Gå til sidens hovedinnhold

Klager på støy fra bakeriet blir borte med det nye boligprosjektet

Dette prosjektet blir til det beste for dagens og framtidige beboere på Ringshaug.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I lørdagens utgave av TB (17.4.2021) har Erik Ramm skrevet en kommentar om vårt boligprosjekt i Ringshaugveien 52. Leder i utvalget for plan og bygg har allerede svart opp flere av feilene i kommentaren (TB 19.4). Vi ønsker her å oppklare det gjenstående.

I reguleringsplanen er det gjort konkrete vurderinger av avstander, volumer og høyder. Prinsippene om høyder og avstander i plan- og bygningsloven er like fullt lagt til grunn: De regulerte høydene tilsvarer to etasjer i vest (nærmest nabo) og tre etasjer i øst (mot Ringshaugveien og Rosenlundveien). Ingen steder ligger byggene nærmere nabogrense enn 4 meter. Og i hovedsak er avstanden til nabo større. Avstanden til nabobyggene er naturligvis enda større. Byggene har saltak slik som nabobebyggelsen. Og det er gjort flere tilpasninger til omgivelsene, i tråd med anbefalingene i stedsanalysen i saken.

Les også

Hvorfor får vi ikke se skikkelige tegninger av de nye blokkene?

Bebygd areal er vesentlig redusert i forhold til det eksisterende bakeriet. Det er i dag bebygd areal på eiendommen (BYA) på ca. 42%, og arealer for parkering på bakkenivå kommer i tillegg. Planforslaget innebærer BYA på ca. 32 % der all parkering er lagt til parkeringskjeller. Det nye bruksarealet tilsvarer omtrent det som fjernes.

Tomta tilrettelegges med et nytt felles lekeområde. Trafikksikkerheten forbedres med tilrettelegging av nytt fortau og fjerning av utflytende kjøreadkomster. Prosjektet vil gi variasjon i boligtyper i et område med mange eneboliger. Vi tror at mange som bor i området i dag, vil ønske seg å bli boende i området, også etter at de ikke lenger behøver eneboligen.

Reguleringsplanen er i tråd med kommuneplanen.

Les også

Å tilfredsstille alle parter i en byggesak er en utfordring

Vi presiserer at det er utarbeidet snitt som viser prosjektets forhold til nabobebyggelsen, og perspektiver fra gatenivå og oversiktsbilder. Videre er det altså utarbeidet en stedsanalyse der anbefalingene er lagt til grunn for reguleringen. Prosjektet er også nedskalert i flere runder, og har vært gjennom en ekstra førstegangsbehandling for å følge opp politikernes merknader.

Vi opplever kommunens politikere og administrasjon som dyktige og ryddige, samt at de stiller strenge kvalitetskrav.

Innspill til saken er svart ut både ved kunngjøring og ettersyn. Vi tok i tillegg kontakt med nabo, men ble møtt av en lengre «kravspekk» til tegninger, som de ønsket utarbeidet. Det ble i den forbindelse laget ytterligere illustrasjoner, blant annet perspektiv fra Granlyveien. Utover dette har vi forholdt oss til det materialet som kommune og andre overordnede myndigheter krever.

Statsforvalteren har nå stadfestet kommunens vedtak. De viser til at det er gjort nøye vurderinger opp mot kommuneplanen, og at fylkeskommunen ønsker høy utnyttelse innenfor den langsiktige utbyggingsgrensen som vårt prosjekt er innenfor. I tillegg vil vi påpeke at planen er en direkte oppfølging av tre av de fem prinsippene for utbygging i kommuneplanens formålsparagraf: Unngå bygging på dyrka mark, bygge opp under eksisterende infrastruktur, samt bevare/utvikle grøntområder.

Det har tidligere vært en rekke klager på støy fra bakeriet, da spesielt på natten når bakeriet har vært i full drift. Disse forholdene blir borte med nytt prosjekt.

Prosjektet medfører en oppgradering av tomta og nærmiljøet. I dag består området i hovedsak av eneboliger. Prosjektet gir flere leiligheter med livsløpsstandard, som gir en bedre og etterspurt miks av boligtyper.

Samlet sett vil planen vil gi området en generell opprustning, samtidig som utbyggingen gjør at området fortettes, i tråd med kommunens fortettingsstrategi.

Prosjektet blir til det beste for dagens og framtidige beboere på Ringshaug!

Kommentarer til denne saken