Hulene åpnet for publikum

Hannah Petersen (4) og Ava Røysgård (7) fulgte nysgjerrig med på det kon­ser­va­tor på Slottsfjellsmuseet Ce­ci­lia Gus­tav­sen hadde å fortelle om hulene under Slottsfjellet da de åpnet i går formiddag.

Hannah Petersen (4) og Ava Røysgård (7) fulgte nysgjerrig med på det kon­ser­va­tor på Slottsfjellsmuseet Ce­ci­lia Gus­tav­sen hadde å fortelle om hulene under Slottsfjellet da de åpnet i går formiddag. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Nå kan du bli med på gui­det tur i hulene under Slottsfjellet, et­ter at de fuk­ti­ge gan­ge­ne i går ble åp­net for pub­li­kum.

DEL

TØNSBERG: Et­ter å ha vært sten­gt i over 40 år, har det vært spenn­ing knyt­tet til hva som befant seg i de gamle hulene som tyskerne sprengte ut i Slottsfjellet under krigen. Nå er de både åp­net og grans­ket, men uten spe­si­elt spen­nen­de funn.

– Det vi der­imot har fått, er en spen­nen­de at­trak­sjon. Hu­le­ne har fått både lys og se­men­tert gang­vei, for­tel­ler Lena Fahre, le­der av Slottsfjellsmuseet.

Da hu­le­ne ble åp­net for pub­li­kum i går for­mid­dag, var både ord­fø­rer Pet­ter Berg og fyl­kes­ord­fø­rer Per-Ei­vind Johansen til ste­de, sam­men med en gjeng and­re nys­gjer­ri­ge sje­ler.

LES OGSÅ: Er dette den gamle veien til borgen?

– Det­te er vel­dig mor­somt! Spe­si­elt for bar­na, sier fyl­kes­ord­fø­rer Johansen, som inn­røm­mer at han selv syn­tes det var stas å vand­re i de fuk­ti­ge hu­le­ne tys­ker­ne bruk­te som til­flukts­sted un­der and­re ver­dens­krig.

Sik­ret og be­lyst

– Tøns­berg kom­mu­ne har sik­ret hu­le­ne, lagt inn lys og satt inn nye dø­rer. Mens vi har la­get en gui­det tur på om­trent en halv time med fem pos­ter hvor det blir for­talt hva hu­le­ne ble brukt til un­der kri­gen, for­kla­rer Fah­re.

Du får nå en hel­dags­opp­le­vel­se hvis du kjø­per en bil­lett til Slotts­fjell­mu­se­et.

– Man får tur i tår­net, på sel­ve mu­se­et, på tu­net og til slutt gui­det tur i hu­le­ne. Ald­ri før har vi kun­net til­by et så godt til­bud, sier Fah­re.

LES OGSÅ: Her finner de deler av borganlegget

Unikt

Hun legger til at dette er det eneste anlegget som er åpent med både krigs- og middelalderhistorie på samme sted.

Selv om hu­le­ne nå er åp­net, er det ikke helt klart hva de skal bru­kes til.

– Vi øns­ker gjer­ne å få inn­spill fra pub­li­kum, men vi har al­le­re­de be­stemt oss for at vi skal lage en til­hø­ren­de ut­still­ing på mu­se­et nes­te år.

Ellers får vi oppsøke Riksarkivet for å finne ut mer om hulene.

Hun for­tel­ler også at de øns­ker å lage et un­der­vis­nings­opp­legg for be­sø­ken­de sko­le­klas­ser.

– I fo­to­ar­ki­vet vårt har vi fun­net fle­re il­le­ga­le bil­der fra Tøns­berg, som blant an­net vi­ser fle­re gam­le mi­li­tær­in­stal­la­sjo­ner, sier fotoarkivar Rune Sørlie.

LES OGSÅ: Bli med inn i Slottsfjellhulene!

Spenn­ing

Det før­s­te som mø­ter deg når du går inn i hu­le­ne, er et sky­te­skår.

– Da det tys­ke mann­ska­pet var i fjel­let, var det all­tid en per­son som had­de i opp­ga­ve å be­man­net det lil­le sky­te­skå­ret, for å be­skyt­te bun­ke­ren mot inn­tren­ge­re, for­tel­ler kon­ser­va­tor Ce­ci­lia Gus­tav­sen.

Vi­de­re går man inn i det som er det stør­ste rom­met, nem­lig opp­holds­rom­met.

– Her had­de mann­ska­pet både ben­ker, elek­tris­ke ov­ner, sa­ni­tets­kas­se og lys.

LES OGSÅ: Slo inn huledørene

Len­ger inn fan­tes også et la­ger­rom for am­mu­ni­sjon og an­net ut­styr i til­legg til en brønn.

– Bun­ker­sen var til­flukts­rom for tys­ker­ne inn­til ett døgn av gan­gen, og de treng­te der­for rent vann. Her har de se­men­tert en to me­ter dyp brønn.

I hele et­ter­krigs­ti­den sto bun­ke­ren åpen, men ble gjen­murt på be­gyn­nel­sen av 1970-tal­let.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort. Send oss noen linjer med bilder fra et arrangement som du ønsker å dele i TB.

Artikkeltags