Gå til sidens hovedinnhold

Ikke feil behandling av Hjemseng Brygge

Artikkelen er over 1 år gammel

Richard Fossum fremsetter påstander om en rekke saksbehandlingsfeil i Hjemseng-saken i Tønsbergs Blad 18. mars. Dette medfører ikke riktighet og må imøtegås.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Følgende påstander fremsettes:

1. Fylkesmannen har ikke formell anledning til å uttale seg på objektivt grunnlag i og med at departementet som overordnet myndighet har godkjent transformasjonen på forhånd.

Dette stemmer ikke. Fylkesmannen skal uttale seg i egenskap av å være statens forlengede arm. Fylkesmannen har gitt uttalelse i saken både ved varsel om oppstart av regulering og ved offentlig ettersyn. På bakgrunn av sakens forhistorie har det også vært avholdt flere orienterende møter mellom kommunen og fylkesmannen. Fylkesmannen har ingen innsigelser til saken.

2. Andre organisasjoner har ikke fått anledning til å uttale seg til annen gangs behandling.

Saken var ute til høring etter første gangs behandling, jf. plan- og bygningsloven § 12-10 første til tredje ledd. Som normalt ble planen endret etter høring for å etterkomme innspill fra organisasjoner og myndigheter. Blant annet ble omfanget av mudringsarealer redusert fra 8.800 m2 til maksimalt 1600 m2 i det nye forslaget.

Ved sluttbehandlingen av saken er planforslaget langt mindre inngripende enn det som ble lagt ut til offentlig ettersyn etter første gangs behandling. Det er ikke normal prosedyre i plansaker å sende til nytt offentlig ettersyn når regionale myndigheters anbefalinger etterkommes og planen gir en klar forbedring i forhold til de forhold disse er satt til å forvalte. Å kalle dette en saksbehandlingsfeil faller på sin egen urimelighet.


3. Konsekvensene av mudring i området nord for bekken, både i anleggsfasen og driftsfasen er ikke konsekvensutredet med tanke på våtmarksområdet og gruntvannområdet.

Konsekvenser for våtmarksområder og gruntvannsområder er belyst i planbeskrivelsen og i de faglige utredningene som følger saken. De faglige utredningene er også innarbeidet i selve planbeskrivelsen. Både kommunen, Fylkesmannen og utbygger er selvsagt klar over at ikke mudring tillates før etter at det er gitt tillatelse etter forurensningsloven – det er i den forbindelse dette skal konsekvensutredes.

Slik søknad kan ikke fremsettes før etter at områdereguleringsplanen er vedtatt, og den kan ikke behandles i forbindelse med plansaken. Da vil den bare bli avvist av Fylkesmannen.4. Fiskeridirektoratet har ikke vurdert det fremlagte planforslaget, spesielt gjelder dette konsekvensene av mudring i anleggsfasen og driftsfasen.

Dette stemmer, og saken skulle sikkert vært til høring hos dem. Imidlertid skriver direktoratet følgende til Fossum i en e-post:

«Det er riktig at vi ikke har uttalt oss til saken i 2015. Den skulle vi hatt på høring. Dersom vi hadde fått den, ville vår tilbakemelding vært at man burde unnlate utfylling i bløtbunnsområdet. Det forstår jeg er blitt hensyntatt fordi andre har tatt opp akkurat dette. Det gjorde at det ikke var nødvendig for oss å uttale oss til områdeplanen i fjor, en plan vi ble gjort oppmerksom på av Kystverket. I klartekst: Det synes ikke som om noen av interessene Fiskeridirektoratet skal ivareta er truet ved planen slik den fremstår i dag" (min utheving).


Færder kommune har en meget dyktig administrasjon med kommunedirektøren i spissen. Den er ikke perfekt og i den grad det gjøres feil så skal disse selvsagt påpekes og rettes opp i. Jeg ser det imidlertid som min oppgave som ordfører å ta til motmæle når det fremsettes alvorlige påstander om administrasjonen som mangler rot i virkeligheten.

Kommentarer til denne saken