Dette var også utgangspunktet da Solberg-regjeringen fikk på plass oppvekstreformen og ny barnevernlov. Oppvekstsjeformen flyttet mer ansvar over til kommunen, og flyttet fokuset over på mer forebyggende arbeid og tidlig innsats. Med ny barnevernslov, som trådte i kraft 1. januar 2023, øker også Høyre kompetansekravene i barnevernet. Dette vil bidra til kvalitetsheving på arbeidet som gjøres med våre mest sårbare barn, og øke rettssikkerheten i tjenestene.

Når Arbeiderpartiet, sist ved Anne Holm Moen, skryter av at posisjonen har klart å snu ressursbruken fra reparasjonsarbeid over til forebygging, er dette helt i tråd med med oppvekstreformen.

LES OGSÅ: Det betyr noe hvem som styrer denne kommunen

I tillegg sier barnevernsloven at kommunene skal fremme gode oppvekstvilkår for barn og unge gjennom forebygging, at de skal samordne sitt tjenestetilbud til barn og familier, og at kommunestyret i hver kommune skal vedta en plan for kommunens forebyggende arbeid. Det er kommunens plan for kommunens forebyggende arbeid Arbeiderpartiets Holm Moen prøver å slå politisk mynt på.

Barnevernstjenesten i Tønsberg jobber godt med forebyggende tiltak og tidlig innsats, og er til stede i alle barnehager og skoler hver uke for å være tilgjengelig for veiledning og for å kunne svare på spørsmål. Det er opprettet et ambulerende skolemiljøteam som jobber med veiledning og tiltak for å bedre læringsmiljøet i urolige klasser.

Barnevernstjenesten har jobbet mye med å utvikle tiltaksvifta og kvalitetssikring av tjenesten. Så godt jobber barnevernstjenesten i Tønsberg at de i fjor ble kåret til landets nest beste i kommunebarometeret. Det er vi stolte av!

LES OGSÅ: Hvem har tid til å se barnet?

Må tidlig inn

Mange unge som får omsorgstilbud gjennom barnevernstjenesten sliter med psykisk uhelse og rus, og har behov for helsebehandling i tillegg. Disse tjenestetilbudene er ikke godt nok samordnet i dag. Når vi jobber med unge med sammensatte hjelpebehov kan helheten bli feil, selv om det enkelte tiltak fra hvert av fagfeltene er utført riktig. Vi må få til bedre kartlegging og sikre at helheten blir god. Høyre vil derfor fortsette arbeidet med å styrke samarbeidet mellom barnevern og helsesektoren.

Tidlig innsats handler ikke bare om hva barnevernstjenesten gjør, men om alle tjenester og tilbud som gis til barn og unge. Gjennom våre alternative kommunebudsjetter har Høyre vist at barn og unge har høy prioritet.

LES OGSÅ: Ny meningsmåling viser stor fremgang for Høyre: – Det var en hyggelig melding på vei inn i valgkampen

Tidlig innsats vil også bli viktig kommende periode. Det handler om voksentetthet og kompetanse i barnehage og skole, styrke helsestasjonene, skolehelsetjenesten og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) – og med et ekstra løft til barnehager og skoler i områder med levekårsutfordringer.

Tønsberg Høyre vil stille krav om at ansatte som gir spesialpedagogisk hjelp i barnehage og skole, skal ha formell pedagogisk eller spesialpedagogisk kompetanse, og vi vil styrke de alternative opplæringsarenaene, og gjøre det lettere for barne- og ungdomsskoler som ønsker å opprette nye eller kjøpe plasser, dersom de har en høy faglig- og pedagogisk kvalitet.

LES OGSÅ: Vi trenger flere fang!

Tilpasset tilbud

Høyre vil at alle skal kunne delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes lommebok. Vi vil styrke samarbeidet mellom politi, kommunale tjenester, idretten og andre lokale organisasjoner for å skape gode og inkluderende møteplasser og aktiviteter i nærmiljøene. Sammen styrker vi innsatsen mot utenforskap blant unge i Tønsberg.

Høyre ønsker at Tønsberg kommune skal utarbeide en plan for en mer helhetlig oppvekst som sikrer tverrfaglig samarbeid mellom alle tjenester som arbeider med barn og unge. Mens Arbeiderpartiet og andre er mest opptatt av at det er kommunale tjenester som gis, er Høyre mest opptatt av at barn og unge får et best mulig tilpasset tilbud for sine behov. Da er vi avhengig av å spille på lag med både kommunale, frivillige, ideelle og private tilbydere. Da betyr det noe hvem som styrer Tønsberg.

LES OGSÅ: Støre besøkte Tønsberg: – Oppvekst og eldreomsorg er viktigst

Målet er at alle unge i Tønsberg skal få den hjelpen de trenger for å kunne gjennomføre videregående opplæring og leve et godt liv. Sammen gir vi alle barn i Tønsberg en trygg oppvekst.