Å kutte fem stillinger i barneverntjenesten i Færder vil trolig gå ut over både barna, ungdommene og andre involverte.

Det er med vantro Norsk Fosterhjemsforening i Vestfold & Telemark leser at rådmannen i Færder foreslår å kutte hele fem stillinger i barneverntjenesten i kommunen. Den samme bekymringen uttrykker også en fosterfar i kommunen i en artikkel i Tønsbergs Blad. Fosterfaren mener en nedbemanning i Færder barneverntjeneste vil kunne få katastrofale konsekvenser.
– Barnevernet vil sikkert gjøre sitt beste, men påkjenningen vil bli større for alle involverte, sier fosterfaren.
Også barnevernansatte selv uttaler bekymring:
– Risikoen for at vi ikke får fulgt opp familiene like godt som vi har kunnet gjøre nå blir jo helt klart større dersom denne nedbemanningen skjer. Det er ikke sånn at vi nå sitter med masse overskuddstid, og det er skummelt å tenke på at vi kan komme til å få enda dårligere tid til å hjelpe hvis vi mister ansatte, uttaler tillitsvalgt for barnevernstjenesten i Færder, Stine Karoline Rørvik.

Krevende saker

Norsk Fosterhjemsforening i Vestfold & Telemark deler bekymringen til fosterfaren i saken over om at kutt i barnevernet vil kunne få store konsekvenser for de involverte; for barn, foreldre og fosterfamilier.
At Færder kommune har vært en pilotkommune, et prosjekt som nå snart er ferdigstilt, forsvarer på ingen måte et så stort kutt i kommunens barnevernmidler. Vi frykter at stillingskutt vil forringe kvaliteten på tjenestetilbudet barna kjenner dersom de nå mister en kjent kontaktperson, saksbehandler eller andre ressurspersoner i barnevernet, eller om disse får mindre tid til barna. Er det noe vi vet at er viktig for barn og ungdommer, så er det tilgjengelige voksne med god tid til å ivareta dem, lytte til dem, bistå dem og ikke minst samarbeide godt med alle de andre voksne rundt dem. Dette er oppgaver som krever mye tid og ressurser, og ikke minst en stabil og robust stab.

Større ansvar til kommunene

Barnevernreformen som nå står på trappene legger et større ansvar for barneverntjenestene på kommunene enn tidligere. Vi mener det i denne situasjonen er uforsvarlig å kutte i en godt opparbeidet tjeneste. Vi kjenner til at mange kommuner nå oppbemanner i barneverntjenesten for å møte de store kravene i reformen, som trer i kraft allerede fra nyttår.

Barna og ungdommene er selvsagt hovedpersonene i disse sakene, og «barnets beste» er et ufravikelig prinsipp etter både Grunnloven og Barnekonvensjonen. Skal vi som samfunn klare å holde dette prinsippet høyest også i fremtiden – slik vi er forpliktet til - er det helt feil vei å gå å kutte i barneverntjeneste, som skal være den fremste vokter av barnas beste-prinsippet.

100 barn venter på fosterhjem

Bare i vår region (Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder) er det nå omkring 100 barn som venter på fosterhjem eller på behandling av sin sak. Du som politiker er varmt velkommen til å ta kontakt med Norsk Fosterhjemsforening Vestfold og Telemark. Vi har mye på hjertet, som vi tror politikere - i alle kommuner - vil ha stor nytte av å få mer kunnskap om.

Vi både håper og tror politikerne i Færder tar bekymringen vår på det største alvor. Det handler først og fremst om barna og ungdommene våre og deres trygghet, helse, utvikling, mestring og trivsel. Deres hverdag og deres liv. Vi oppfordrer dere politikere til å utvise klokskap og ansvarlighet i budsjettforhandlingene og ber dere om å skjerme barneverntjenesten i Færder. God tidlig innsats må ikke bli til kutt i innsats.