Gå til sidens hovedinnhold

Svir av over 10.000 på ju­le­kos

Artikkelen er over 6 år gammel

Leg­ger du 30 kro­ner på spa­re­gri­sen hver dag hele året og slak­ter den til jul, ber­ger du deg ak­ku­rat gjen­nom ju­le­han­de­len.

TØNSBERG: Lig­ger du på snit­tet for den jevne vestfoldborger, skal du i uke­ne fram mot jul bru­ke nes­ten 11.000 kro­ner på ju­le­re­la­tert hand­ling, alt­så om­kring 30 kro­ner da­gen for­delt på hele året.

Og iføl­ge Ho­ved­or­ga­ni­sa­sjo­nen Vir­ke, som den­ne uka la fram sine an­slag for årets ju­le­han­del, øker for­bru­ket med 35 pro­sent de siste uke­ne før jul, sammenlignet med året el­lers.

Økt netthandel

Vir­ke har pro­gno­ser på at nord­menn i år for før­s­te gang svir av over 10.000 kro­ner for å sik­re en fred­full høy­tid. Lands­gjen­nom­snit­tet for å sik­re ju­le­ko­sen skal bli på rundt 10.300 kro­ner per inn­byg­ger, om­kring fire hund­re­lap­per mer enn i fjor.

LES OGSÅ: Barnehagebarn pyntet julegrana på Torvet

Øk­nin­gen skyl­des pris­øk­ning, be­folk­nings­vekst og at vi får en eks­tra hand­le­dag i år. Østfold har det laveste es­ti­ma­tet med 8.800 kro­ner, mens Vestfold lig­ger på topp fire med sine 10.700 kro­ner.

– At Vestfold slår så sterkt, ut har blant an­net sam­men­heng med at store netthandelsaktører lig­ger her og drar inn økt om­set­ning til fyl­ket, opp­ly­ser Bror Sten­de, di­rek­tør for Vir­ke mote og fri­tid.

Hvor mye bruker du på julehandelen? Skriv i kommentarfeltet nederst i artikkelen.

Skal vi tro Fa­rah Mi­chel­sen og Mar­the Bøe, som San­de­fjords Blad mø­ter på ju­le­shop­ping i Hvaltorvet helt på tam­pen av no­vem­ber, har Sten­de et ve­sent­lig po­eng.

– Jeg har hand­let det al­ler mes­te på net­tet. Er du flink, kan du spa­re mye på å hand­le der. Dess­uten slip­per du alt stres­set i bu­tik­ke­ne, sier Mi­chel­sen.
Hun sy­nes nes­ten 11.000 kro­ner i jule­for­bruk hø­res mye ut, og me­ner hun selv lig­ger et godt styk­ke un­der snit­tet. Det gjør også ven­nin­nen Mar­the Bøe, som er i ferd med å ro i land den al­ler siste av årets ga­ver.

– Jeg be­gyn­te ju­le­han­de­len i mid­ten av ok­to­ber. Ak­ku­rat nå hand­ler jeg gave num­mer 21, som er den al­ler siste, sier hun.

De to jen­te­ne vel­ger å star­te tid­lig og bru­ke litt tid på ga­ve­ne, for som de sier: Det blir kjøpt vel­dig mye fjas. Det bør lig­ge litt me­ning bak, for det er mye ko­se­ligere å både få og gi noe det lig­ger en tan­ke bak.

Mye går til mat

Hva som er fjas kom­mer na­tur­lig­vis an på hvem en spør, men sta­tis­tik­ken vi­ser at le­ke­tøys­bu­tik­ker mer enn tre­dob­ler om­set­nin­gen i de­sem­ber.
And­re bran­sjer og for­ret­nin­ger med rundt dob­bel om­set­ning er: Gull­smed­bu­tik­ker, pla­te­bu­tik­ker, bok­hand­le­re, ur­ma­ke­re, kjøk­ken­bu­tik­ker og data- og elek­tro­nikk­bu­tik­ker. Mat og drik­ke ut­gjør 42,5 pro­sent av om­set­nin­gen i de­sem­ber, alt­så 22,4 mil­li­ar­der kro­ner. Vi bru­ker med and­re ord rundt 20 pro­sent mer på mat og drik­ke i de­sem­ber enn i snitt for årets øv­rige må­ne­der. Re­kord til tross: Mer­sal­get, alt­så hvor mye mer vi bru­ker sammenlignet med res­ten av året, har gått ned. I 1992 hand­let vi 50 pro­sent mer i de­sem­ber enn i snitt for øv­rige må­ne­der.

Kommentarer til denne saken