Dette skyldes at FNs Klimapanel i 1988 og politikeren Al Gore i 2006 fastslo at gassen CO2 hadde egenskaper som forsterket oppvarming av klodens atmosfære. Nye erkjennelser rokker ved fundamentet for denne konklusjonen.

Tilgjengelighet av gassen CO2 er en forutsetning for alt liv på jorda, og er langsiktig i normal balanse med klodens temperatur slik det ble påvist mellom siste og forrige istid for 140.000 år da CO2 fulgte temperaturutviklingen. En naturlig utvikling er at CO2 følger forsinket klodens temperatur i økende eller synkende retning.

At mengden CO2 i atmosfæren fortsatte å øke etter at den industrielle virksomheten startet for omtrent 100 år siden, oppfattes som en trussel av mange. Dette bidrar til en redsel for at klodens temperatur kommer ut av kontroll, på tross av at dette er i strid med naturens kjente regulering.

LES OGSÅ: Avlys klimatoppmøtene – rydd opp i miljøet

Nye erkjennelser

Flere navngitte forskere har i de siste få årene gjennomført tekniske eksperimenter og har vist at CO2 og luft har samsvarende temperaturfølsomhet ved absorbsjon fra varmekilder, men med avvik i forhold til tidligere vurderinger og synspunkter på betydning av global oppvarming. Blant disse kan følgende nevnes:

1. Fysikeren Thorstein Seim har fulgt anbefalinger fra NASA (National Aeronautics and Space Administration) og testet hvordan luft med lavt og høyt CO2-nivå ble oppvarmet i løpet av en time. Med konstant atmosfæretrykk skjedde ingen varmeøkning i gassblandingen selv når CO2 -konsentrasjonen ble variert fra dagens 0,04 til 50 prosent. For tidligere feilaktige eksperimenter med CO2 har temperaturen økt med inntil 100 C.
2. Professor i astrofysikk, Jan-Erik Solheim, har vist at ved oppvarming gir CO2 en lavere temperatur enn vanlig luft på grunn av forskjeller i absorbsjonsspekter. Det klargjøres nå at varmestråling absorberes logaritmisk av CO2. Dette innebærer at det er minimalt hva gassen kan absorbere av økt varme for tilbakestråling til kloden når dagens CO2 nivå økes. I stedet er det vist at økt CO2. øker den kjølende effekten.
3. Den sveitsiske fysikeren dr. Thomas Allmendinger har påpekt at den såkalte «drivhuseffekten» ikke har støtte i faglige beskrivelser eller i bølge- og kvanteteori slik det er etablert av nobelprisvinneren dr. Max Planck med kvantefysikk som spesialfelt.

LES OGSÅ: Fred. Olsen slår Greta Thunberg ned i naturgummistøvlene

Mer CO2 = lavere temperatur

• Teorien knyttet til «drivhuseffekt» har bidratt til ufullstendig matematisk klimamodellering av et unødig komplekst bilde, og forsterker dessverre inntrykket av en global trussel. Denne teorien har også fått stor mediaoppmerksomhet og resulterte i etablering av et Klimapanel i FN-regi i 1988, med et siste møte i Spania nå i 2019, uten at nye erkjennelser har sluppet til.
• En økning av gassen CO2 gir en lavere overflatetemperatur på kloden.
• Da CO2 løses lett i atmosfærens vanndamp, skjer retur til havet både ved en hydraulisk sirkulasjon og ved direkte faseovergang, fordelt med økende konsentrasjon i dybden. Kapasiteten for lagring i havet er 50 ganger større enn atmosfærens kapasitet. Med en fordeling over 70 prosent av klodens overflate, blir havet regulatoren for atmosfærens CO2. I dag er det kjent at CO2 oppholder seg i atmosfæren i inntil syv år, mens kunnskap om gassens hydrauliske sirkulasjon fortsatt er svak.

LES OGSÅ: Ozonvann og mindre tallerkener: – Vi jobber stadig for å finne flere bærekraftige måter å jobbe på

Vanndamp gir mest drivhuseffekt

1. Verdenssamfunnet ble i 2007 villedet av Al Gore og FNs Klimapanel da de mottok Fredsprisen i Oslo. På det tidspunktet hersket teorien om at gassen CO2 var en betydelig drivhusgass som det var nødvendig å redusere omfanget av, for derved å senke den globale temperaturen.
2. Historien forteller derimot at det er klodens temperatur som overordnet styrer klodens CO2-nivå.
3. Eksperimenter viser at det er vanndamp, med inntil 7 prosent av atmosfæren, som gir den største globale og naturlige drivhuseffekt med korresponderende temperaturøkning.
4. I strid med teorien fra 2007 er det videre klarlagt at dagens nærvær av CO2, med 0,04 prosent av atmosfæren, evner å bidra til en temperatursenkning, sammenliknet med vanndamp.
5. En dobling av CO2 til 0,08 prosent av atmosfæren vil fortsette å øke plantetilvekst og matproduksjon samtidig med at klodens temperatur kan synke. Dette er i strid med teorien fra 2007.
6. Havet inngår samtidig som en betydelig komponent i regulering av atmosfærenes innhold av CO2 uten at det er tillagt vesentlig vekt av Klimapanelet.
7. Politikerne har nå to alternativer:
a) Godta at gassen CO2 ikke er årsaken til noen global temperaturøkning og slå seg til ro med dette.
b) Fortsette letingen etter en annen naturlig årsak til denne kortvarig registrerte temperaturøkningen.
8. Spørsmålet er om ikke slike kortvarige forhold må aksepteres med bakgrunn i klodens utviklingshistorie, og når gassen CO2 har den motsatte effekten av det som Klimapanelet postulerte.