Jordbruk er også god næringspolitikk

Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Kommunen planlegger fremtidig utvikling gjennom kommuneplanen. En del av planen handler om arealene våre – hvilke skal i fremtiden avsettes bolig, offentlig tjenester - og næring. 

DEL

LeserbrevDet er jobbet frem en god samfunnsdel i kommuneplanen – her står det blant annet at kommunen skal «verne om dyrka- og dyrkbare arealer – for fremtidig generasjoner». I bystyrets møte på onsdag skal arealdelen behandles igjen.

Det har i hele planprosessen vært dyp uenighet om området Barkåker sør, et område som nå er et LNF-område (Landbruks-, natur- og friluftsområder). Posisjonen, med Petter Berg i spissen, har frontet dette området som svaret på næringslivets bønner.
 

Sv, Sp og V er dypt uenige om å ta denne skogen inn i arealdelen som næringsareal. MDG og enkeltrepresentanter fra Krf har også vært uenige. Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune er også uenige,noe  som har ført til innsigelser og mekling som ikke har ført frem.

Kort oppsummert handler striden om at:

- området Barkåker sør er et område med stor verdi for kulturlandskapet
- inngrep her representerer et visuelt innhogg
- området Barkåker sør innehar jord som er potensiell dyrkbar matjord

Og – vi skal huske på at en av våre viktige næringer i Vestfold faktisk er jordbruk. Vestfold har Norges flotteste matjord, og det skal vi være stolte av og utnytte. Å verne om jordbruk er faktisk også god næringspolitikk, så her må vi tenke langsiktig og helhetlig.

I tillegg til uenighetene legger arealplanen opp til en overkapasitet på næringsarealer. Så det er strengt tatt ikke presserende nødvendig å ta med dette området i planen mener vi. Til de næringsbedriftene som Barkåker sør er tiltenkt - peker vi til Gulli som et alternativ.
 

Det er viktig å skape muligheter for næring i Tønsbergregionen. Arealplanen slik den ligger UTEN Barkåker sør gjør nettopp det - mener vi. I tillegg til areal er det også viktig at kommunen gjør andre grep for næringen – at vi utvikler kommunen til et enda mer attraktivt sted å bo, hvor det skal lønne seg å ha en god idé, og det skal lønne seg å skape arbeidplasser.
 

Vi ønsker en grønn fremtidsrettet næringspolitikk i Tønsberg kommune, men det får vi ikke ved å bygge ned Barkåker sør.
 

Etter valget i høst inngikk posisjonen en samarbeidsavtale hvor MDG, KrF, Frp og Høyre skrev under på en null-visjonspolitikk på nedbygging av dyrka mark. Vi håper flertallet som har makten her i kommunen vil revurdere det «presserende behovet» for å ha Barkåker syd med i arealplanen som næringsareal.

I opposisjon har Ap, V, Sv og Sp en miljøplattform hvor vi blant annet skriver at at vi skal sørge for at dyrket jord i kommunen ikke reduseres samt si nei til omdisponering fra LNF-områder til bolig eller næring. Vi forventer derfor at også Arbeiderpartiet revurdere sitt tidligere standpunkt om å ha Barkåker sør med i arealplanen.
 

Vi ser frem til onsdagens behandling av saken, og håper at et flertall i bystyret kan eniges om en god arealplan for fremtiden – hvor vi også kan holde hodet høyt hevet når vi vedtar den.

Suzy C. S. Haugan, Steinar Solum, Anette Viken