Færder komme har betydelige skogarealer og kommunen selv er den klart største skogeieren med skogteiger spredt rundt i kommunen. Teieskogen er det største sammenhengende skogområdet på ca. 800da.

Det er utarbeidet en egen skjøtselsplan for tidligere Nøtterøy kommunes skoger som ble vedtatt av formannskapet i 2000. Den er senere revidert av en arbeidsgruppe fra drift, anlegg og kommuneutviklingsseksjonen i 2008. Denne reviderte utgaven har en varighet til 2014.

Formålet med skjøtselsplanen er å gi retningslinjer for en skogforvaltning av de kommunale skogene der flerbrukshensyn, og spesielt rekreasjon og friluftsliv, er sterkt vektlagt.

Færder kommune er andelseier i næringsorganisasjonen, Viken Skog, og fikk utarbeidet skogbruksplan over eiendommene med gjennomført MIS-registrering (miljøregistrering i skog) i 2014. Denne miljøregistreringen er en forutsetning for kommunen som tømmerleverandør.

Ansvaret for drift av kommunes skoger ligger i dag til drift- og anleggsseksjonen. Kommunen har imidlertid ingen aktiv forvaltning av sine skogarealer og utarbeidet skogbruksplan fra 2014 blir i liten grad etterfulgt.

Skogen i Norge, og i vår kommune, er en betydelig forbruker av vårt årlige utslipp av klimagassen co2. Gjennom fotosyntesen fengsler og lagrer den store mengder karbon. Skogen produserer derved fornybart trevirke som kan brukes til å erstatte fossile ressurser og dermed redusere klimagassutslippene. Det er skog i god vekst som står for det største opptaket og størrelsen på opptaket påvirkes derved av forvaltningen av skogen.

Færder kommune vedtok i fjor en egen klima- og energiplan. Planen har et overordnet mål om å redusere klimagassutslipp, fra kommunes egen virksomhet, med 90 % innen 2030 i forhold til 2009.

Med denne bakgrunn fremmet Færder Sp. følgende forslag i hovedutvalg for kommunalteknikk sist onsdag:

«Kommunedirektøren bes fremme en sak for hovedutvalget vedr status og forslag til utarbeidelse av planer for videre forvaltning av de kommunale skoger.»

Dette førte til en lang debatt i utvalget hvor Ap i tillegg fremmet sitt eget forslag. Sp. sitt forslag ble imidlertid vedtatt med støtte fra H og Frp mot stemmene fra Ap, MDG og Felleslista.

Det må være lov å spørre seg hva som ligger bak dette? Er det det brysomme Sp. med Fossum i spissen som skal stemmes ned for enhver pris? Eller har representantene som stemte imot forslaget så dårlig fagkunnskap når det gjelder skogen sin rolle i klimasammenheng?

Som leder av kommunens klimaråd må jeg si jeg ble overrasket over dette. Vi hadde Sp. sitt forslag oppe til orientering i klimarådets møte tidligere i uken og det var samstemmighet om at dette var et fornuftig forslag å fremme.

Det sies at politikk er mulighetenes kunst! Som fersk politiker begynner jeg å tvile!

Tor Anton Andersen