Hvis ikke de vanlige konsekvensene av klimaendringer som temperaturøkning er nok til å skape en forandring, er kanskje matmangel perspektivet en bedre motivator.

Ofte omtales biene kun når man snakker om honningproduksjon, men bienes pollinering er grunnlaget for den globale matproduksjonen og naturens mange økosystemer. Med andre ord biene står for omtrent 30% av matproduksjonen i verden; dette er hovedsakelig frukt, grønnsaker og nøtter. Skal verden spise mer bærekraftig og redusere kjøtt forbruket vil behovet for frukt og grønt øke. Avhengigheten vår av bier setter matproduksjonen i en sårbar posisjon. Biene er også indirekte ansvarlige for kjøttproduksjonen, ved for eksempel pollinering av soyabønner til fôr til dyrene. I følge Sabima.no er opp mot 90% av Europas blomstervekster avhengige av pollinering til pollinerende insekter. Blomstervekstene inkluderer samfunnskritiske vekster som bomull, raps eller medisinplanter.

Dette er ikke alt, for bienes pollinering er også viktig for andre utryddingstruede arter. Biene hjelper planter med å forplante seg og med det utvider de populasjonen til en plante som gir plantearten større variasjoner av gener. En stor variasjon av gener gir plantepopulasjonen størst sjanse til å tilpasse seg for eksempel klimaendringer, fordi det gir mulighet for en god evolusjon. Altså endringer i gener hos en art over tid, og normalisering av gener i en art gjennom arv.

Vinteren 2006-2007 forlot 1/3 av amerikanske honningbier sin bidronning og forsvant uten spor. Dette fenomenet har ettertid blitt kalt CCD, Colony Collapse Disorder, eller på norsk kubekollaps. Nå, flere år etterpå er biene fortsatt i fare med 1/3 av de utryddingstruet. Artikler fra forsking.no peker på plantevernmidler og de menneske skapte klimaendringene til å være årsaken. Begge tilfeller er avhengige av hverandre. Klimaendringene skaper mindre forutsigbare værmønster med tøffere vintre, våte somre og mer storm og uvær. Biene er ikke tilpasset slike forhold, men det er ikke de fleste planter heller. Plantevernmidler brukes blant annet fordi klimaendringene endrer værsystemer som skaper utfordringer som tørke, eller økt nedbørsmengde. Når biene pollinerer disse plantene vil de oppleve Cocktaileffekten, som betyr å være utsatt for flere typer kjemikalier. Dette påvirker både bienes atferd, lærings- og orienteringsevne og kan svekke bienes immunforsvar.

Skriv for klima

Denne teksten er et av bidragene i Tønsbergs Blads skrivekonkurranse for ungdom under 26 år. Tema er klima og miljø.

Les flere av konkurransebidragene her.

Økt temperatur vil også ha negativt effekt på biene. Økt temperatur vil kunne sette i gang naturlige prosesser raskere enn før, en av disse er blomstringen av blomster. Dersom biene ikke tilpasser seg dette, vil biene bli utryddet av matmangel. Grensene mellom klimasoner bestemmes av nedbørsmengde og temperatur, stiger temperaturen vil klimasonene bli forskjøvet mot polene og alle økosystemene som er tilpasset en spesiell klimasone må enten flytte, tilpasse seg endringene, eller bli utryddet. På grunn av menneskelige arealinngrepene som avskoging og utbyggelse av byer og veier, forsvinner områdene dyrene kan flytte til. Mindre plass for dyrene gir mindre rom for variasjon i genene og mindre sjanse på å overleve.

Klimaendringer fungerer omtrent som en kjedekollisjon. Økosystemene, dette inkluderer mennesker er tilpasset et liv sammen. Hvis en plante blir utryddet i et habitat vil det utrydde spesialistene, det vil si dyrene som lever av bare denne planten. Deretter kan andre spesialister som var avhengige av spesialistene som spiste planten bli utryddet fordi spesialisten et trinn under, i næringspyramiden er borte. Det vil fortsette til vi kommer opp til generalistene, som har et mer variert kosthold ofte både kjøttetere og planteetere. De vil bli stående som spesialister når de fleste andre arter har blitt utryddet. Dersom ingenting blir gjort står vi over en masseutryddelse, ikke bare av dyr og planter, men verden vi lever i dag. Vi har glemt hvor vi kommer fra, dyreriket.

I klimadebatten snakkes det utrolig mye om klimatiltak, men det legges ikke nok trykk på den viktige kjemien bak klimaendringene, og hvordan den faktisk påvirker naturen. Hvis ikke vi ønsker å ha matmangel på toppen av andre negative konsekvenser av klimaendringer så må vi slutte å tro at vi har kontrollen over naturen. Mennesker er likefult en del av naturen slik som bier og ikke en utpekt leder.