Her har vi den spesielle situasjonen at Venstre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Høyre ikke har flertall i kommuneplanutvalget, men den samme partikonstellasjonen har flertall i kommunestyret forutsatt at nesten alle representanter i partiene stemmer samlet. Et flertallsvedtak i kommuneplanutvalget kan dermed ende annerledes i kommunestyret.

Med en svært omfattende innstilling fra kommunedirektøren og rundt 400 høringsinnspill, endte møtet med enighet om at det er behov for mer tid til klargjøring før saken sendes på ny høring. Selv med all den tiden vi har lagt ned i politisk vurdering, er det i svært mange enkeltsaker risiko for at vi stemmer for enkelte ting som vi ikke ser rekkevidden av.

LES OGSÅ: Kastet nesten 3,5 års viktig arbeid i kommunen – nå skal politikerne prøve å redde det

Angriper grunneierne

Færder er et sted hvor mange ønsker å bo og feriere. Vi har landets beste klima og matjord for landbruk, og vi har en kystlinje som er veldig populær for rekreasjon. Det vil si at det er kamp om plassen, og vi må utnytte den godt.

I administrasjonens forslag til arealplan og bestemmelser, som fikk støtte av venstresiden, går nesten alle endringene i retning av mindre handlefrihet for grunneierne. En konsekvens av dette kan være at grunneier ikke kan bygge på, eller dele av tomten for ny bebyggelse. Mange steder virker dette fornuftig, og vi har også støttet flere av forslagene underveis, men vi kan ikke forvente at all ny bebyggelse skal skje i senterområdene. Vi bør ha forståelse for at noen også vil bo i mindre sentrale områder.

LES OGSÅ: Flertallet vil ikke lempe på regelverket i strandsonen: – Beviser for meg at Høyres forslag er på ville veier

Støtter hytteforbud

Kystsonen i Norge er delt i tre vernenivåer. Oslofjorden er naturligvis i den strengeste sonen når det gjelder vern i strandsonen. I forslaget til byggegrense mot sjø, og bestemmelser for 100-meters beltet legges det opp til at det ikke skal bygges nye hytter. Det støtter vi og det er ikke bygget nye hytter i strandsonen på flere tiår, annet enn erstatning for gamle.

Det ligger i bunn for uenighetene i denne saken at de ikke-sosialistiske partiene ønsker å begrense offentlig styring og kontroll, der hvor dette ikke påvirker allmennheten negativt. Vi mener det vil være ønskelig å ha et plankart som i størst mulig grad viser faktisk bruk og ønsket utvikling.

LES OGSÅ: Høyre-Tom til himmels på ny måling – og full fiasko for Sp-Fossum: – Helt sinnssykt

Høyresiden ba i januar 2022 om en politisk sak hvor områder med bebyggelse, langt fra strandsonen, skulle vurderes for endring fra LNF til bolig og fritidsbolig. Dette er ikke imøtekommet, og skaper inntrykk av ensidig fokus på endringer som gir økt offentlig kontroll. For noen partier og enkeltpersoner er nettopp dette hva de ønsker, og peker på forhold i strandsonen. Fra vår side er det viktig å minne om at kommuneplanen skal gjelde for hele kommunen. Lovverk og statlige retningslinjer regulerer allerede særlig grundig det som skal gjelde i strandsonen.

LES OGSÅ: Tar debatten bak lukkede dører

Enklere for folk

Vi mener at vedtatte reguleringsplaner i utgangspunktet bør gjelde foran kommuneplanen. Det er helt sikkert fornuftig å endre enkelte reguleringsplaner, men vi bør ikke overstyre disse uten å vite hva vi endrer. Hver enkelt reguleringsplan bør etter vårt syn vurderes og behandles separat.

Vi foreslår også å fjerne en del punkter i bestemmelsene, ikke fordi vi er imot alle disse, men fordi vi mener de er unødvendige i et allerede svært omfattende dokument.

Våre partier vil gjøre det litt enklere for folk å utnytte og vedlikeholde sine eiendommer enn kommunedirektørens innstilling legger opp til. Men også for oss er det viktig at fellesskapet blir godt ivaretatt. Alle partier ønsker at allmennheten skal ha god tilgang til natur og sjø.

LES OGSÅ: Nytt regime kan ramme fremtidig boligbygging: – Dette vil få store konsekvenser

Vi politikere har en vanskelig jobb med å ta stilling til hva som er greit og hva som ikke er greit byggesaker. Vi forholder oss til administrative redegjørelser, men det finnes knapt to like eiendommer eller byggesaker. Avstander, omgivelser og terreng varierer. For å kunne fatte rimelige vedtak i byggesaker, ønsker V, FrP, Sp og H bestemmelser som gjør det mulig å vurdere hver enkelt sak på en god måte.

Vi bør derfor være forsiktig med «skal»-formuleringer i bestemmelsene, da dette kan hindre en helt grei utbygging. Vi mener at kommunen bør si ja når den kan, og nei når den må.