Aasland viser til økonomiprofessor Thomas Piketty som hevder at å si at Norge er en nasjon med små økonomiske, med derav også små sosiale forskjeller, er blitt en falsk fortelling som legitimerer politikk som igjen øker forskjellene.

LES OGSÅ: Tøffe tak i Tønsberg

Piketty hevder også at så lenge vi holder fast ved at vi bare er et samfunn med høy tillit og små forskjeller, og at den globale utviklingen i liten grad gjelder hos oss, vil forskjellene dermed fortsette å øke. Aasland sier at dette er vår norske livsløgn og at det er den Thomas Piketty nå vil ta fra oss.

Thomas Piketty viser også til at Norge er omtrent alene som nasjon om å ha fjernet arveavgiften, en avgift som empirisk sett er helt essensiell for å opprettholde små økonomiske og sosiale forskjeller.

LES OGSÅ: SV-Olav tordner mot Ap-Annes sparekniv: – Dette er helt uakseptabelt

For min egen del oppfatter jeg dette slik at vi trenger å åpne øynene for hva høyresidas økonomiske politikk fører til med hensyn til økte sosiale forskjeller, der de mest formuende stadig gis svære skattelettelser mens uformuende og lavinntektsgrupper fratas trygdeytelser og andre støtteordninger med begrunnelse i at skattelette for de rikeste skaper større investeringslyst med derav økt sysselsetting.

At skattelette for de rikeste medfører økt investeringslyst er ikke empirisk påvist, og er derfor, tør jeg hevde, ikke noe annet enn en myte som har avløst myten om små forskjeller.

LES OGSÅ: Ingen høring om eiendomsskatt i Færder: – Det er kun utredning


Mer og mindre skatt

Konklusjonen kan ikke være annen enn at for å smykke oss med et utsagn om at Norge er et land med små forskjeller, trenger vi ikke flere skattelettelser for de rikeste, men heller skatteskjerpelse for disse til fordel for redusert skatt for dem med lavere og midlere inntekter, samt gode betalings-, trygde- og tilskuddsordninger for dem med lave inntekter.

LES OGSÅ: Disse nye skattereglene innføres i 2020

Ovennevnte tar jeg til inntekt for at det på et lokalpolitisk overordnet nivå er helt riktig å benytte eiendomsskatt som middel for utjevning av den totale skattebyrden for innbyggerne i kommunen i den hensikt å kunne sette kommunen i stand til å utvikle en god eldreomsorg.

LES OGSÅ:

Dette er spesielt viktig og nødvendig i en situasjon der staten ikke overfører nok midler til kommuner som ikke har utnyttet eget skatteinntekstgrunnlag og som sliter med å oppnå tilfredsstillende tjenestekvalitet i eldreomsorgen, med den konsekvens at det blir umulig å få slutt på uverdige forhold for brukere, deres pårørende og ansatte.