I november i fjor spurte Aftenposten alle biskopene om hva de mener om likekjønnet vigsel. Seks av biskopene svarte at de er for, fem er imot. Per Arne Dahl var den eneste som ikke ga et klart svar. Nå svarer han.


«Det er ikke noe nytt at jeg står for det klassiske synet på ekteskapet som et forhold mellom kvinne og mann. Dette uttrykte jeg tydelig i valgprosessen fram mot bispeutnevnelsen i Tunsberg. Følgelig går jeg ikke inn for at kirken skal vie likekjønnede, men jeg ønsker å bidra til en verdig og forutsigbar forbønnshandling, for likekjønnede som er borgerlig viet etter norsk lov og som ønsker å bli bedt for i kirken. For meg er også tidligere vedtak på Kirkemøtet avgjørende: For det første, at vi må respektere at vi i kirken har to syn i dette spørsmålet. For det andre, at dette spørsmålet ikke skal være kirkesplittende.», skriver Dahl.

LES OGSÅ: – Tønsberg har alltid vært en liberal by

Gjerp gir tilslutning

David Gjerp, domprost i Tønsberg, er på ferie i utlandet. Han skriver i en sms til Tønsbergs Blad at han gir sin tilslutning til biskop Dahls formuleringer i eposten.

Per Arne Dahl har flere ganger blitt spurt om sitt syn i denne saken. I et intervju med NRK Vestfold samme dag som Aftenpostens rundspørring til alle biskopene, utdyper Dahl også sin uenighet med nei-siden. Dette fordi han også ønsker en forbønnshandling for borgelig gifte likekjønnede:

– Jeg avvek fra mindretallet i bispekollegiet da jeg svarte dette. Jeg kan ikke si nei til vigsel av likekjønnede uten at jeg samtidig sier ja til folk som ønsker å bli bedt for i kirken. Til dags dato har jeg ikke sagt nei til noen som har bedt meg om dette.

– Kommer du noen gang til å svare ja eller nei til vigsel av homofile?

– Ja, og nå har jeg jo antydet svaret mitt, svarer Dahl til NRK i intervjuet i november i fjor. På spørsmål om hvorfor han har brukt flere år på dette spørsmålet uten å svare, sier han følgende:

– Vi må være nytenkende, men samtidig langsomme nok i viktige spørsmål som dette. Foreløpig evner vi ikke helt å se inn i slike ting. Samtidig synes jeg det er svært vanskelig at så mange venter på kirkens svar om vigsel av likekjønnede. Jeg skjønner at det er tøft for dem.

Selv om Dahl aldri har uttalt et tydelig nei til vigsel av likekjønnede, har kommentator Alf Gjøsund i Vårt Land lenge visst at han tilhørte nei-siden.

LES OGSÅ: Fordommer - hvorfor holder vi på dem?

– Uklar i mediene

– Men i media har biskopen ønsket å få fram at han aksepterer og anerkjenner homofile. Men i teologien er det litt mer komplisert. Ikke alle sier ja til likekjønnet ekteskap av den grunn, sier Alf Gjøsund, kommentator i Vårt Land, til Tønsbergs Blad.

Laila Riksaasen Dahl var biskop i Tunsberg før Per Arne Dahl. Hun snudde i sitt «ja»/«nei»-standpunkt og endte etter hvert på «ja»-siden.

Også Riksaasen Dahl mener kirken bør si fra seg vigselsretten.

Følgelig går jeg ikke inn for at kirken skal vie likekjønnede, men jeg ønsker å bidra til en verdig og forutsigbar forbønnshandling, for likekjønnede som er borgerlig viet etter norsk lov og som ønsker å bli bedt for i kirken.

Per Arne Dahl, biskop i Tunsberg bispedømme

I 2013 ga åtte av landets 12 biskoper, blant annet Riksaasen Dahl, uttrykk for at det er et teologisk grunnlag for å utarbeide en liturgi for vigsel av likekjønnede i kirken.

Av hensyn til samholdet i kirken ble det i stedet fremmet forslag om forbønnsliturgi for homofile som er viet borgerlig.

KIRKEVALGET

■ Kirkevalget er 13. og 14. sept., samtidig med valg til fylkesting og kommunestyrer.

■ I de fleste bispedømmer kan du velge mellom to lister: listen fra bispedømmets nominasjonskomité og den alternative listen fra Åpen folkekirke.

■ Det skal velges representanter til landets 1235 menighetsråd og til 11 bispedømmeråd, som til sammen utgjør Kirkemøtet i Den norske kirke.

■ Kirkemøtet er det øverste organet for Den norske kirke, og legger premissene for all kirkelig aktivitet.

