Gå til sidens hovedinnhold

Kan kommunene overta fylkeskommunens oppgaver dersom Vestfold og Telemark deles?

I forhold til resten av landet, ligger Vestfold hestehoder foran med hensyn til å ha en hensiktsmessig kommuneforvaltning.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune er en svært aktuell debatt og skal avgjøres av Fylkestinget i februar 2022. Fra tid til annen dukker det også opp et spørsmål om det fylkeskommunale forvaltningsnivået bør nedlegges, uten at dette alternativet har vært fremmet som løsning i en nasjonal politisk prosess. Et tema som bør reises er om disse to spørsmålene kan kobles sammen til en felles politisk prosess, med et mål at kommunene i Vestfold overtar alle oppgaver som en fremtidig, gjenfødt Vestfold fylkeskommune ville ha fått.

Deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune

Harald Haug Andersen gir i sitt innlegg i TB 21. desember en god begrunnelse for å dele Vestfold og Telemark fylkeskommune, slik at «gamle» Vestfold igjen blir en selvstendig region som forvalter av fylkeskommunens oppgaver. Både meningsmålinger og reaksjonene etter Andersens innlegg viser at en slik løsning har betydelig oppslutning. Sammenslåingen av de to fylkene var en dårlig begrunnet «reform», den kostet mye å gjennomføre, få eller ingen vesentlige nye oppgaver ble tilført den nye fylkeskommunen og få om noen i de to «gamle» fylkene hadde bedt om den. Fylkeskommunens politiske liv og virke har i stor grad stått ganske fjernt fra medias og folk flest oppmerksomhet, og denne avstanden ble ikke noe mindre av at man slo de to fylkene sammen.

BAKGRUNN: Harald (Ap) har fått mye respons etter innlegget om fylkesdeling: – Alle sier at de er enige

Kommunene i Vestfold kan overta fylkeskommunens oppgaver

Etter betydelige endringer i kommunestrukturen de seinere årene, består Vestfold i dag av 6 kommuner. I forhold til resten av landet, ligger Vestfold hestehoder foran mht å ha en hensiktsmessig kommuneforvaltning. Selv om de 6 kommunene er forskjellig i innbyggertall og geografisk utstrekning, er de hver for seg robuste og bærekraftige enheter.

  • De er ikke større enn at de fleste innbyggerne som ønsker det, kan komme i kontakt med de folkevalgte. De er samtidig store nok til at det politiske miljøet sikrer demokratisk mangfold og styringsevne.
  • De er ikke så store at det oppstår stordriftsulemper, og ikke for små til å sikre god kompetanse og profesjonelle fagmiljøer, både ute i tjenestene og i administrasjon og ledelse.
  • Kommunene står overfor store utfordringer i fremtiden både pga betydelige befolkningsendringer (flere eldre), tilpasninger til miljø- og klimaendringer (infrastruktur) og kanskje den største utfordringen; å sikre seg nok og kompetent arbeidskraft (lærere, sykepleiere, ingeniører osv).

Den nye kommunestrukturen kan være den avgjørende forutsetningen for å foreta en forenkling av måten våre fellestjenester styres på. Dersom Vestfold og Telemark fylkeskommune blir delt, gis det en gylden anledning til å starte en prosess som kan konkretisere og utforme en slik løsning. Normalt vil en reform medføre noen fordeler og ulemper. Det vil sikkert også gjelde en kommunal overtagelse av de tjenestene fylkeskommunen i dag leverer. Min påstand er likevel at i Vestfold, vil kommunene være robuste nok til å påta seg fylkeskommunens oppgaver. Og det viktigste, med en vesentlig lavere innsats av arbeidskraft og penger. Disse innsparingene vil kunne nyttes til å forbedre de offentlige tjenestene, eller redusere skattene, for de som er mest opptatt av det.

Uavhengig av hvem som sitter i regjeringskontorene er man opptatt av å redusere veksten i offentlig sektor, mens realiteten er at den bare øker og øker. Ideene om nye offentlige oppgaver fører til nye direktorater, nye stillinger i Staten, i fylkeskommunene og i kommunene. Så snart man reiser spørsmålet om å redusere noe, reiser det seg en vegg av argumenter mot endringer. En overføring av fylkeskommunens oppgaver til Vestfolds kommuner er trolig en lavthengende frukt for effektivisering av offentlig sektor i vår region. Tar man i samme slengen med en reform der alt statlig ansvar for barnevernet overføres til kommunene, blir det en reform som betyr noe for folk flest.

Hva må til for å sette i gang prosessen?

Dersom Vestfold og Telemark fylkeskommune ikke blir delt, kan man trolig se langt etter en nødvendig reform av strukturen i mange år fremover. Det er derfor ikke unaturlig at deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune og en mulig kommunal overtagelse av fylkeskommunens oppgaver, blir drøftet i den pågående delingsdebatten. Dersom Fylkestinget sier ja til deling i februar 2022, kan det være en ide at kommunene setter seg sammen og drøfter en mulig videre prosess. Samarbeidet mellom kommunene var i mange år organisert i 12 K (12 kommunesamarbeidet). Hva med å dra i gang 6 K/et regionråd eller noe lignende, som kan få som sin første oppgave å utrede en kommunal overtagelse av fylkeskommunens oppgaver?

Vestfold-kommunene er trolig i stand til å påta seg de oppgaver som fylkeskommunen i dag har. Hvorfor ikke se nærmere på en slik løsning?

Kommentarer til denne saken