Tønsbergs Blad (TB) publiserte fredag 20. november 2015 en nettartikkel med tittelen «Stokkeordfører Erlend Larsen (H) frikjenner seg selv».

Klagen

Klager er den omtalte ordføreren i Stokke. Klagen er todelt. I første del viser han til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14. Han anfører at han ikke fikk anledning til samtidig imøtegåelse før artikkelen ble publisert. «Det til tross for at jeg var tilgjengelig, men på grunn av ferie i USA var jeg ikke tilgjengelig slik man kan forvente en normal arbeidsdag. (…) I en sak der kritikken rettes mot meg som person i rollen som ordfører, er det etter mitt syn avgjørende at jeg får mulighet for tilsvar (les; samtidig imøtegåelse)».

Klageren peker på at det ikke er snakk om en aktualitetssak fordi hendelsen ligger et par uker tilbake, og han viser også til at han ikke har unndratt seg medienes henvendelser i saker om kommunesammenslåing og grensejustering.

Om kontakten med redaksjonen opplyser han at journalisten i TB sendte et spørsmål på Facebook 20. november kl. 10:35. Dette spørsmålet leste så klageren kl. 23:22. Artikkelen ble publisert på nett kl. 21:51. Han opplyser også at telefonen var avslått og at redaksjonen var kjent med at ordføreren var på ferie. Amerikansk tid – 04:35 til 17:22 hadde han private gjøremål og var delvis utenfor wifi-dekning.

Andre del av klagen knyttes til plakatens punkt 4.2, om å skille mellom fakta og kommentarer. «Gjennom bruk av tidligere løsrevne sitat tillegger Tønsbergs Blad meg meninger som er skapt i redaksjonen og som er avisas egen kommentar. Her er det verken omtanke, velvilje eller skille mellom redaksjonell og kommentar.»

Klageren begrunner dette slik: «I ingressen kryssklipper journalisten tekster slik at meninger brytes opp og settes sammen i en ny kontekst: «Kontrollutvalgets sekretær slår fast at Stokke kommune har brutt offentlighetsloven. Selv mener ordfører Erlend Larsen seg frifunnet etter det hemmelige møtet med Jan Tore Sanner.»

Utgangspunktet for ingressen er følgende tekst på min facebookside: «Sekretæren i kontrollutvalget finner ikke møtet med Sanner som kritikkverdig – naturlig nok.»

Det er altså påstandene om at møtet med Sanner var hemmelig jeg kommenterte. At sekretæren finner det kritikkverdig at brevet til Sanner er kritikkverdig, er en annen sak. Den kritikken fornekter jeg ikke, derimot legges hele saken fra sekretæren ved min kommentar på FB slik at leseren kan lese den delen av kritikken selv.»

Forsøk på minnelig løsning

Partene har hatt omfattende kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette førte fram.

Tilsvarsrunden

Tønsbergs Bladavviser klagen. Innledningsvis, før den svarer konkret på klagen, gir avisen en innføring i prosessen knyttet til Stokke kommunes sammenslåingsplaner med nabokommuner.

Stokke har vedtatt å slå seg sammen med Sandefjord, noe som har skapt et kraftig engasjement i Vear, den delen av Stokke som ligger tettest på Tønsberg. Avisen viser til at klageren har gitt Tønsbergs Blad skylden for de mange utfordringer avisens dekning av dette har skapt for ham.

Med hensyn til klagepunkt 1, samtidig imøtegåelse, mener avisen at klager snur problemstillingen fullstendig på hodet. «Vi siterer i saken fra klagers egen informasjon på hans egen Facebook-profil, og kan overhodet ikke se at han har krav på samtidig imøtegåelse på sin egen publisering og påstand.» Det vises videre til at avisen var interessert i flere detaljer og at det var grunnen til at man forsøkte å få ordføreren i tale. Når så skjedde, ønsket han ikke å benytte seg av muligheten til å kommentere artikkelen.

TB mener ordførerens handlemåte føyer seg inn i et bilde av en ordfører som ikke er så glad i motgang og som helst ikke vil være tilgjengelig for Tønsbergs Blad når noe er vanskelig.

