Dette kommer frem i våre siste befolknings- og medlemsundersøkelser. Dette gjelder særlig reiseliv med kultur, hotell og restaurant og service- og helsefag. Det verst tenkelige scenariet er at de som mister jobben nå, blir stående varig utenfor arbeidslivet. Hvis dette skjer i stor skala i kvinnedominerte bransjer, risikerer vi at sysselsettingsandelen synker og at likestillingen vi har oppnådd gjennom flere tiår i arbeidslivet - settes tilbake. Krisepakkene som nå innføres er derfor viktige og helt avgjørende om vi skal redde arbeidsplasser. I bransjer hvor det er utfordrende å finne nytt arbeid kan det være nødvendig med ekstra tiltak for kompetanseheving eller videreutdanning.

Kjønnsdelte yrkes- og utdanningsvalg

Det er viktig at arbeid for likestilling gjøres så tidlig som mulig. Kjønnsdelte yrkesvalg oppstår ikke plutselig, de er resultat av holdninger, stereotypier og muligheter allerede fra tidlig i oppveksten. Derfor er det viktig å rette inn tiltak for å fremme likestilling i arbeids- og samfunnslivet allerede i skoleløpet– ja til og med i barnehagen. Det pågår nå et arbeid med en strategi for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked som regjeringen skal legge frem i løpet av våren 2021. Vi håper det kommer målrettede tiltak så tidlig som mulig i opplæringsløpet.

Jenter og teknologi

NHO og NITO får penger over statsbudsjettet til å drive «Jenter og teknologi». Vi har arrangementer og bruker sosiale medier så ungdom kan møte gode rollemodeller, jenter som har valgt teknologi- og realfag og er lærlinger, studenter eller i jobb. Søkertall viser nå at for skoleåret 2020-21 var det rekordmange jenter som søkte seg til «guttedominerte» linjer på videregående. 16 % av søkerne til teknikk og industriell produksjon (TIP) er jenter, 7 % av søkerne til både elektrofag og bygg- og anleggsteknikk er jenter. På disse linjene har andelen kvinnelige søkere økt med 50 prosent de siste tre årene, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Kvinner i ledelse

I NHOs medlemsbedrifter er det en høy andel kvinnelige ledere. I service- og handelsbedriftene er 56% av topplederne kvinner, og om vi inkluderer mellomledere, er tallet 68%. Lavest andel kvinnelige topp- og mellomledere finner vi i bedrifter innen bygg, elektro, energi, bil og transport. I våre nye undersøkelser kan det synes som om toppleders kjønn har betydning for kjønnsfordelingen også blant andre ansatte i bedriften. I alle bransjer viser tallene at kvinnelige toppledere har flere kvinnelige ledere og mellomledere enn sine mannlige lederkollegaer.

Konkrete råd til bedrifter som ønsker å øke kvinneandelen i ledelsen:

· Sett et mål for kvinneandelen

· Avmystifiser lederrollen og sørg for møteplasser

· Finn talentene tidlig, og tenk langsiktig

· Aktivt be kvinner om å søke

· Gi kvinner ledererfaring

· Mål effekten av arbeidet og start på nytt

NHO har også et lederutviklingsprogram for talenter som bedriften ser potensialet i og ønsker å satse på. Vi kaller det «Female Future». Flere enn 1700 kvinner har deltatt siden oppstarten i 2003. Slik mobiliseres talentene og vi gi dem utviklingsmuligheter og møteplasser slik at flere kvinner kommer i posisjon til lederroller og styreverv. Vi trenger kvinners perspektiver, erfaringer og kunnskaper når vi utvikler morgendagens løsninger, og vi trenger dem i alle bransjer.

Kvinnedagen er en flott dag til å sette agenda, men innsatsen - den må skje nå, og i normale tilstander - hele året.