Spørsmål: Jeg er kronisk lungesyk. Med jevne mellomrom må jeg legges inn på sykehus. Ved noen av innleggelsene synes jeg sykehuset skriver meg ut for raskt. Kan jeg forhindre en utskrivelse? Jeg er også veldig engstelig for hvordan jeg skal klare meg i eget hjem etter utskrivelsene.

Ombudet svarer: Du kan nok ikke forhindre en utskrivelse, fordi det er sykehusets leger som bestemmer når du kan skrives ut. Beslutningen skal være faglig begrunnet, og den skal være forsvarlig. Ved utskriving skal din helsetilstand være avklart, og det skal tas stilling til diagnose og videre oppfølging. Dersom sykehusinnleggelsen ikke gir en avklaring av din helsetilstand, skal det redegjøres for dette.

Når du skrives ut fra sykehuset, har du rett på informasjon. Du skal få informasjon om hva du kan forvente etter endt behandling, videre oppfølging, mulige komplikasjoner, når du bør kontakte helsevesenet igjen osv.

Sykehuset skal opplyse kommunen

For noen pasienter som skrives ut fra sykehuset, er det behov for oppfølging og bistand fra hjemkommunen. Det kan for eksempel være helsetjenester i hjemmet eller et rehabiliterings-opphold. Ved utskrivelse skal sykehuset gi kommunen informasjon og beskrive dine behov. På bakgrunn av dette må kommunen vurdere hvilket tilbud som skal tilbys. Tilbudet i kommunen skal være forsvarlig. Dersom det ikke er et forsvarlig tilbud på plass i kommunen ved utskrivelse, kan ikke pasienten skrives ut.

Det er viktig at pasienten selv gis anledning til å formidle sine behov og ønsker for videre oppfølging. Det er tross alt pasienten som er hovedpersonen. Manglende informasjon ved utskrivelse kan være med på å redusere pasientens mulighet for å få den riktige oppfølgingen, samt redusere pasientens mulighet for å ta mer ansvar selv.

Noen pasienter blir sykere

Vi er i kontakt med en del som mener de blir skrevet ut for tidlig, og hvor det uttrykkes engstelse for situasjonen etter utskrivelse. Dette gjelder både pasienter som skrives ut fra somatiske avdelinger og fra psykiatrien. Dersom pasienter skrives ut for tidlig, er det risiko for reinnleggelse. Da påføres pasienter nye og unødvendige belastninger, og noen blir kanskje enda sykere.

Pasienter og pårørende formidler også mangelfull informasjon ved utskrivelse, og mange har ikke fått en utskrivingssamtale. Som pasientombud har vi overfor Sykehuset i Vestfold fremholdt viktigheten av utskrivningssamtale. Vi er kjent med at sykehuset nå arbeider konkret med å få på plass rutine for utskrivningssamtaler ved samtlige avdelinger, og vi forventer at dette vil føre til forbedringer.

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET

■ I denne spaltet svarer Pasient- og brukerombudet i Vestfold på spørsmål og tar opp aktuelle problemstillinger som gjelder helse- og omsorgstjenestene. 
■ Hvis du har spørsmål du vil stille til pasient- og brukerombudet? Ta kontakt på e-post: vestfold@pasientogbrukerombudet.no, ring 33 34 77 90 eller send et brev med ditt spørsmål til Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo. Besøksadressen er Storgaten 35, 3126 Tønsberg.
■ Pasient- og brukerombudet er representert i alle fylker. I Vestfold er ombudskontoret i Tønsberg. Vi har helsefaglig og juridisk kompetanse. 
■ Pasient- og brukerombudet kan informere deg om rettigheter og klagemuligheter, bistå i enkeltsaker og i dialog med tjenestene. Ombudet har en pådriverrolle for at tjenestene skal bli bedre.