«Så er det også slik at øst-alternativet er utredet, bare ikke så grundig som bru og tunnel. Østalternativet ble tidlig i prosessen forkastet av fagutrederne, fordi den ikke oppnådde målsettingene for ny fastlandsforbindelse.» Dette skriver ansvarlig redaktør i Tønsberg Blad Sigmund Kydland lørdag 10. august.

LES HELE KOMMENTAREN HER: Har Anne Rygh Pedersen glemt hvem som presset gjennom bruløsningen?

Beskrivelsen er ikke dekkende for det som har skjedd i denne saken. Det er departementets, og ikke fagutredernes, beslutning å utelukke østalternativet, slik det framgår av innlegg som tidligere er publisert i TB.

Østalternativet kom godt ut i de faglige utredningene. Fylkesmannen, og et flertall i bystyret i Tønsberg i møte 17/12-14, gikk inn for å utrede dette alternativet. Så snudde FrP, og dette skapte ifølge en reportasje i TB glede hos samferdselsministeren: «Solvik-Olsen ga uttrykk for at han er fornøyd med at det nå ikke er flertall for øst-alternativet, sier fylkesordfører Per-Eivind Johansen.» 

I TB 4/6-15 skrev jeg: «Hvorfor er det så maktpåliggende å få skrinlagt østalternativet uten utredning? Det ble behandlet i konsekvensutredningen i 2004, i konseptvalgutredningen i 2013 og i kvalitetssikringsrapporten fra 2014. Alle steder kom det meget godt ut, i begge de to siste utredningene som en god nummer to. Det kan endatil argumenteres for at begrunnelsene for å rangere byfjordbru øverst i begge utredningene er så svake, og direkte motstridende, at i realiteten ble en østforbindelse vurdert som den beste løsningen (alle som er interessert i å se bakgrunnen for en slik påstand, kan sende en epost til ottar.hellevik@stv.uio.no og få tilsendt grundige kritiske gjennomganger av de to utredningene).»

 

Samferdselsdepartementet ga følgende kortfattede svar på mitt åpne brev (TB 10/11-15) om begrunnelsen for valget av alternativene bru/tunnel Teie-Korten eller Teie-Jarlsberg i den avsluttende utredningen, det vil si å utelate østalternativet: «Beslutningen er for øvrig i all hovedsak i tråd med både KVU-rapporten, den eksterne kvalitetssikringsrapporten og lokalpolitiske vedtak».

De to rapportene det henvises til, der østalternativet kommer godt ut, gir som alt nevnt ikke grunn for å la være å utrede denne løsningen. Henvisningen til «lokalpolitiske vedtak» er en enda dårligere begrunnelse. En ting er at de vil ha utredet et alternativ – bru Teie-Korten – som det forrige bystyret forkastet i desember 2014 og samtlige partier i det nåværende bystyret sier de ikke ønsker. En annen er vedtaket som senere ble fattet av sentrale lokalpolitikere. 

Det siste fulgte jeg opp i TB 17/11-15 med et nytt spørsmål: «Har en i Samferdselsdepartementet vært klar over vedtaket som ble fattet 24. juni i Overordnet styringsgruppe (OSG) for Bypakke for Tønsbergregionen?  Av referatet fra møtet på OSGs hjemmeside går det fram at her deltok ordførere, varaordførere og andre sentrale politikere i samtlige berørte kommuner og i fylkeskommunen. Møtet fattet enstemmig følgende vedtak: «Selv om regjeringen åpner for å ta ut Korridor 3 – Kolberg – Kanalen - Kilen (Øst-alternativet) skal alle tre korridorene utredes minimum til og med silingsprosessen.»

Her fikk jeg aldri noe svar fra departementet. Et spørsmål som burde pirre en gravejournalists nysgjerrighet er hva som er den reelle grunnen til at østalternativet ble vraket. Hva var det som gjorde at FrPs bystyregruppe skiftet standpunkt, og samferdselsministeren fra samme parti var glad for å slippe å utrede det billigste alternativet som ville spart innbyggerne for bompenger? Å kaste lys over dette burde være en spennende oppgave for Tønsbergs Blad. Ikke minst for å informere velgerne om hva som skjer i lokalpolitikken med tanke på det kommende kommunevalget.