TØNSBERG: – Dette ser ikke bra ut, istemmer Nøtterøy-ordfører Roar Jonstang (H), som frykter rasering av betydelige mengder boligbebyggelse på indre Nøtterøy dersom det ikke lar seg gjøre å legge mer av banestrekningen under jorden.

Det var under et møte på Fylkeshuset i går at lokale og regionale politikere fra Tønsberg-distriktet, Sandefjord og Larvik fikk et første innblikk i de trasévalgene Bane NOR ønsker å jobbe videre med i neste fase av arbeidet med nytt dobbeltspor Tønsberg–Larvik, nemlig utarbeidelse av kommunedelplaner. Planprogrammet skal nå ut på høring i bl.a. kommuner og fylkeskommune, og vedtas i løpet av 2017. Her skal det avgjøres hvilke alternativer som blir med inn i kommunedelplanene.

LES OGSÅ: Ingen nye løfter om dobbeltspor fra Solvik-Olsen

Mens ordførerne fra Tønsberg og Nøtterøy fikk bekymrede rynker i pannen, var dagens gladeste mann tidligere Stokke-ordfører Nils Ingar Aabol (Ap). Han kunne nemlig konstatere at alle alternativene har som utgangspunkt at det fortsatt skal være jernbanestasjon på Stokke.

– Dette er en kjempebra dag for Stokke, dette har vi kjempet for gjennom mange år der Stokke stasjon har vært vekselvis inne og ute av planene, sier Aabol.

Ikke over Jarlsberg

Det er strekningen mellom stasjonene Tønsberg og Stokke det blir bråk av. Bane NOR foreslår nemlig å kutte ut alternativet med en trasé nær

dagens over Jarlsbergjordene til Semsbyen. Mens denne i en tidligere fase virket å kunne bli en del billigere enn de andre løsningene, er dette ikke lenger tilfelle, noe som skyldes vanskelige grunnforhold og konflikter med det eksisterende veisystemet i området.

– Jarlsbergkorridoren har dessuten vesentlig lengre reisetid enn de øvrige alternativene, fremholdt planleggingssjef Hanne Sofie Solhaug fra Bane NOR.

Dette er et viktig poeng fordi reisetiden Tønsberg–Larvik skal ned fra dagens 45 minutter til under 25 minutter i fremtiden.

LES OGSÅ: Vestfold får 100 millioner kroner til planlegging av dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik

Vearkorridoren

I stedet vil Bane NOR jobbe videre med en Vearkorridor og en Nøtterøykorridor.

– Vearkorridoren vil ta utgangspunkt i dagens bane ved Eckersbergs gate og gå i en kulvert under nordre del av Slottsfjellet, deretter på bru over Byfjorden og en kort dagsone på Smørberg, sier Solhaug.

Herfra er banen tenkt å gå i tunnel under Vear til Gile ved østsiden av Akersvannet og i dagen mot Stokke, der stasjonen vil bli liggende noe øst for

den gamle.

– Vearkorridoren har kortest reisetid Tønsberg–Stokke, og man unngår konflikt med middelalderbyen i form av grunnvannssenkning og setningsskader i kulturlagene. Den frigjør også jernbanesløyfen i Tønsberg og tar mindre landbruksjord enn flere av de andre alternativene, sier Solhaug.

LES OGSÅ: Denne veinyheten får ordførerne til å juble:–Dette er strålende!

Over Kanalen

Nøtterøykorridoren tar utgangspunkt i en stasjon nær dagens i Tønsberg sentrum, og følger videre traseen for det tidligere havnesporet ned mot Stensarmen, går i bru over Ringveien og Kanalen og i tunnel under Teieskogen til Munkerekka. Her blir det bru over Vestfjorden og videre forbindelse i dagen opp til Stokke.

– Denne eliminerer kryssingen av Halfdan Wilhelmsens allé, men det blir ikke en helt nedsenket stasjon, også dette av hensyn til grunnvannsnivået og faren for setningsskader i kulturlagene, sier Solhaug.

