Kommunen ønsker å berolige alle som er bekymret for fastlegetilbudet på Eik ved å forsikre om at det vil bli satt inn vikarer dersom nye fastleger ikke er på plass når de nåværende slutter (ref kommunens hjemmeside https://www.tonsberg.kommune.no/aktuelt/fastlegesituasjonen-pa-eik.26003.aspx). Det er prisverdig at kommunen ønsker å oppfylle sitt lovpålagte ansvar om å tilby allmennlegetjenester til befolkningen. Men vi ser ikke at det er grunn til å berolige disse pasientene. Tvert imot, de bør være mer på vakt.

Vi er urolige for at Tønsberg kommune ikke har tatt inn over seg alvoret i situasjonen eller den risikoen som ligger i å bryte opp kontinuiteten i tjenesten. Den tillater seg derfor å velge de billigste løsningene på bekostning av kvaliteten. Vi er redd kommunen “sparer seg til fant” på denne måten.

Holdningen hos kommunen ser ut til å være at “lege er lege”, og at en vikar kan fylle skoene til en erfaren fastlege som slutter. For oss som kjenner dette fra innsiden er dette åpenbart feil, hovedsakelig av to grunner:Kompetanse og kontinuitet. Det å være lege i førstelinje krever bredde-medisinsk kompetanse for å kunne skille alvorlig fra ikke-alvorlig sykdom. Det er med god grunn at turnustjenesten i allmennpraksis kommer etter ett års turnustjeneste på sykehus.

LES OGSÅ: Fastlege Ellen slår alarm: – Det er ingen grunn til å være beroliget

Kan overse alvorlig sykdom

For en vikar (eller en kjede av vikarer) vil hver pasient være ny, så hverken pasient eller lege drar nytte av fordelene ved en kjent relasjon. Det er unektelig en økt risiko for at pasienter uten fastlege får sin diagnose og sin behandling utsatt ved kontakt med tilfeldige leger uten kjennskap til pasienten. Alvorlig sykdom kan bli oversett.

Vi ser med bekymring på at kommunen delegerer ansvaret sitt til unge, uerfarne leger som ikke har hatt turnustjeneste. De fleste vil forstå hvorfor en lærling ikke kan få fullt ansvar alene for en mesters jobb i andre sammenhenger.

Vi tror risikoen for å bli utbrent er høy for de uerfarne legene som blir tildelt et for stort ansvar, og at dette virker lite rekrutterende til fastlegeyrket. Det har vi allerede konkrete eksempler på i kommunen. Likevel fortsetter Tønsberg kommune å bruke helt nyutdannede leger uten turnustjeneste – og uten veileder – til å forvalte ansvaret for fastlegeløse pasienter.

Selv etter gjennomført turnustjeneste er det krav om at en fersk allmennlege i spesialisering har en veileder gjennom fem år. Men dette kravet gjelder ikke for de som venter på turnustjeneste.

LES OGSÅ: Lover å rydde opp i fastlegeproblemene i Tønsberg og Færder: – Det vil redusere dødsrisikoen

Over til det private?

Ressurssterke pasienter vil lett søke seg til private alternativer hvis det kommunale tilbudet er av dårligere kvalitet. Det samme gjelder legene. Vi kjenner til at flere erfarne fastleger i kommunen vurderer å si opp avtalene sine med det offentlige. Alternativene med å ta en jobb for et vikarbyrå eller ved helprivate klinikker virker fristende, men vi ønsker aller helst å være en del av et sosialt rettferdig og sterkt offentlig helsevesen av høy kvalitet.

Kommunens Plan for legetjeneste skal behandles i kommunestyret 7. september, men den inneholder lite som er egnet til å stabilisere ordningen i Tønsberg. Enkelte tiltak er gode for å gjøre det mer attraktivt for nye leger. Men planen mangler tiltak som sørger for å beholde de erfarne legene; de som trengs både som veiledere og rollemodeller. Så lenge de erfarne legene er usikre på egen fremtid i yrket, virker det ikke attraktivt på nye unge leger. Hvis de erfarne slutter, vil det være vanskelig å finne nok veiledere.

LES OGSÅ: Rekrutteringen tar lengre tid enn vanlig: – Det er alltid leit når noen slutter

Vi vil på det sterkeste oppfordre kommunestyret til å sørge for å beholde de erfarne fastlegene i kommunen. Det er nøkkelen til å lykkes med stabilisering. Se til Larvik kommune og andre som har innført den såkalte “Tromsømodellen” og fått det til.

Thea Brøngel, Morten Bastøe, Helene Lindbæk, Ragne Swift Farnes, Cathrine Christensen, Thea Bjune, Mariann Auflem, Martin Klingvall, Lars Fredrik Gjelstad, Meyer Ødegård, Lars Feyling, Ingunn Milton, Beate Bratland, Line Rasting, Per E. Blystad, Ingunn Leeber, Ellen Hjelmtvedt, Casper Endre, Erlend Viken, Vibeke Stuestøl, Frode Prøsch, Ketil Benediksen, Alexander Gjestvang, Vegard Berling, Odd Eilerås, Odd Sture, Ragnar Groenhof, Kjell Ugland, Steinar Krauss, Kari Helene Bugge, Anders Grønvold, Martine Riis Lindahl, Trygve Skonnord (sign.)