Vi er avhengige av havet som levebrød, og havet er fremdeles med på å sikre mat og arbeid til verdens voksende befolkning. Havet er også en viktig kilde til produksjon av fornybar energi. Kampen om fjordene og havet hardner til. I Førdefjorden har miljøbevisste mennesker i alle aldre blitt fengslet fordi de kjemper for livet i fjorden. Andre steder kappes ulike aktører om å få utnytte ressursene i havet, i navnet til «det grønne skiftet».

I SV er vi opptatt av å ha to tanker i hodet samtidig: Vi trenger mer fornybar energi for å redusere klimagassutslippene, men utbygging av havvind må skje på naturens premisser.

En stor del av løsningene vi trenger for å kutte utslippene er knyttet til havet. FNs bærekraftsmål slår fast at vi skal bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Mange av framtidas løsninger er å finne i havet, men det avhenger av evnen vår til å forvalte det bærekraftig i dag og i årene som kommer. Om vi ikke gjør noe for å verne om havmiljøet, vil ikke generasjonene etter oss kunne høste av den evigvarende ressursen.

LES OGSÅ: Hytteeier sprengte ulovlig i sjøen – får ikke fjerne steinene

Det blir krevende å håndtere summen av alle de nye planlagte aktivitetene i norske kyst, fjord- og havområder. Kunnskapsgrunnlaget om hvilke effekter disse kan få for havmiljøet, fugle- og fiskebestandene og naturmangfoldet er svakt og har store mangler. Dersom de nye marine satsingene ikke bygger på kunnskap om konsekvensene, og at det ikke blir lagt opp til bedre samordning av arealbruken til havs, kan utviklinga true både havmiljøet og fremtidig matforsyning.

Vi trenger derfor en god, forskningsbasert forvaltning av havet og ressursene i det. Vi trenger også effektive forvaltningsprosesser. Å restaurere den økologiske balansen i havet krever målretta tiltak. Vi må stanse overfiske, hindre forurensing og verne sårbare arter og leveområde. I vårt område er det nok å nevne Oslofjorden som er i økologisk krise der fisken i stor grad er borte og vannkvaliteten er dårlig.

LES OGSÅ: Vurderte å flytte Freya – landet på avliving: – Svært risikofylt

Havet er i ubalanse

Vi ser endringer i havet på grunn av menneskelig aktivitet. Klimaendringene har allerede vist seg i endringer i havet. De har medført omfattende skader på økosystema på land, i vann og i hav. Endringene i havet er større enn tidligere rapportert, ifølge FNs klimapanels 6. hovedrapport.

Økt CO₂-utslipp gjør havet varmere, surere og mer oksygenfattig, noe som truer økosystemet og dermed også havet som kilde til mat. Det samme gjør overfiske, forsøpling og forurensing fra for eksempel industri, plast, kloakk, overgjødsling og gruveslam.

En tredjedel av alle fiskebestandene er overfisket, og bestanden av sjøfugler er i sterk nedgang. Den biologisk verdifulle iskantsonen er i ferd med å bli åpnet for olje- og gassvirksomhet, og i motsetning til nesten alle land i verden tillater norske styresmakter dumping av gruveavfall i norske fjorder.

LES OGSÅ: Utgjør et stort problem: – ⁠ Båter blir forlatt bak busker, ute på øyer og bak låver

Økende havvindutbygging i landa rundt oss, virker også inn. Og snart venter mineralutvinning fra sjøbunnen og økt oppdrett til havs uten at noen vet konsekvensene. Oljeutvinning krever mer og mer areal og TFO-ordninga (tildeling i forhåndsdefinerte områder) vil medvirke til at sårbare områder blir truet av utvinningstillatelser.

Landsstyret i SV har derfor vedtatt å kreve en del tiltak før vi starter nye næringer i fjorder og hav. Vi krever mer oversikt og mer kunnskap om virkningene av all virksomhet i havet; derfor må det nå bevilges mer penger til havforskning. Havforskningsinstituttet, Polarinstituttet og Runde Miljøsenter er viktige aktører i denne sammenhengen.

LES OGSÅ: Et fyrtårn for Oslofjorden

Nei til gruvedrift

SV mener at offentlig styrt kartlegging og forundersøkelser må komme i gang raskt, og være i forkant av beslutninger om hvor det skal etableres havvind. Miljødirektoratet må styrkes og tildeles midler. Vi vil ha forbud mot å dumpe gruveslam, og annet avfall, i fjordene, og vi mener Norge må slutte å arbeide for gruvedrift til havs.

SV vil alltid sette naturmangfoldet og villfisken først; all annen bruk av havet må ta hensyn til det. Vi vil ikke ha ny aktivitet i verdifulle fiskefelt og særskilt sårbare områder, og vi mener at naturmangfoldsloven må gjelde for hele havet. Forvaltningsplanene må oppdateres og gjøres juridisk bindende. Vi vil stille strenge krav til miljø og bærekraft når tillatelser gis, både til havvind, havbruk og fiskeri.

Med Jonas Gahr Støre som leder har Norge ekstra stor plikt til å følge opp hovedkonklusjonene til Havpanelet: å verne minst 30 prosent av havet og arbeide aktivt for en global plastavtale og ei global havavtale. Det haster!