Øverst i skogteigen mellom Karlsvikveien og Skogsnaret ligger et skogsareal omkring et lite sumpområde som med litt velvilje kan kalles urskog. Her har grantrærne fått lov til å dø en naturlig død. Tørre og råtne trær er nødvendig for at insekter og fugler skal kunne overleve. La denne skogteigen stå urørt – vern om artsmangfoldet – insektene er en hjørnestein i vår tilværelse!

I Essoskogen er det flere steder foretatt flatehugst og her vokser det opp et ugjennomtrengelig kratt av løvskog. Hadde Esso behov for noen ekstra kroner? – vanskelig å forstå om dette var bakgrunnen for at ett av verdens største konserner så seg nødt til å avvirke noen mål skog. Jeg oppfordrer politikere, politiske influensere, ungdomsorganisasjoner og MPG til å ta opp saken med kommunen og eventuelt kontakte Miljødirektoratet for å få Esso-skogen fredet.

For ca. et år siden fredet Oslo kommune «mange tusen mål» av Nordmarka for å verne om artsmangfoldet – det samme gjør de nå med deler av Østmarka. La Tønsberg kommune gi sitt lille bidrag og vise et godt eksempel ved å verne naturen i Essoskogen.