Gå til sidens hovedinnhold

Ikke min hensikt å provosere BCC-medlemmer

Artikkelen er over 2 år gammel

Regiondirektør Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet svarer på kritikken fra Brunstad Kristelige Menighet Horten.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg viser til åpent brev til meg datert 22.06.19 i forbindelse med mine uttalelser om dugnadsinnsatsen i Brunstad Kristelige Menighet Horten (BKM Horten). Innledningsvis må jeg bare beklage hvis mine uttalelser virker opprørende og provoserende på dere som utfører dugnad i regi av BKM Horten eller de selskapene som eies av BKM Horten. Det er ikke min hensikt, og jeg har stor respekt for de valg dere gjør og den innsatsen der legger ned.

LES OGSÅ: Ikke min hensikt å provosere BCC-medlemmer

Jeg har vært nøye med sitatsjekk når jeg uttaler meg om saker som har med dugnad å gjøre og står inne for de sitatene dere gjengir. Derfor vil jeg forsøke å forklare hvorfor jeg har uttalt meg som jeg har. 
 

Arbeidstilsynet har i oppgave å føre tilsyn med at arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven følges i norsk arbeidsliv. I de fleste tilfellene er det enkelt å forklare hva som er innenfor loven og hva som er utenfor loven. Da er det også lett å gi gode råd om hvordan man skal innrette seg i arbeidslivet for at arbeidet skal være trygt og i tråd med lover og forskrifter. Når det gjelder dugnad er det ikke alltid så enkelt, og det er derfor nødvendig å gå dypere inn i sakene og vurdere alle sider ved dem for å kunne avgjøre spørsmålet.

LES OGSÅ: Kjære venner av «Kysten»
 

Et viktig formål med allmenngjøringsloven er «å hindre konkurransevridning» i de bransjene som har minstelønn. I ni bransjer er det derfor gitt allmenngjøringsforskrifter med vedtak om «at en landsomfattende tariffavtale helt eller delvis skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art avtalen omfatter». 
 

Arbeidstilsynet ble for cirka fem år siden utfordra av både arbeidstakerorganisasjoner og virksomheter etter oppslag i mediene om dugnadsinnsatsen i flere av selskapene som eies av Brunstad Kristelige Menighet sine lokalmenigheter. Både jeg og andre uttalte da at dugnad i stort omfang på områder som er allmenngjort og i direkte konkurranse med kommersielle virksomheter kan være en utfordring i forhold til allmenngjøringslovens formål om å hindre konkurransevridning.

LES OGSÅ: Banken delte ut 5,8 millioner kroner til kultur og idrett – se hvem som fikk penger her
 

Arbeidsforhold?

Arbeidstilsynet i Sør-Norge valgte å gjennomføre et tilsyn med Fjordteam AS i Sandefjord for å gjøre en konkret vurdering av spørsmålet. Denne saken er godt kjent og Arbeids- og sosialdepartementet valgte å omgjøre Arbeidstilsynets vedtak om at selskapet måtte betale allmenngjort lønn. Departementet uttalte imidlertid at «For å avgjøre om det foreligger arbeidstakerforhold må det foretas en skjønnsmessig helhetsvurdering med utgangspunkt i en momentliste som er utviklet gjennom forarbeider og rettspraksis.»  
 

Denne momentlisten ble gjengitt slik i departementets avgjørelse: «Følgende momenter kan tale for at det foreligger arbeidsforhold:

* Arbeidstakeren har plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til rådighet og kan ikke bruke medhjelpere for egen regning

* Arbeidstakeren har plikt til å underordne seg arbeidsgiverens ledelse og kontroll av arbeidet

* Arbeidsgiveren stiller til rådighet arbeidsrom, maskiner, redskap, arbeidsmaterialer eller andre hjelpemidler som er nødvendige for arbeidets utførelse

* Arbeidsgiveren bærer risikoen for arbeidsresultatet

* Arbeidstakeren får vederlag i en eller annen form for lønn

* Tilknytningsforholdet mellom partene har en noenlunde stabil karakter, og er oppsigelig med bestemte frister

* Det arbeides hovedsakelig for én oppdragsgiver. Momentlisten er ikke uttømmende, og alle momenter trenger ikke å være til stede.»

LES OGSÅ: Ny sommerjobb? Her er fem gode tips fra Arbeidstilsynet

Forventninger
 

Momentene i lista over er ikke vektet, men det første kulepunktet vedrørende «plikt», er et forhold som har betydning, og det derfor er nødvendig å gjøre en vurdering av. Jeg mener at hvordan forventningene om å bidra med arbeidsinnsats uttrykkes av lederne for virksomhetene og eierne av virksomhetene, (i dette tilfelle Brunstad Kristelige Menighet), er viktig i denne vurderingen. Derfor har jeg også kommentert det i mediene. 
 

LES OGSÅ: Ny forskning om sykefravær: Vesentlige forskjeller mellom kvinner og menn

I tillegg uttrykker departementet at «hvor omfattende arbeidet er vil kunne stå sentralt». Det er bakgrunnen for mine uttalelser om dette med omfang av dugnad. Det er også en viktig grunn til at det er nødvendig med en ny prøving av saken fordi omfanget av dugnaden i selskapene i Horten er større enn det som ble avdekket ved tilsynet i Fjordteam. 
 

De uttalelsene jeg har gitt til mediene i disse tilsynssakene har ikke hatt til hensikt å kritisere noen av medlemmene for deres dugnadsinnsats. Arbeidstilsynet retter oppmerksomheten mot ledelsen i de virksomhetene som organiserer arbeidet. Mine uttalelser er gitt for å forklare hvilke vurderinger vi har gjort når vi har gitt pålegg om allmenngjort lønn i disse sakene.

 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.