Uenighet og debatt er viktig i politikken. Men i saker som krever langsiktig tenkning kan det opplagt være en styrke at det politiske miljøet klarer å opptre enige og samstemte. Utviklingen av Foynkvartalet har vært en tålmodighetsprøve både for utbyggeren Folksom, som har jobbet med prosjektet i flere år, og fikk sitt første planforslag avvist i 2021, og for alle andre som er opptatt av fremtiden for Tønsberg sentrum.

At Nedre Langgate ble åpnet for gjennomgangstrafikk i 1968 var det største feilgrepet i Tønsbergs byutvikling på 1900-tallet. Store deler av den gamle bebyggelsen langs gaten ble rasert, og mye av gateløpet er i dag et estetisk katastrofeområde. Det har i flere tiår vært jobbet for å bebygge noen av brakkområdene langs Nedre gate, men sprikende grunneierinteresser og strenge offentlige krav har gjort det krevende å få til noe. Øyvind Jonassen (H) hadde et godt poeng da han sa seg glad for at Tønsberg har lokale eiendomsutviklere som har ressurser til å stå i slike prosesser gjennom mange år.

Folksoms planer innebærer å bevare noe av den gamle bebyggelsen mellom Nedre gate, Tjømegaten, Storgaten og Prestegaten, men også bygge nytt med både boliger, butikker, spisesteder, kontorer og parkering. Dette vil nok fortsette å være et omstridt prosjekt til tross for at byggehøydene er jekket noe ned og deler av den nye bebyggelsen vil få en tradisjonell utforming. Men ingen er tjent med at området ligger brakk, og skal det være mulig å få til et økonomisk lønnsomt prosjekt, kan man ikke sløse med plassen.

Kommunedirektøren ville avvise også det forslaget utvalg for plan og bygg behandlet sist fredag, fordi administrasjonen mente utbyggerne ikke har svart opp alle de tilbakemeldingene de fikk i 2021. Men utvalget samlet seg i stedet om kommunedirektørens alternative innstilling, der planen går videre til høring og annen gangs behandling, men hvor utbyggerne må gjøre en del justeringer hvis den skal slippe gjennom det siste nåløyet.

Blant annet må de kutte ned på andelen boliger og ikke bygge boliger på bakkeplan. Det er et riktig krav å stille. Dette er et sentrumskvartal, og må bidra til utviklingen av handel, uteliv og kontorarbeidsplasser i Tønsberg sentrum. Kort sagt må dette kvartalet være noe for langt flere enn dem som bor der og for dem som tjener penger på det. Med den enigheten vi så i utvalg for plan og bygg fredag, er signalene til utbyggerne entydige, men gir dem også en forutsigbarhet som er viktig.