Tjømeskandalen, der korrupsjon og tjenestefeil i den kommunale forvaltningen nå har vært til behandling i to rettsinstanser, ble forleden tatt opp til doms i Agder lagmannsrett. De siktede, to saksbehandlere og en sivilarkitekt, ble i Tønsberg tingrett dømt for korrupsjon og tjenesteforsømmelse, en dom de tiltalte umiddelbart anket. Agder lagmannsrett kommer til en annen konklusjon enn tingretten, at det ikke foreligger bevis for korrupsjon mellom arkitekt og saksbehandler, kun tjenesteforsømmelse fra de to saksbehandlerne.

BAKGRUNN: Arkitekt og byggesaksleder frifunnet for korrupsjon i Tjøme

Arkitekten ble altså frikjent, mens de to saksbehandlerne fikk hver sin bot for å være utro tjenere i det kommunale arbeidsforholdet. Tjømeskandalen synes nå å være et medietroll som sprakk i rettens skarpe lys. Men det er nok en altfor lettvint konklusjon. Anklagen om korrupsjon ble blåst ut av alle proporsjoner og holdbare bevis, og man får inntrykk av at pliktforsømmelsen hos saksbehandlerne bare handlet om to utro tjenere i et ellers trofast arbeidsfellesskap. At saksbehandlerne ble dømt for tjenesteforsømmelse var selvsagt på sin plass, men de bedrev bare en ulovlig praksis som det var enighet om på alle ansvarsnivåer i administrasjonen, heri inkludert rådmannen og hos de folkevalgte politikerne på Tjøme.

De to straffedømte saksbehandlerne havnet egentlig i rettsapparatet som syndebukker, mens alle de andre ansvarlige i administrasjon og politikk slapp unna. Økokrim hadde primært fokus på korrupsjonen mellom arkitekt og saksbehandler, sekundært tjenesteforsømmelsen i kommunens byggesaksbehandling, begrenset i antall til to ansatte over et vilkårlig tidsrom. Ingen andre i kommunens administrasjon eller på politisk nivå havnet i Økokrims søkelys, enda den lovstridige praksisen var utbredt på alle ansvarsnivåer av byggesaker, samt i politiske utvalg.

Da Tjømeskandalen toppet seg i lokale og nasjonale medier var kommunen i ferd med å slå seg sammen med Nøtterøy kommune til Færder kommune. Den nye kommunen overtok dermed et etisk og juridisk skakkjørt forvaltningsregime. Heri inkludert en rekke ansatte og folkevalgte, som i årevis hadde praktisert tjenesteforsømmelse og lovbrudd. Færder kommune påtok seg også ansvaret med å granske gamle byggesaker fra Tjøme. Til nå har kommunen hentet frem ca. 500 saker med ulovlighetskarakter. De fleste av dem ble selvsagt feilbehandlet lenge før de nå straffedømte jobbet med byggesaker.

Agder lagmannsrett påpeker i sin dom at tjenesteforsømmelser og pliktbrudd er straffbare handlinger. Allikevel klarte mange ansatte og politikere å lure seg unna straffeansvar og domfellelse. Mange av dem ble i sammenslåingen med Nøtterøy kommune endog overført til stillinger og politiske verv i Færder kommune. At ingen av dem ble gransket for tjenesteforsømmelser og pliktbrudd og dermed straffeansvar, tyder på et sammensveiset miljø. Vi skal merke oss at ingen politiker har havnet i retten, bare et par saksbehandlere.

I Tjøme kommune visste politikerne hva som foregikk. De var også en viktig del av den velvillighetskulturen, som favoriserte folk med mye penger og makt. Det gikk altså til en god sak, selv om det var straffbart. Generelt sett strekker den kommunale forvaltningen seg langt for å tekkes pengemakten. På en måte fremstår byggesaksadministrasjonen og politikere over det ganske land som en sluttet enhet der hemmelighold og avtaler med utbygger er avgjort før saker kommer til behandling og vedtak.

Dommen i Agder lagmannsrett går selvsagt ikke så langt i sine juridiske perspektiver, saken var mye enklere og mindre alvorlig, men den peker allikevel på en etisk og juridisk sårbarhet i kommuneforvaltningens ulike funksjoner. Her nevnes det bare tjenesteforsømmelser. Noe annet er ikke i fokus, da den slags foregår på et administrativt nivå, mens den politiske styringen, eller mangel på styring i det hele tatt, ikke blir berørt. På det punkt ligger selve sprengstoffet i den kommunale styringsmodellen. Kommunepolitikere flest er minimalt styringsdyktige, men lar seg villig styre av folk med mye makt og penger.