En ledelsesguru skal ha sagt at «kultur spiser strategi til frokost» - og med det ment at gode planer og visjoner ikke er tilstrekkelig. De må også gjennomføres. I en valgkamp preget av interessante og viktige enkeltsaker om hvordan vi vil ha det i nye Tønsberg kommune, er det verdt å minne om den desidert største ressursen i organisasjonen: de dyktige menneskene.

Tønsberg kommune står overfor store utfordringer. Flere eldre vil kombinere et aktivt liv med ulike helsetilbud. Vi skal ha pedagogiske og frivillige tilbud hvor barn utvikler ferdigheter for hele livet. Klima- og miljøhensyn fordrer at vi må tenke nytt om tjenester og infrastruktur. Næringslivet skal ha gode betingelser og tilgang til kompetanse. Det er – for å nevne noen – sykepleiere, pedagoger, sosionomer, fagarbeidere, håndverkere, ingeniører, assistenter og rådgivere som i samarbeid med innbyggerne skal ta kommunen inn i fremtiden.

 

4.500 medarbeidere vil være helt sentrale for at nye Tønsberg kommune skal levere gode tjenester. At de ansatte benytter og utvikler sin kompetanse er derfor essensielt for kommunen. Å jobbe i Tønsberg kommune skal være meningsfullt, utfordrende og attraktivt. Folk skal glede seg til å gå på jobb og til å utvikle og levere nyttige velferds- og infrastrukturtjenester til innbyggerne.

Kommunestyret er øverste ansvarlige arbeidsgiver og vi mener denne rollen er en av våre viktigste politiske oppgaver. Tønsberg Arbeiderparti vil ha en fremtidsrettet og helhetlig politikk i vår utøvelse av arbeidsgiveransvaret. Her er noen av de punktene vi vil vektlegge:

  1. Rett på heltidsstillinger. Ingen utdanner seg til tretten prosent stilling. På det nye sykehjemmet på Hogsnes skal det bemannes med hele, faste stillinger og vi vil gradvis utvide prinsippet til andre virksomheter i kommunen.
  2. Ingen privatisering av kommunale tjenester. Vi vil satse på de ansatte, ikke utsette de for stadige vurderinger av om arbeidsplassen skal outsources.
  3. Livslang læring. Vi trenger både erfarings- og forskningsbasert kunnskap for å yte de beste tjenestene. Vi vil gjøre det enklere å ta etter- og videreutdanning og tilby gode kurs for å innfri økte forventninger fra innbyggerne.
  4. Sterkere innovasjonskultur. Ansattes erfaring og kompetanse må benyttes for å utvikle tjenestene, enten det dreier seg om å ta i bruk ny teknologi eller forbedre rutiner. Vi må ha mer kompetansedeling, åpenhet og mot til å prøve ut nye løsninger. Vi må også prøve ut nye metoder for brukermedvirkning. 
  5. Ansattes medvirkning. En av suksessfaktorene i det norske arbeidslivet er at forholdet mellom ledere og medarbeidere preges av gjensidig forståelse og samarbeid. Dette er en forutsetning for effektivitet og innovasjon.

 

Tønsberg Arbeiderparti vet hvor viktig medarbeiderne i kommunen er. Det er i både de ansattes og innbyggernes interesse at Tønsberg kommune er en fremoverlent og seriøs arbeidsgiver. Dyktige medarbeidere er det viktigste for å ta kommunen inn i fremtiden.