Vi naboer har kommet med mange klager. Vi har aldri vært i noen dialog med kommunen, men bare kunnet lese at klagene ikke er tatt til følge.

På spørsmål fra Tønsbergs Blad om klagene svarer utbyggeren: «Det er jo vanlig at folk klager. Du vet, det finnes jo noen gærninger overalt», som vel ikke kan anses som en spesielt saklig omtale fra en utbygger.

Hvorfor har ikke kommunen bedt om 3D – tegninger fra bakkenivå?

Jeg har vært i kontakt med lokale utbyggerfirmaer, og de leverer slike 3-D tegninger som viser hvordan utbyggingen vil fortone seg i forhold til dagens bebyggelse, slik at alle involverte skal ha et reelt grunnlag for videre behandling av saken. De synes det er merkelig av kommunen at de ikke har bedt om dette, spesielt med hensyn til tomtas fasong.

Utbyggers representant er også blitt spurt om å fremskaffe disse tegningene.

Da har vi kun fått diffuse svar: «Det er tidlig i prosessen.» «Det kommer etter ferien.» «Det blir kanskje 1 meter høyere.»

Tegninger er etterspurt av både utbygger og kommune, men til ingen nytte. Utbygger forteller at de ikke pleier å lage slike tegninger, det som foreligger får holde!

Her er det tydelig at utbygger har tatt en «snarvei», og sluppet unna med ufullstendige tegninger. Hvordan kan da kommunestyret, som har stemt over dette, få et riktig bilde av hvordan disse tre blokkene vil fortone seg i forhold til eksisterende bebyggelse? De har jo ikke engang vært her fysisk og vurdert området. Årsak: Koronaviruset! Er det den virkelige årsaken?

Reguleringsplanen for området vårt sier maks 8 meter høye bygg, men her har utbygger fått godkjent 11,5 meter. (11,5m mønehøyde fra gjennomsnitt planert terreng.)

11,5 meter kan godkjennes hvis det er i forbindelse med næring, men her er det kun snakk om bolig, og da gjelder 8 meter.

Kommunen synes antakelig de har vært strenge med utbygger, da det først ble søkt om mange flere boenheter. Bevisst strategi? De var nok klar over at dette var for brutalt. Kommunen bruker som et argument, at «de har jo redusert mye ut ifra den første søknaden».

Som ansvarlig politiker, bør man, etter min mening, sette innbyggernes helse, velferd og livskvalitet foran brutale utbygginger. Man reiser på befaring, tar området i øyesyn – og kanskje spør deg selv: Hvordan vil egentlig 3 store blokker med 11,5 meters høyde passe inn her på dette lille arealet? Hva gjør det med livskvaliteten til naboene? Vil det forringe verdien av boligene deres vesentlig?

Hva er det da bystyret har lagt til grunn for sin beslutning? Det kan synes noe merkelig at de enstemmig går 100 % inn for utbyggers planer. Ingen i kommunestyret har hatt innsigelser mot dette prosjektet.

Her eksempler på argument fra bystyrerepresentanter:

  • «Han betalte så mye for tomta, så han må få lov å bygge litt stort».
  • «Nå må vi få stemt igjennom denne saken og bli ferdig med den».

Hva mener Rådmannen når han sier at «tegningene er gode nok»? Det foreligger kun frittstående tegninger som er svært «utbyggervennlige».

Dette er, uansett, en høyst usaklig grunn fra kommunens side til å fravike gjeldende reguleringsplan. Utbygger får også godkjent å overstige utnyttelsesgraden, samt avstand fra tomtegrense til bygg, som skal være halvparten av høyden på byggene. (12mh=6m avstand). På hvilket grunnlag?

Hvorfor avviker kommunen i så stor grad fra sin egen veileder, jf. § 2.2.5: Her er hva de selv sier, og hva de skal forholde seg til:

Krav til visuelle kvaliteter og tilpasning for byggetiltak i nåværende boligbebyggelse:

  • Ny bebyggelse skal ta hensyn til nærområdets eksisterende tomte- og bebyggelsesstruktur, bygningsvolum og-utforming, landskap og terreng.
  • Kommunens veileder, «slik skal vi bygge og bo i Tønsberg,» sier i veiledningen følgende:
  • Ved fortetting i nærområder dominert av småhusbebyggelse skal nye tiltak ha småhuskarakter og størrelse/volum tilsvarende eksisterende i området. I nærområder dominert av frittliggende småhusbebyggelse, dvs. eneboliger og tomannsbolig, skal det fortettes med samme boligtyper.

Hvorfor ender vi opp som vi gjør? Er det slikt at kommunen tar større hensyn til kyniske utbyggere som kun er ute etter mest mulig profitt, enn til sine egne innbyggere?

Så kjære kommunerepresentanter: La oss innbyggere i kommunen bli tatt hensyn til. Unngå å tenke på oss, eller behandle oss, som irriterende individer som alltid er imot alt. Vi føler at livskvaliteten vår blir truet, kanskje noe dere burde ta på alvor?

Jeg trodde faktisk at dere var her for vår skyld, ikke for utbyggere på jakt etter profitt.

Vi setter nå vår lit til Statsforvalteren.