SV er glade for at kommunen tar over området og gjør det tilgjengelig for alle. SV vil også rose Færder kommune og statlige myndigheter for å sikre store deler av området til friluftsformål. Det er imidlertid et men. 90 mål overtas av private. Dette skjer i disse dager, og prisen er 65 millioner kroner. Færder kommune hadde ingen mulighet til å benytte seg av forkjøpsrett og å ta over militærleiren med 25 bygg av varierende kvalitet og bruksmåte.

Bygningene på Mågerø er regulert som forsvarsbygninger. Nå skal bygningene få annet bruk. Ingen vet i dag hva, men vi kan tenke oss overnatting, fritidsboliger, hotell- og restaurantdrift eller som boliger. Dette krever bruksendring. I salgsoppgaven står det at det er mulig med en viss fortetning rundt eksisterende bygningsmasse samt eventuell utvidelse av eksisterende bygg. Videre står det at arealer langs sjø båndlegges som friområder og har begrenset mulighet for utvikling.

Ut fra praksis med bygging i strandsonen og salgsoppgavens vage formuleringer, kan vi trygt regne med at det vil komme dispensasjonssøknader med ønsker om å utvide eksisterende bygg eller sette opp nye. Gjerne i strandsonen eller så nære at det vil være i strid med fri ferdsel.

LES OGSÅ: Mange interesserte: – Alt fra bolig og fritidsutviklere til folk fra hotellbransjen

Utfordring for kommunen

Færder kommune som reguleringsmyndighet får en viktig oppgave framover. Friluftsliv og strandsonen spesielt betyr mye for nordmenns rekreasjon og livskvalitet. Spesielt viktig er det å holde fast på vernet av strandsonen og områdets topp med panoramautsiktspunkt over store deler av Ytre Oslofjord. Framkommeligheten må sikres ved at internveiene på området blir tilgjengelige for allmennheten. Kommandantboligen med sin praktfulle beliggenhet ligger i sin helhet innenfor strandsonens 100-meters belte. Boligen må ikke bli privat fritidsbolig, men utnyttes så den blir tilgjengelig for fellesskapet. Vi forutsetter at bygget holdes innenfor dagens grenser.

LES OGSÅ: Midt i indrefileten: Nå selger Forsvarsbygg eiendomsperler ved Mågerø

Vi kan ikke på noen måte risikere at disse unike eiendommene blir stengt for allmennheten og hindrer friluftsliv. Bygging i strandsonen er uaktuelt. Ved kommandantboligen ligger også Mågerøs to fineste strender. Strendene må ryddes og gjøres tilgjengelig for alle.

Færder kommune som reguleringsmyndighet får en særdeles viktig oppgave framover. Vi kan trygt regne med at utbyggers ønsker og interesser vil stå mot allmennhetens behov for friluftsliv og rekreasjon. SV vil følge utviklingen på Mågerø tett, både nasjonalt og lokalt.