Avisen avviser også klagers anførsel om at det ikke er snakk om en aktualitetssak.

Med hensyn til klagens punkt 2 anføres det at avisen har sitert fra hans egen publisering av aktuell informasjon og dessuten brakt andre relevante kilders kommentar til dette.

Klageren opprettholder klagen. Angående avisens anførsel om at artikkelen ikke utløste klagerens rett til samtidig imøtegåelse, refererer klageren følgende spørsmål fra avisen:

«Ser at du her kommenterer innstillingen til kontrollutvalget. Sekretæren mener at det strider mot off.lovens §10 at du ikke la brevet til KMD i Stokke kommunes postliste. Hva er din kommentar til det? Hva er din begrunnelse for at du før KUs møte 25. november uttaler deg offentlig om innstillingen

Om den manglende kontakten mellom klager og TB anfører klageren nok en gang at han var på ferie med sin ektefelle etter en svært hektisk periode, at han var delvis utenfor rekkevidde, men at han tok kontakt så raskt han kunne etter å ha registrert redaksjonens forsøk på å få ham i tale. Han viser også til at telefonsvareren ga opplysning om at han var på ferie, at han leste mail ved ujevne mellomrom og at varaordføreren var tilgjengelig. Han mener det er urimelig av TB å hevde at ordføreren har gjort seg utilgjengelig.

Tønsbergs Blad har ikke hatt ytterligere vesentlige kommentarer.

Pressens faglige utvalg uttaler

Klagen dreier seg om en artikkel i Tønsbergs Blad (TB), både i papirutgaven og på nett, om at sekretæren for kontrollutvalget i Stokke kommune mener at kommunen opptrådte i strid med offentlighetsloven da den unnlot å journalføre et brev med anmodning om et møte med kommunalministeren. Møtet skulle handle om sammenslåing av deler av kommunen med Tønsberg kommune.

Klageren, ordføreren i Stokke, mener artikkelen hadde innhold som utløste hans rett til samtidig imøtegåelse. I tillegg mener han Tønsbergs Blad har opptrådt i strid med Vær Varsom-plakatens formulering om ikke å blande fakta og kommentarer.

Tønsbergs Blad avviser klagen. Avisen viser til at hans imøtegåelse var ivaretatt i og med at relevante kommentarer han hadde lagt ut på sin Facebookprofil var tatt inn i artikkelen. Hensikten med å forsøke å innhente ytterligere kommentarer var å få ordføreren til å utdype dette. Med hensyn til klagepunktet om blanding av kommentarer og fakta, viser TB til at artikkelen ikke inneholdt avisens kommentarer, men andre kilders kommentar til ordførerens ytringer.

Pressens Faglige Utvalg har gjentatte ganger understreket at det må være stor takhøyde i det politiske ordskiftet i pressen. Det innebærer at politiske aktører må akseptere mer kritisk journalistikk enn de fleste andre.

Utvalget legger til grunn at utgangspunktet for den påklagede artikkelen er klagers innlegg på Facebook, og at redaksjonen ville gjøre journalistikk på dette. Utvalget oppfatter derfor at de siterte kildenes kommentarer til dette innlegget ikke utløser klagers rett til samtidig imøtegåelse, jfr. Vær Varsom-plakatens punkt 4.14.

At redaksjonen ønsket ytterligere kommentarer fra klager var naturlig - men det var ikke dermed et brudd på de presseetiske regler at de ikke fikk klager i tale. Det medfører heller ikke en sammenblanding av kommentar og fakta at avisen har intervjuet flere kilder i saken, jf. plakatens punkt 4.2.

Hva gjelder den spesifikke kritikken mot klager om at han skal ha brutt offentlighetsloven ved ikke å journalføre brevet som angikk møtet med kommunalministeren, mener likevel utvalget at klager skulle fått anledning til samtidig å kommentere dette.

På dette punkt har Tønsbergs Blad brutt god presseskikk.

Oslo 26. april 2016

Alf Bjarne Johnsen,
Alexander Øystå, Frode Hansen, Ellen Ophaug,
Henrik Syse, Eva Sannum, Amal Aden