Budsjettet må prioritere viktige områder som vann, avløp, renovasjon, grunnskole, helse og omsorg og kommunale boliger. I budsjettet for 2022 ble det også advart fra kommunedirektøren om økte utgifter, underskudd og et gjeldsetterslep som ikke kunne fortsette. Veksten i kommunens gjeld skyldes hovedsakelig økte investeringer.

Ifølge kommuneloven har kommunene, slik jeg vurderer det, anledning til å låne penger til investeringer, men ikke til å finansiere driften med lån. Derfor må man alltid se de løpende utgiftene opp mot inntektene for å gå i balanse. Det må sies at Tønsberg kommune har greid å redusere gjelden og er utenfor Robek fordi de har tatt grep for å redusere sine utgifter.

Norske kommuners gjeld vokser samtidig som statens formue øker. Statens formue skyldes i hovedsak inntekter fra olje- og gassutvinningen. Det bør også nevnes at gjeldsoppbyggingen i kommunene også har en sammenheng med hvordan staten støtter ulike investeringsprosjekter. Ved å gi kompensasjon for renteutgifter gjør staten det mulig for kommunene å ta opp større lån.

I dag er dette en farlig veg å gå inn på, fordi prosjektene ikke blir støttet med direkte overføringer og bruttogjelden blir større, og renterisikoen for kommunene blir også uansett større.

Vi får håpe kommunestyret i Tønsberg kjenner sitt ansvar i disse dager og stemmer for et budsjett som ikke tar fra unger og ungdom tryggheten i samfunnet og prioriterer fritidssysler, så ikke utenforskap får mobilisere gale valg!