Ut fra de store vindmølleanleggene som allerede er bygd er det forståelig. I sommer var jeg på Jæren, hvor det sto en mølle på nesten hver eneste forblåste topp. I Trøndelag er det bygget vind-industri midt i beiteområdet for rein. Samtidig har jeg også med glede sett mindre møller i Danmark og på en gård på Fosen. Det handler om at skal vi redde verden må vi slutte å bruke grå fossilkraft, og ta vare på naturen og artsmangfoldet.

All menneskelig aktivitet påvirker natur og dyreliv. Derfor var regjeringens plan om store industrielle vindturbinanlegg en katastrofe. Den tok ikke hensyn til natur, lokalsamfunn eller kultur. Den lot markedet styre. Store ofte utenlandske selskapene får all fortjenesten, ikke lokalsamfunnet. Derfor landet SVs landsmøte i helgen på et klokt vedtak: Et tydelig nei til storskala vindkraft på land og bunnfaste anlegg nær kysten, men positive til utredning av offshore havvind og vurdere utbygging av småskala vindkraft på land.

Vil lenke meg fast på Vindfjell

Oddekalv og Fjeldavli fra Norges Miljøvernforbund fremstår som Don Quijote i sin kamp mot vindmøller. De slåss mot innbilte fiender. De skriver de gjerne vil slippe å gjette, til tross for mye gjettverk i kronikken. Så her er en oppklaring: Verken jeg, noen andre i SV eller andre politikere har foreslått store vindturbinanlegg i Vestfold. Jeg ville lenket meg fast i kamp mot eventuell vind-industri på Vindfjell. Mitt forslag er å lage energi på to gamle industrianlegg. På Rygg, et søppelgjenvinningsanlegg og pukkverk, hvor vi allerede lager biogass i Den magiske fabrikken. Og inne på industriområdet på Slagentangen. Der de skal legge ned oljeraffineriet – med sine piper, rør og tårn. Begge steder bør vi utrede om et par, tre lave vindturbiner kan bidra til lage den strømmen de trenger lokalt. Mindre og klokere.

Vi har tre store utfordringer å løse i Norge i åra framover. En klimakrise som krever at vi slutter å bruke kull, olje og gass. En miljøkrise med tap av arter, insekter og uberørt natur. Skal vi få flertall for endringene som trengs for klima og natur må vi også løse ulikhetskrisa. Vi må skape de nye grønne jobbene, og grønne industriarbeidsplasser og produkter. Lokalt handler det nå om arbeidsplassene på Slagentangen og andre som produserer for oljeindustrien. Slagentangen har en god havn, og arbeidsfolk som kan jobben sin. Derfor tar jeg som SVer opp i formannskapet at kommunen bør gå i samarbeid med Esso om ny bruk nå. Når tanken og terminalen til olje/diesel blir lagt ned fordi vi ikke bruker fossilt drivstoff lenger, kan det være for seint. På Slagentangen har de alltid jobbet med energi, og et energianlegg der er nærliggende. Kanskje storskalaproduksjon av biogass og 2. generasjons biodrivstoff siden de har tanker og anlegg for distribusjon? På Rygg trengs det mer strøm, og eventuell ny produksjon på Slagen vil også kreve strøm. Vi trenger lokalt og nasjonalt en energimiks med vannkraft, solceller, jord/solvarme og vind om vi skal nå målene i Paris-avtalen, og erstatte oljeindustrien med ny industri og nye arbeidsplasser. Både fylkeskommunen og Naturvernforbundet har tatt til orde for løsninger hvor vi produserer strømmen lokalt knyttet til etablerte industriområder – og på jord eller biotoper som allerede er ødelagt.

Små vindturbiner kan være en del av løsningen

Diskusjonene i møte med miljø- og klimakrisa er unødvendig steile. Jeg elsker ikke vindturbiner, men vi trenger ny kraft. Tønsberg og Vestfold har omstilt seg før, fra hvalolje til oljeindustri. Nå må vi gå fra fossil energi og arbeidsplasser til grønn kraft og grønne jobber. Når Kaldnes ble nedlagt prøvde vi en stund, men det ble ikke nye industriarbeidsplasser der. Vi må ikke gjenta den tabben på Slagentangen. Vi må planlegge for nye grønne arbeidsplasser. Da kan noen få, mindre vindturbiner være en del av løsningen. En eventuell plan for dette må sjølsagt også inneholde de nødvendige konsekvensutredninger med hensyn til nabolag, friluftsliv, fugleliv og natur. Muligheten må avklares gjennom med dialogen med eierne, gjennom kommunens regulering og planarbeid.

Det vil kreves samarbeid med industrien og fagbevegelsen og modige politikere for å løse klima- og ulikhetskrisa. SV vil skape en rettferdig grønn omstilling fordi det er nødvendig for kloden, og for vår felles framtid.