en hel avdeling på morgenen eller utover ettermiddagen.

LES OGSÅ: Barnehagestreiken er over – partene enige på overtid

Mindre voksentetthet

Når normen for pedagogisk bemanning også krever at barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per sju barn under tre år og én pedagogisk leder per fjorten barn over tre år, har dette ført til at voksentettheten i barnehagen i realiteten har gått ned. Dette fordi det pedagogiske personalet, i tillegg til aktiviteten sammen med barna, også skal ha tid til planlegging og oppfølging. I mange barnehager settes det også av tid for at fagarbeidere og assistenter skal ha lese- og plantid.

Når vi da i tillegg trekker fra den tiden personalet gjennom dagen bruker på møter, pauser og faglig oppdatering, reduseres tiden som tilbringes sammen med barna ytterligere.

Et spørsmål blir da om vi kan si at vi har god nok voksendekning i barnehagene, og om bemanningsnormen i realiteten blir oppfylt. Svaret på dette er etter min mening: Nei.

LES OGSÅ: Lærermangelen øker!

Må bli enige

I samband med utformingen av «Helhetlig plan for oppvekst» i Færder kommune, har Venstre tatt initiativ til å sette et mål om at bemanningsnormen skal tilfredsstilles i hele barnehagens åpningstid. Dette var også noe vi jobbet med, da vi satt i regjering.

LES OGSÅ: Branntilsyn i Oserød barnehage førte til fire avvik – 15 måneder senere er ikke alt lukket

Å nå dette målet, burde være en selvfølgelighet når vi først har fått en bemanningsnorm. Det gjenstår enda å se om vi når dette målet, for skal vi nå målet, er vi avhengig av en tverrpolitisk enighet, både lokalt og nasjonalt. Eller i det minste et flertall som går inn for dette. Vi i Venstre vil fortsette å jobbe for å nå målet, også om vi må ta en ny kommunestyreperiode til hjelp. Det er tross alt vår fremtid det står om, så vi burde få det på plass nå.