Rødt støtter bondeopprøret, og jordbrukets krav i årets forhandlinger. Når regjeringa ikke vil komme bøndene i møte, er det helt riktig å bryte forhandlingene.

Jordbrukspolitikken har lenge gått i feil retning. Norge blir stadig mindre selvforsynte. Det er både negativt for vår beredskap, men også dårlig bruk av arealer. Når vi importerer kraftfôr fra andre land så legger vi beslag på deres arealer, samtidig som Norge gror igjen. Vi må utnytte våre naturlige beiteressurser fremfor å importere dyrefôr.

Det enorme fokuset på volum og effektivitet som har dominert jordbrukspolitikken de siste tiårene, har gitt oss lav selvforsyning, gjeldsvekst og overproduksjon. Det setter oss i en risikabel situasjon. Og framtidsutsiktene er dystre: Produksjonskostnadene er høyere enn markedsinntektene. Kombinasjonen av voksende gjeld og overproduksjon, gir i sum sterkt økende produksjonskostnader og sterkt fallende markedsinntekter. I praksis: bøndene tjener ikke noe særlig på å selge maten sin, og blir mer avhengige av tilskudd.

Fokuset på å produsere stort volum som har dominert norsk jordbrukspolitikken de senere årene gjør at virkemidlene i dag er i konflikt med jordbrukspolitikkens formål. Nå har vi en politikk som ikke henger sammen med ressursgrunnlaget i Norge, etterspørselen etter mat eller driftsøkonomien til norske bønder. Det vil Rødt endre.

LES OGSÅ: Rødt-Maren langer ut mot Erlend Larsen: – Det er nesten så jeg får lyst til å be han om å ta seg en bolle

Mer selvforsyning

For å få snudd jordbruket, må vi snakke om hvorfor vi skal ha jordbruk, ikke bare om tilskuddene eller pengesummer fra jordbruksforhandlingene. Vi må svare på hvorfor vi har jordbrukspolitikk. Det er et avgjørende formål for jordbrukspolitikken å sikre beredskap, selvforsyning og matsikkerhet. Da må norsk matproduksjon skje med grunnlag i norske ressurser.

I 2018 var Rødt de første til å fremme forslag om at det skal være et mål at selvforsyningsgraden økes til 50 prosent, korrigert for importert kraftfôr. Men det er ikke nok å ha et mål. Det må tas grep for å nå det målet. De grepene tar Rødt. I år ville vi øke ramma på jordbruksoppgjøret med en milliard. Lønna må opp på nivå med andre grupper i samfunnet. Vi har foreslått en tiltakspakke for jordbruket i revidert nasjonalbudsjett. Det må penger til for å gjøre jord drivbar, sette i stand setre, grøfte og få flere dyr ut på beite.

Rødts tydelige mål for selvforsyning er 50 prosent selvforsyning innen 2025, og 60 prosent innen 2030. Å ta i bruk mer jord i Norge vil innebære en ny giv for mange nedlagte jordbruksområder, særlig på Vestlandet og Nord-Norge, og for alle de små og mellomstore brukene som utnytter de små teigene i li og fjell.

LES OGSÅ: Fay og Maren er bekymret: – Færder er på toppen av en ganske trist statistikk

Dagligvarebaronene skor seg

Men jordbruket skal ikke bare bli lønnsomt gjennom økte overføringer. Bøndene må også få mer av overskuddet fra matvarehandelen. Nylig kunne vi se Rema-Reitan over hele forsida til Finansavisa. Det var fordi dagligvarebaronene har blitt hele 62 milliarder rikere under koronapandemien. Det er helt uholdbart at noen sitter på toppen og håver inn penger basert på bøndenes og de butikkansattes arbeid. Den enorme summen dagligvarebaronene sitter igjen med, gjør bøndenes krav til småpenger i sammenligning.

Hadde bøndene sittet igjen med mer av overskuddet fra dagligvarekjedene, hadde vi hatt et rikt og variert jordbruk her i landet, og færre konflikter rundt oppgjøret. For oss er det et enkelt regnestykke: Vi tar litt fra toppen, for å sikre at de som gjør den faktiske verdiskapinga får betalt for jobben de gjør. Derfor vil vi se på hvordan man kan flytte makt, overskudd og verdier fra de store dagligvarekonsernene til de ansatte og produsentene.

Alt for lenge har andre skummet fløten av bøndenes arbeid. Og skiftende regjeringer har snakka om hvor komplisert jordbrukspolitikken er. Men det er ikke så vanskelig: vi skal produsere norsk mat på norske naturressurser. Og sørge for at de som produserer maten, har ei lønn å leve av. Det går Rødt til valg på.