Lisbeth Sendstad forteller i Tønsbergs Blad 2. august om sin opplevelse av et opphold på Tjøme omsorgssenter som hun beskriver som «et helvete», og om ansatte i hjemmesykepleien som er helt utslitte fordi de har for mye å gjøre.

Påfallende kontrast

Leder av hovedutvalget for helse i Færder kommune, Marion Berg Kolpus (H) og ordførerkandidat for Høyre, Tom Mello, hadde dagen etter et innlegg i Tønsbergs Blad der de roser nettopp tilbudet innen pleie og omsorg i Færder.

De skriver «Det er godt å oppleve at mat og personlig omsorg er så bra i Færder!».Større kontrast mellom en brukers opplevelse og de styrende politikeres opplevelse av tilbudet i Færder, er vel ikke mulig!

Må tas på alvor

Vi politikere har det øverste ansvaret for at tjenestetilbudet til innbyggerne holder mål, og når vi får slike tilbakemeldinger som Lisbeth Sendstads, plikter vi å ta det på alvor.

Når vi står på stand i valgkampen og forteller om Færder Arbeiderpartis politikk, erfarer vi at mange innbyggere er opptatt av tilbudet innen pleie og omsorg. Hva skjer i Færder, hvorfor er det så mye kritikk mot omsorgstjenestene? Fins det tall som kan vise hvordan ressursene i Færder brukes innen omsorg sammenlignet med andre kommuner?

Færre ansatte i Færder

Svaret er at det finnes tall fra SSB, såkalte Kostra-tall, som viser hvor mye hver kommune bruker til ulike tjenestetilbud. Slik kan vi sammenligne Færder med gjennomsnittet av kommunene i hele landet og gjennomsnittet av kommunene i Vestfold.

Tallene fra SSB viser at Færder kommune i 2018 har lavere utgifter til helse-og omsorgstjenester per innbygger over 80 år enn både snittet av kommuner i landet og i Vestfold. (Færder kr. 543 264, Vestfold kr. 559 432, hele landet kr. 625 690). Færder har langt færre årsverk innen helse og omsorg per 1000 innbyggere over 80 år enn snittet både i landet og i Vestfold. (Færder 584, Vestfold 674, hele landet 703).

Eldrebølgen er her

Dette er statistikk, og vi skal være forsiktige med å trekke konklusjoner kun ut fra disse enkelttallene. Det gir imidlertid, også sett i sammenheng med mange negative tilbakemeldinger fra brukere i Færder, oss politikere en god grunn til å stille spørsmål ved om kommunen bruker tilstrekkelig ressurser til helse- og omsorgstjenester.

Eldrebølgen er over oss i Norge, og for Færder kommune er den høyere både i dag og de nærmeste 10-årene, enn gjennomsnittet for landet. Selv om mange eldre holder seg friske og oppegående lenger enn før, er det ingen tvil om at økte behov fra bl.a eldre innbyggere, vil kreve mer og mer av våre helse- og omsorgstjenester i årene som kommer.

Krav om grundig gjennomgang

Færder Arbeiderparti vil kreve en grundig gjennomgang av helse- og omsorgstilbudet i kommunen vår. Det må gjennomføres brukerundersøkelser, kompetansekartlegging blant ansatte og ledelse i sektoren og vi må vurdere om ressursene er tilstrekkelige, og om de brukes riktig innen omsorgssektoren.

Kommunaldirektøren har lovet oss en orientering om den konkrete saken i første utvalgsmøte innen helse, og i formannskapet etter ferien.  Vi håper derfor at dette kan gi oss grunnlag for å vurdere om de negative tilbakemeldingene fra brukerne er symptom for manglende ressurser til tjenestene eller om det er andre forklaringer.

Så lenge vi ser negative tilbakemeldinger som i Lisbeth Sendstads og andre lignende tilfeller, kan vi ikke slå oss til ro med at alt er så bra i Færder slik de to Høyre-politikerne synes å gjøre.