Siden 2013 er det blitt utnevnt nye konservative biskoper, og en av dem er Per Arne Dahl.

Dermed deler bispekollegiet seg nå på midten, hvor preses Helga Haugland Byfuglien, er på «ja»-siden.

På Kirkemøtet våren 2014 ble et forslag om egen liturgi for vigsel av likekjønnede par nedstemt.

LES OGSÅ: – Jeg blir sett ned på for å tro

Går mot ja

Selv om bispekollegiet nå framstår mer konservativt enn tidligere, tror Alf Gjøsund at det uavvendelig går mot at kirken vil vie homofile.

– Det er et spørsmål om tid. Fram mot kirkevalget i høst vil saken om vigsel av likekjønnede i kirken bli den viktigste, sier Gjøsund.

Etter Kirkemøtets «nei» til homofil kirkelig vigsel i fjor, ble organisasjonen Åpen folkekirke dannet.

På lokalvalgdagen 13. og 14. sept., kan man i år for første gang i de fleste bispedømmer stemme på to lister: Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirkes liste; hvor alle kandidatene er på «ja»-siden.

– Når det gjelder oppslutning og resultatet av kirkevalget, er Åpen folkekirke avhengig av oppmerksomheten rundt homofili-saken. Mange vil nok bli mobilisert av dette, sier Gjøsund.

ÅPEN FOLKEKIRKE

■ Etter at Kirkemøtet våren 2014 sa nei til en ekteskapsliturgi i kirken for alle par, også likekjønnede, dannet prest og tidligere generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Sturla J. Stålsett organisasjonen Åpen folkekirke.

En konservativ fraksjon, som kaller seg Levende folkekirke, anbefaler personer på Nominasjonskomiteens liste, som har et «nei»-standpunkt.

– Å ha egen liste, som Åpen folkekirke, er et sjakktrekk. Navnene kan være ukjente, men man vet at alle har et «ja»-standpunkt.

At Levende folkekirke anbefaler sine «nei»-kandidater, tror ikke Gjøsund vil demme opp.

– De har valgt en vanskelig strategi, hvor de ikke når utover sine egne. De har ikke mobilisert andre enn aktive kirkegjengere, slik Åpen folkekirke gjør. Sistnevnte har vært mye mer aktiv, blant annet på sosiale medier. Blir det belønning etter innsats i kirkevalget, vinner Åpen folkekirke, sier Gjøsund.

Biskopens svar om homovigsel

NRK Vestfold April 2014: – Nå er det tre uker siden jeg ble utnevnt, og da stilte jeg villig opp for media, men nå er jeg i en fase hvor jeg skal få lov til å lese og skrive litt fram til jeg blir vigslet den 21. september. Jeg overlater de spørsmålene til Laila Riksaasen Dahl fram til 1. mai. Deretter fungerer domprost David Gjerp videre. Men jeg kommer sterkt tilbake når jeg er vigslet.

– Men bør ikke du som den kommende biskopen, ha en mening om dette?

– Jeg bør ha en mening og så uttrykke meninger når jeg er kommet i posisjon, men jeg tillater meg nå å få ha en studieperiode hvor jeg kan få lov til å slippe å være involvert i de daglige spørsmålene.

Aftenposten 24. november 2014: Alle biskopene er spurt om hva de mener om homofile vigsler. Seks er for, fem er mot. Dahl sier dette: – Jeg vil i dag hverken si kategorisk ja eller nei. Dette en ren prosess, der jeg vil diskutere med mine medarbeidere i bispedømmet. Kirken bør overveie å si fra seg hele vigselsretten.

NRK Vestfold 24. november 2014: – Jeg svarte til Aftenposten at jeg som ny biskop ikke ønsket å gå veldig bombastisk ut om dette før jeg hadde snakket med prostene og medarbeiderne mine. Vi har ikke rukket å snakke ordentlig om dette etter at jeg ble vigslet.

Sandefjords Blad 14. juli: – Jeg har respekt for at det er to syn på dette i Den norske kirke. Spørsmålet er ikke kirkesplittende, og det er viktig å få på plass forutsigbare og verdige forbønnshandlinger for homofile som har valgt å gifte seg borgerlig.

Tønsbergs Blad 27. juli 2015: – Det er ikke noe nytt at jeg står for det klassiske synet på ekteskapet som et forhold mellom kvinne og mann. Dette uttrykte jeg tydelig i valgprosessen fram mot bispeutnevnelsen i Tunsberg. Følgelig går jeg ikke inn for at kirken skal vie likekjønnede.

LES OGSÅ: Ordførerne hører på biskopen, og tar gjerne en Færder-tur for å løse stridighetene