TBs journalist skriver: «Etter at avstemningen var gjort i saken var det få som egentlig fikk det som de ville». Hun kunne skrevet: «Etter at avstemningen var foretatt var det kun SVs 3 representanter som fikk det som de egentlig ville». Vi sto på innstillinga fra hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse, og fulgte administrasjonens råd i saken. Som var vel begrunna, noe som i liten grad framgår av reportasjen, der klagepartiene får framstå med sine argumenter, likevel uten at de nevner hensynet til Wang toppidrett med et eneste ord! Det er godt gjort.

I administrasjonens saksutredning går det klart fram at det er betydelige juridiske problemer med å inngå en avtale med Wang og de frivillige organisasjonene. For det første er det spørsmålet om omregulering av tomta der Wang vil bygge – tomta er ikke regulert for et slikt formål. Dermed kreves helt nytt planverk, noe som tar tid og koster betydelig. Hvem skulle betale dette, og hvem skulle stå som ansvarlig?

LES OGSÅ: Messehall B-planer utsatt, svømmehall skal avklares først: – Forferdelig trist

Dernest er det ikke bare for kommunen å gi bort tomta – der kommer EØS-avtalen inn med sine regler med forbud mot konkurransefortrinn. (Her kunne jo en ihuga EØS-motstander være frista til å påpeke ironien; samtlige av klagepartiene er meg bekjent EØS-tilhengere).

Til sist er det også et spørsmål om dekning av kostnader. Løsninga som ble framlagt på vegne av Wang og organisasjonene forutsatte betydelig innsprøyting av kommunale midler, 40 millioner i kommunale garantier. På denne bakgrunn var forslaget fra Høyre totalt useriøst: De ville at kommunestyret skulle realitetsbehandle avtale om slik bruk av Messehall B før sommeren – m.a.o. skulle administrasjonen få ca. fire uker på seg til å avklare alle juridiske og andre sider ved denne avtalen!

Vi mener Høyre & co. med dette gjorde de frivillige organisasjonene en bjørnetjeneste. En utredning av bruken av Messehall B må rett og slett vente i køen – svømmehall må komme først.

LES OGSÅ: Én sak vil skape mye diskusjon i kveldens møte: – Her er det mange ulike innfallsvinkler

Evner ikke å skjære gjennom

Så til det saken bør handle om; behovet for ny svømmehall i Tønsberg. Alle vet at dagens svømmehall er utrangert og falleferdig. Den stenges titt og ofte, og pengene renner ut til vedlikehold og akuttiltak for å holde den flytende. Barn og unge, eldre, trimmere, mennesker som trenger bassengterapi, svømmeidretten og «vanlige folk» fortjener bedre. Mye bedre. Her har et flertall i kommunestyret (AP/SP/KrF/MDG) dessverre rota det til, med sitt knappe flertallsvedtak i forrige kommunestyre om å utrede alternative plasseringer for ny svømmehall.

Igjen ser vi hvordan det politiske miljøet i Tønsberg skyver spørsmål foran seg, uten å evne å skjære gjennom og skaffe befolkninga løsninger. Alt lå til rette for å realisere en moderne og framtidsretta svømmehall i området der den ligger i dag. Vi har til og med tidligere kommunestyrevedtak om dette. Men nei, med Ap i spissen vil man flytte svømmehallen til Messeområdet. Og så slenger man på Kaldnes som et slags agn til høyresida, som på politisk/ideologisk grunnlag alltid er på jakt etter mulige private løsninger på samfunnsmessige behov. Ergo: Mer utredning, mer ørkenvandring. Med uvisst utfall. Nå vil vi ikke ha noen avklaring før langt ute i 2023.

LES OGSÅ: Nå er alle disse plasseringene igjen aktuelle for svømmehall: – Vi må restarte prosessen

Svømmehall først

SV ønsker svømmehallen sentralt i byen. Med kort vei for de fleste med bruk av gange, sykkel og kollektivtrafikk. Sentrumsområdene i Tønsberg er de som har de største levekårsutfordringene. En svømmehall er et lavterskeltilbud til mange, også til barn og unge. Dessuten har kommunen ansvaret for å gi barna svømmeundervisning. Svømmehall er lek, mestring, læring, terapi og sosialt fellesskap. Det er tragisk – ja kanskje ordet «skandale» virkelig fortjener å bli brukt – at ny hall ikke kommer på plass fortere enn svint!

Ap, Sp og KrF ville ha en «helhetlig plan for Messeområdet» først. I og for seg en god tanke, men også den ville bidratt til ørkenvandringa med utsettelser i tid for svømmehallen. Derfor sa vi nei. Når så de to «blokkene» i kommunestyret stemte hverandre ned, ble vinnerne: Befolkninga. Som nå i hvert fall har et kommunestyrevedtak i ryggen som sier at ny svømmehall har første prioritet, foran helhetlige planer, private initiativ og behovene til Wang toppidrett.

LES OGSÅ: Erik i Svømmeklubben fortviler: – Vi frykter en tidkrevende prosess, med en ny runde politisk spill

En plassering på Træleborg vil dessuten kunne bidra til at Færder igjen kommer på banen som samarbeidspartner. SV vil være påpasselige med å overvåke den videre framdrifta i denne saken. Vi vil ikke akseptere inn- og utspill som kan ytterligere trenere realiseringa av ny svømmehall. Kommunens visjon om en kommune «der barn ler» skal tas på alvor. Jeg hører ingen barn le så frydefullt som når de leiker seg i vann. Også i vinterhalvåret. Også innendørs. I vår egen svømmehall, ny, moderne og framtidsretta.