Gå til sidens hovedinnhold

Menighetsrådet i Søndre Slagen vil legge ned menighetsbladet

Om folkekirken, menighetsblad og samhandling.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I disse koronatider er mye endret for oss som vanligvis går til gudstjeneste. Jeg har av smittevernhensyn ikke vært i min lokale kirke det siste året, men stundevis fulgt gudstjenester på nett og TV. De mange ansattes engasjement, vet jeg lite om. Men kirken har alltid engasjert meg, på ulike vis. Den spiller en rolle i folks og folkets liv.

Ikke bare korona, men en utredning til Kirkerådet, «Samhandling i en selvstendig folkekirke – ny kirkelig organisering», vil etter hvert berøre lokalkirken, Det er jo medlemmene, vi som er døpt en eller annen gang, som er kirken. Også det som vedtas lokalt av menighetsrådet berører kirkens medlemmer.

Det er to saker som skal opp i menighetsrådet i Søndre Slagen. Vi er 15 000 som sokner til denne menigheten. Jeg vet at det på menighetsrådsmøtet i Søndre Slagen den 6. mai skal tas stilling to saker. De angår utredningens tittel og anliggende, samhandling i en selvstendig folkekirke.

Det dreier seg om kontakten mellom stab og menighetsråd på den ene siden og alle som sokner til Søndre Slagen på den andre.

Den første er menighetsmøte 2021. Det må medgis at det ikke er kamp om plassene på menighetsmøtene. Men der redegjøres det for virksomheten og forhold kan drøftes. I saksfremlegget heter det «På grunn av Koronasituasjonen blir det ikke gjennomført et fysisk menighetsmøte i 2021. Årsmeldingen legges tilgjengelig på nett. Det orienteres i gudstjenestene at den som ønsker en trykket versjon kan bestille dette hos kirkevertene, så sender vi dem til de aktuelle.»

Slik innsnevres samhandlingen, slik jeg ser det.

Under neste sak, Informasjons- og kommunikasjonsstrategi 2021-2023, går det fram at menighetsrådet planlegger å avvikle menighetsbladet.

Folkekirkelig tenkt så når menighetsbladet alle i Søndre Slagen. Det legges i 7726 postkasser. SSB regner med 1,8 pr. husstand. Slik framkommer tallet 15000. Svært få, bare fem, har reservert seg mot å få det i postkassa.

Jeg vil hevde at menighetsbladet er det tiltaket som når flest i Søndre Slagen. Det vil de ta bort. Det er et godt redigert blad, lekkert i trykken, helt og holdent utarbeidet gjennom frivillig innsats av fire kompetente medarbeidere. Det har ikke bare har kirkestoff, men lokalstoff etter beste folkekirkelige tenkning og med ideen om å styrke lokal tilknytning. Det sprer kunnskap om både stedet, menighetens arbeid og kirkens oppgave i lokalmenigheten.

En «bladfyk», Jon Andreas Hasle, har både redigert et fagblad, jobbet med kommunikasjon i Kirkens Nødhjelp og fått pris for menighetsbladet som han har redigert i 35 år og kurset menigheter i dette arbeidet. Han kaller menighetsbladet, med en kirkelig term, «trykket diakoni». Hasle hevder at det er stor forskjell på å få et trykket menighetsblad i postkassa, og å oppsøke en nettside eller sosiale medier. Bladet kan en bla i, legge bort og ta igjen, eller la være, om det ikke interesserer. Menighetsbladets årganger ivaretar også lokalkirkens historie.

Etter min og flere sin mening bør en eventuell nedleggelse av menighetsbladet i Søndre Slagen drøftes på et menighetsmøte. Men menighetsmøtet 2021 inngår dessverre ikke i de ansvarliges samhandling i folkekirken. Da håper jeg saken utsettes. Drøftingen bør settes inn i en større, kulturell sammenheng enn i en «informasjons- og kommunikasjonsstrategi». Et organ som faktisk når ut i folkekirken, må ikke avvikles på et så tynt grunnlag som det som nå forelegges Søndre Slagen menighetsråd. Der heter det: Nye tider krever nye løsninger. Mer enn slagord trengs målsetting, analyser, avveininger og begrunnelser.

Kommentarer til denne saken