Bane NOR mener reisetiden Tønsberg–Stokke blir vesentlig kortet inn også med dette alternativet, og at prisen blir akseptabel. Heller ikke er Nøtterøykorridoren verstingen når det gjelder å ta dyrket mark. Ordførerne Berg og Jonstang så imidlertid ikke lyst på utsiktene til å få en dobbeltsporet jernbane i dagen over Træleborg, Stensarmen og Teie.

– Det er kjempemessige utfordringer dere legger opp til her. Her er det elendige grunnforhold og bebyggelse hele veien, sa Jonstang til representantene for Bane NOR.

Nøtterøy-ordføreren frykter at terrenginngrepene blir betydelige og at mye bebyggelse må vike plass.

– Konsekvensene er enorme hvis man ikke klarer å komme seg under bakken i områder med fast grunn, sier Jonstang.

– Hindrer byutvikling

Også Tønsberg-kollega Petter Berg mener Nøtterøykorridoren er vanskelig å akseptere.

– Den båndlegger en stor stripe gjennom Stensarmen og hindrer den planlagte utbyggingen av boliger der, påpeker Berg, som også er sterkt kritisk til Vearkorridorens lange bru mellom Korten og Smørberg.

– Den skjærer over Byfjorden rett i utkant av Ramsarområdet. Jeg har kjempet med nebb og klør for å få fastlandsforbindelsen under bakken, og så kommer dette i stedet, sier Berg oppgitt.

Både han og Jonstang håper Bane NOR er villig til å gå inn i en dialog og åpne for justeringer av forslagene.

– Slik de foreligger nå, har begge disse forslagene store negative konsekvenser, mener Berg.

Frigjør jernbanesløyfen

Han har likevel tre positive ting å si om de to korridorene:

– De fjerner jernbanesporet over Halfdan Wilhelmsens allé, vi frigjør jernbanesløyfa og stasjonen forblir i sentrum, sier ordføreren.

Nettopp dette biter lederen av fylkeskommunens utvalg for samferdsel, areal og miljø, Kåre Pettersen (V), seg fast i.

– De frigjør hele sløyfen, og det er en god sak for Tønsberg. Jeg synes de har knust så få egg de kan, sier Pettersen, som også synes Bane NOR har gjort kloke prioriteringer for traseen videre sørover fra Stokke.

Her vil Bane NOR jobbe videre med tre alternativer fram mot Sandefjord:

* Vest for flyplassen på Torp, med en delvis nedsenket stasjon ved dagens flyterminal.

* Øst for flyplassen, der det blir etablert en permanent stasjon hvis terminalen flyttes til østsiden av rullebanen. Denne traseen går inn mot byen via Unneberg.

* Som forrige, men traseen går nedom Gokstad på vei inn mot Sandefjord.

Kritisk Sandefjord-ordfører

Men alle disse alternativene innebærer at Sandefjord stasjon flyttes noe ut fra sentrum. Det godtar ikke uten videre ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H).

- Dette bryter totalt med ønsket utvikling for Sandefjords del, sier Gleditsch.

Han peker på regional plan for bærekraftig utvikling, der nettopp det å ha sterke kollektivknutepunkter i bysentrene er et viktig poeng.

Videre fram mot Larvik er det liten forskjell på alternativene, men Bane NOR vil jobbe videre med to ulike alternativer til stasjonsplassering i Larvik sentrum, det ene ved Kongegata, det andre i nærheten av dagens stasjon på Indre havn.

Tanken er at kommunedelplanen for strekningen fra Tønsberg til Furustad mellom Sandefjord og Larvik skal vedtas i løpet av 2018, mens planen for strekningen Furustad–Larvik skal vedtas i 2019. En av disse strekningene skal stå ferdig utbygd innen 2026, hele InterCity-strekningen skal stå ferdig senest 2030.