Tønsbergs Blad kunne for ikke lenge siden presentere Korten Eiendoms planer for å bygge hotell, kontorer etc. i en ny bygningsmasse nordvest for den tidligere maskinistskolen/Færder vgs. Utkastet til reguleringsplan ble sendt i retur av utvalget for plan og bygg i Tønsberg kommune, som var enig med kommunedirektøren i at høyden på bygningene måtte jekkes ned i dette flate området nær foten av Slottsfjellet. Stamhusbesitter Nicolaus Wedel Jarlsberg og eiendomssjef Øyvind Berge i Rose Eiendom, som er blant samarbeidspartnerne bak prosjektet, mente samtidig at tilbakemeldingene fra kommunen er et godt grunnlag å jobbe videre på.

Litt lenger nord ligger et større, ubebygd område, samt kontor- og lagerbygningen som i sin tid rommet Adelstens distribusjonsterminal. Som Tønsbergs Blad nylig skrev om, ønsker eierne, Fjordgaten 2 AS, å rive denne bygningen og erstatte den med ny kontor- og næringsbebyggelse i opptil seks etasjer. På brakkområdet lenger syd er tanken å bygge boliger. Også her vil kommunedirektøren si nei i første omgang, bl.a. fordi kommunedelplanen slår fast at det skal ligge en innfartsparkering her, noe eierne ikke har lagt opp til, og som vi for vår del er skeptiske til om det er marked for.

Glemt er heller ikke SBB Samfunnsbyggs planer for utbygging av Statens Park eller R8 Propertys planer om et hotell- og kontorbygg i opptil ti etasjer som Tønsbergs Blad presenterte høsten 2021, på tomten mellom Helfo og Coop. Også i en neddempet og omarbeidet utgave vil disse prosjektene kunne gjøre Korten til en ny, sentrumspreget bydel.

Mye er bra med dette. Med sin beliggenhet, gode tilgjengelighet og uutnyttede områder inviterer Korten til mer utbygging, og Tønsberg trenger flere gode næringsarealer. Dagens næringsbebyggelse på Korten er ikke akkurat vakker, og med en god plan for Grevestien og de andre uteområdene kan området få en estetisk opprustning.

Samtidig er Korten også et sårbart område, med sin nærhet til Slottsfjellet, Nordbyen, Ilene og landskapet rundt Jarlsberg Hovedgård, med viktige kulturminner og fredet natur. Det må fortsatt være Slottsfjellets silhuett som er Tønsbergs skyline, og sikten fra byen mot kulturlandskapet i nordvest må bevares. Å finne balansen mellom vern og videreutvikling på Korten blir en av de viktigste utfordringene for plan- og byggepolitikerne i Tønsberg i årene fremover.